Ba mươi ba vị Tổ Ấn Hoa http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito Thu, 18 Oct 2018 23:15:55 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn 33: TỔ HUỆ NĂNG http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3299-tohuenang http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3299-tohuenang

tohuenang33. -Huệ-Năng (638 – 713 T.L.) 

Sư họ Lư, Tổ tiên quê ở Phạm-Dương, cha tên Hành-Thao, mẹ là Lý-Thị. Đời Võ-Đức (618-627 T.L.) nhà Đường cha Sư làm quan ở Nam-Hải, sau dời về Tân Châu. Sư sanh tại Tân-Châu. Sư được ba tuổi, cha mang bệnh rồi mất, mẹ thủ chí nuôi con. Sư lớn lên trong gia đình rất nghèo túng. Mỗi ngày, Sư phải vào rừng đốn củi đem ra chợ đổi gạo nuôi mẹ.

Một hôm, nhơn gánh củi ra chợ bán, có người mua bảo gánh đến nhà. Sư gánh ngang qua một căn nhà, bỗng nghe người trong nhà tụng kinh, âm ba vang ra, Sư vừa nghe, chợt tỉnh ngộ, Sư hỏi khách:

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Tue, 30 Oct 2012 17:19:55 +0000 32: TỔ HOẰNG NHẪN http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3283-tohoangnhan http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3283-tohoangnhan

tohoangnhan32. -Hoằng-Nhẫn (602 - 675 T.L.)

Sư họ Châu quê ở Châu-Kỳ thuộc huyện Huỳnh-Mai. Thuở nhỏ, Sư thông minh, xinh đẹp. Có ông thầy xem tướng khen rằng: "Đứa bé nầy có đầy đủ tướng tốt, chỉ thua Phật bảy tướng thôi".

Năm bảy tuổi, Sư gặp Tổ Đạo-Tín độ cho xuất gia. Từ đây về sau, Sư theo hầu Tổ đến khi được truyền tâm ấn. Khi Tổ tịch, Sư kế thừa trụ trì tại núi Phá-Đầu, giáo hóa nơi đây rất thạnh hành. Khi ấy, dân chúng kính mộ tông phong dù ở xa nghìn dặm cũng tìm đến tham học. Tại đạo tràng nầy, tăng chúng thường trực không dưới năm trăm người.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Mon, 15 Oct 2012 16:16:38 +0000 31: TỔ ĐẠO TÍN http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3272-todaotin http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3272-todaotin

todaotin31. -Đạo-Tín ( 580 – 651 T.L. )

Sư họ Tư-Mã, tổ tiên quê ở Hà-Nội, thân phụ Sư dời về Kỳ-Châu huyện Quảng-Tế, mới sanh Sư. Sư xuất gia khi còn để chóp. Tuy tuổi ấu thơ, mà Sư có ý chí siêu việt, ngưỡng mộ Không tông và các môn giải thoát.

Năm 14 tuổi là một Sa-di, Sư gặp Tổ Tăng-Xán cầu xin pháp môn giải thoát, được Tổ khai ngộ cho. Sư theo hầu Tổ suốt chín năm, mới được truyền pháp. Sau khi được pháp, Sư một bề tinh tấn trọn ngày đêm không nằm. Niên hiệu Đại-Nghiệp thứ 13 (613 T.L.) đời Tùy, Sư thống lãnh đồ chúng sang Kiết-Châu. Đến đây bị bọn giặc Tào-Võ-Vệ vây thành suốt bảy tuần.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Mon, 01 Oct 2012 15:43:33 +0000 30: TỔ TĂNG XÁN http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3261-totangxan http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3261-totangxan

totangxan30. –Tăng-Xán (497 ‘?’ – 602 T.L.)

Không ai biết quê quán và gốc gác Sư thế nào. Chỉ biết Sư với hình thức cư sĩ mắc bệnh ghẻ lở đến lễ Tổ Huệ-Khả xin xám tội. Nhơn đó được ngộ đạo. Được Tổ cho thọ giới cụ túc tại Chùa Quang-Phước, nhằm niên hiệu Thiên-Bình thứ hai (536 T.L) nhà Bắc-Tề ngày 18 tháng 3. Sư theo hầu hạ Tổ được hai năm. Tổ truyền kệ và y bát bảo phải đi phương xa ẩn tránh kẻo có nạn. Sư đến ở ẩn nơi núi Hoàn-Công thuộc Thư-Châu.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Sun, 23 Sep 2012 16:58:18 +0000 29: TỔ HUỆ KHẢ http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3221-tohuekha http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3221-tohuekha

tohuekha29. Huệ-Khả (494 – 601 T.L )

Sư họ Cơ quê ở Võ-Lao, giòng tôn thất nhà Chu, cha mẹ Sư lớn tuổi không con, lắm phen đến chùa cầu con, sau mẹ có thai sinh ra Sư. Khi Sư lọt lòng mẹ, có hào quang lạ chiếu sáng trong nhà, nên đặt tên Sư là Quang.

Thuở bé, Sư học hết sách đời, rất thông Lão-Trang. Năm ba mươi tuổi, Sư tự cảm than: "Lão, Dịch là sách thế gian chẳng tột được đại lý". Sư bắt đầu xem kinh Phật. Sư viễn du tìm thầy học đạo, đến Lạc-Dương lên núi Hương-Sơn chùa Long-Môn gặp thiền sư Bảo-Tịnh bèn xin xuất gia. Sau đó, Sư đến chùa Vĩnh-Mục thọ giới ở tại Phù-Du Giảng-Tứ. Sư chuyên học Kinh luận, chưa bao lâu thảy được tinh thông. Năm 32 tuổi, Sư trở về Bổn sư nơi Hương-Sơn. Ở đây trọn ngày, Sư ngồi thiền quán trên núi. Trải tám năm như thế, một hôm khi Sư đang thiền định, bỗng có vị thần hiện ra thưa:

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Wed, 22 Aug 2012 15:24:51 +0000 28: Bồ-Đề-Đạt-Ma (Bodhidharma) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3189-tobodedatma http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3189-tobodedatma

tobodedatmaĐầu thế kỷ thứ mười một sau Phật Niết-bàn 

Ngài dòng Sát-Đế-Lợi ở Nam-Ấn, cha là Hương-Chí vua nước nầy. Vua Hương-Chí sanh được ba người con trai, Ngài là Vương-tử thứ ba. Thưở nhỏ, Ngài đã có chí siêu việt và đặc tài hùng biện. Nhơn vua Hương-Chí thỉnh Tổ Bát-Nhã-Đa-La vào cung cúng dường, Ngài mới có duyên gặp Tổ. Qua cuộc nghiệm vấn về hạt châu, Tổ đã biết Ngài là người siêu quần bạt tục sẽ kế thừa Tổ vị. Sau khi vua cha băng, Ngài quyết chí xuất gia cầu xin Tổ Bát-Nhã độ làm đệ tử, Tổ hoan hỷ làm lễ thế phát và truyền giới cụ túc.Tổ bảo Ngài:

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Thu, 19 Jul 2012 16:17:20 +0000 27: Tổ Bát-Nhã-Đa-La (Prajnatara) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3175-tobatnhadala http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3175-tobatnhadala

tobatnhadala
Cuối thế kỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn

Ngài dòng Bà-la-môn ở Đông-Ấn. Cha mẹ mất sớm, Ngài đi theo xóm ăn xin qua ngày. Nếu có ai mượn làm việc gì, Ngài sẵn sàng làm tận lực mà không cần tiền. Hành động và ngôn ngữ của Ngài lạ thường, người đời không lường được. Khi gặp Tổ Bất-Như-Mật-Đa nhắc lại duyên xưa, Ngài xin xuất gia, theo hầu Tổ và được truyền tâm pháp.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Thu, 05 Jul 2012 15:40:14 +0000 26: Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3157-tobatnhumatda http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3157-tobatnhumatda

tobatnhumatda2Giữa thế kỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn

Ngài dòng Sát-Đế-Lợi ở Nam-Ấn, con vua Đức-Thắng, Lúc bé, Ngài đã sùng mộ Phật giáo, tánh tình thuần lương, thông minh xuất chúng. Vì can thiệp với vua cha về việc hại Tổ Bà-Xá-Tư-Đa, Ngài bị hạ ngục. Sau khi được thả, Ngài lấy cớ bệnh, từ ngôi Thái-tử,xin xuất gia với Tổ Bà-Xá-Tư-Đa. Sau đó,Ngài được Tổ truyền tâm ấn, đi giáo hóa các nơi.

]]> kimcang@gmail.com (nguyen) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Thu, 21 Jun 2012 16:56:19 +0000 25: Tổ Bà-Xá-Tư-Đa (Basiasita) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3135-tobaxatuda http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3135-tobaxatuda

tobaxatudaĐầu thế kỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn

Ngài dòng Bà-la-môn người nước Kế-Tân, cha hiệu Tịch-Hạnh, mẹ là Thường-An-Lạc. Một hôm, bà Thường-An-Lạc

nằm mộng thấy lượm được cây kiếm thần, sau đó có thai Ngài. Khi sanh ra, Ngài nắm chặt bàn tay trái mãi,cho đến gặp Tổ Sư-Tử mới sè ra. Ngài được cha mẹ cho phép xuất gia theo hầu Tổ Sư-Tử. Tổ Sư-Tử vì nợ trước phải trả nên truyền tâm ấn xong, bảo Ngài phải sang Nam-Ấn.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Mon, 28 May 2012 15:15:46 +0000 24: Tổ Sư-Tử (Aryasimha) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3108-tosutu http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3108-tosutu

 

tosutuCuối thế kỷ thứ chín sau Phật Niết-bàn

Ngài dòng Bà-la-môn người Trung-Ấn. Thuở nhỏ Ngài rất thông minh, tài hùng biện xuất chúng. Ngài có người em tên Long-Tử cũng thông minh như thế. Trước Ngài thọ giáo với thầy Bà-la-môn, em Ngài lại xuất gia tu theo Phật giáo.

Khi Long-Tử tịch, Ngài có cơ hội gặp Tổ Hạc-Lặc-Na và hồi đầu thọ giáo với Tổ. Khi Tổ sắp tịch truyền tâm pháp lại cho Ngài.Ngài sang nước Kế-Tân hoằng hóa. Trong nước nầy trước có vị Sa-môn tên Bà-Lợi-Ca, chuyên tập thiền quán Tiểu-thừa. Môn đồ của Bà-Lợi-Ca, sau lại chia làm năm phái:

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Thu, 03 May 2012 14:54:59 +0000 23. Tổ Hạc-Lặc-Na (Haklena) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3096-tohaclacna http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3096-tohaclacna

tohaclacnaGiữa thế kỷ thứ chín sau Phật Niết-bàn

Ngài dòng Bà-la-môn sanh tại nước Nguyệt-Chi, cha hiệu Thiên-Thắng, mẹ là Kim-Quang. Ông Thiên-Thắng đã lớn tuổi mà không con.Một hôm, ông đến trước Kim-Tràng thờ bảy đức Phật dâng hương lễ bái cầu con. Một hôm, bà Kim-Quang nằm mộng thấy một vị thần đứng trên ngọn núi Tu-Di tay cầm vòng ngọc nói với bà: "Ta lại đây". Khi thức giấc, bà biết có thai. Khi Ngài được bảy tuổi đi chơi trong xóm, thấy một ngôi miếu thờ thần, dân gian hằng ngày giết các súc vật đến dâng cúng. Ngài đi thẳng vào miếu quở:

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Sat, 21 Apr 2012 17:50:30 +0000 22. Tổ Ma-Noa-La (Manorhita) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3089-tomanoala http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3089-tomanoala

tomanoalaĐầu thế kỷ thứ chín sau Phật Niết-bàn.

Ngài dòng Sát-Đế-Lợi ở nước Na-Đề, cha là Thường-Tự-Tại vua nước nầy. Ngài là con thứ ba của vua, khi sanh ra có nhiều điềm lạ, nên vua không dám lấy việc thế tục ràng buộc. Khi gặp Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu, Ngài được 30 tuổi,vua cha cho phép xuất gia theo Tổ. Sau Ngài được Tổ truyền tâm pháp.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Wed, 11 Apr 2012 17:56:06 +0000 21. Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu (Vasubandhu) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3076-tobantubandau http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3076-tobantubandau

tobantubandauCuối thế kỷ thứ tám sau Phật Niết-bàn.

Ngài họ Tỳ-Xá-Khư ở nước La-Duyệt, cha hiệu Quang-Cái, mẹ là Nghiêm-Nhất. Nguyên gia đình ông Quang-Cái giàu có mà không con. Hai ông bà đồng đi lễ tháp Phật ở phía Bắc thành La-Duyệt để cầu con. Sau đó, bà mộng thấy nuốt hai hạt châu một sáng một tối. Kế bà biết mình có thai. Một hôm, có vị A-La-Hán hiệu Hiền-Chúng đến nhà. Ông Quang-Cái ra đảnh lễ. Đến lượt bà ra lễ, Tôn-giả Hiền-Chúng liền tránh qua một bên ra vẻ cung kính đáp lại. Ông Quang-Cái lấy làm lạ hỏi:

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Tue, 27 Mar 2012 18:36:52 +0000 20: Tổ Xà-Dạ-Đa (Jayata) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3071-toxadada http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3071-toxadada

 

toxadadaGiữa thế kỷ thứ tám sau Phật Niết-bàn.

Ngài người Bắc-Ấn, trước đã sẵn lòng mến đạo, thông hiểu đạo lý. Nhơn du lịch miền Trung-Ấn gặp Tổ Cưu-Ma-La-Đa, Ngài nhờ giải nghi, rồi phát tâm xuất gia. Sau được truyền tâm ấn. Ngài thống lãnh đồ chúng du hóa các nước,lần lượt đến thành La-Duyệt. Trong thành nầy hiện có số đông chúng tăng học đạo. Nghe tin Ngài đến,họ đua nhau đến yết kiến. Chúng đến trước nhất,người lãnh đạo là Bà-Tu-Bàn-Đầu. Ông nầy tu hành tinh tấn suốt ngày đêm không nằm và sáu thời lễ bái,mặc y vá, ăn một bữa,lòng đạm bạc không mong cầu. Đồ chúng nhơn đó rất kính trọng ông. Ngài gọi đồ chúng bảo:

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Thu, 22 Mar 2012 17:55:56 +0000 19: Tổ Cưu-Ma-La-Đa (Kumarata) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3062-tocumalada http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3062-tocumalada

tocuumaladaĐầu thế kỷ thứ tám sau Phật Niết-bàn

Ngài dòng Bà-la-môn ở nước Nguyệt-Chí. Gia đình Ngài trước kia giàu có, song cha Ngài vì bịnh tham tiếc chỉ một bề bo bo giữ của. Nhơn việc con chó nằm ngoài rèm,gặp Tổ Già-Da-Xá-Đa giải nghi, Ngài phát tâm theo đạo Phật, xuất gia thọ giới. Sau khi được được Tố Xá-Đa phó chúc và truyền tâm pháp, Ngài đi vân du khắp nơi để hoằng pháp lợi sanh. Ngài đi giáo hóa đến miền Trung-Ấn,trên đường gặp một du khách tên Xà-Dạ-Đa đến lễ bái Ngài, Ông hỏi:

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Wed, 14 Mar 2012 17:04:06 +0000 18: Tổ Già-Da-Xá-Đa (Gayasata) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3051-togiadaxada http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3051-togiadaxada

togiadaxadaCuối thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết-bàn.

Ngài họ Uất-Đầu-Lam ở nước Ma-Đề, cha hiệu Thiên-Cái, mẹ là Phương-Thánh. Bà Phương-Thánh thọ thai,một đêm mộng thấy có người cầm cái gương báu đến nói: "Tôi đến". Bà chợt tỉnh giấc,nghe toàn thân nhẹ nhàn thanh thản, khác hơn ngày thường. Trong nhà có mùi hương lạ, vài lằn hào quang xuất hiện. Bảy ngày sau, Bà sanh ra Ngài.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Thu, 01 Mar 2012 19:07:18 +0000 17: Tổ Tăng-Già-Nan-Đề (Sanghanandi) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3038-17-t-tng-gia-nan-sanghanandi- http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3038-17-t-tng-gia-nan-sanghanandi-

 

totanggianandeGiữa thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết-bàn.

Ngài là hoàng-tử con vua Bảo-Trang-Nghiêm ở thành Thất-La-Phiệt. Ngài sanh chưa bao lâu đã biết nói,mà thường nói việc Phật pháp. Năm bảy tuổi, Ngài chán thú vui ở đời,cầu xin xuất gia. Ngài nói kệ xin cha mẹ :

Khể thủ đại từ phụ, Hòa nam cốt huyết mẫu, Ngã kim dục xuât gia, Hạnh nguyện ai mẫn cố .

Dịch : Cúi đầu lễ cha lành, Nép mình lạy mẹ hiền, Nay con muốn xuất gia, Xin thương xót nhận cho .

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Sun, 19 Feb 2012 18:05:14 +0000 16: Tổ La-Hầu-La-Đa (Rahulata) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3029-tolahaulada http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3029-tolahaulada

tolahauladaĐầu thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết-bàn .

Ngài dòng Phạm-Ma ở nước Ca-Tỳ-La, Thuở nhỏ đã có sẵn lòng mộ đạo. Khi lớn do cơ duyên trong vườn có cây mọc nấm, Tổ Đề-Bà giải thích nhơn do,mà Ngài được xuất gia. Sau khi được truyền tâm ấn,Ngài thống lãnh đồ chúng du hóa nhơn gian,lần lượt đến phía Nam thành Thất-La-Phiệt gặp sông Kim-Thủy. Ngài bảo chúng :

-Các ngươi biết chăng ? Vừa thấy bóng năm đức Phật hiện dưới dòng sông, ta lấy bát mút nước nếm có mùi vị lạ, ngược dòng sông nầy chừng năm trăm dặm sẽ có bực chí nhơn ở, hiệu là Tăng-Già-Nan-Đề.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Fri, 10 Feb 2012 17:37:49 +0000 15: Bồ-Tát Ca-Na-Đề-Bà (Kanadeva) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3021-botatcanadeba http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3021-botatcanadeba

tocanadebaCuối thế kỷ thứ sáu sau Phật Niết-bàn.

Ngài dòng Tỳ-Xá-Ly ở Nam-Ấn. Thuở nhỏ Ngài bẩm tánh thông minh,biện tài vô ngại, Ban sơ Ngài học phong tục trong nước, ưa làm việc phước thiện. Khi Tổ Long-Thọ đến nước nầy, Ngài tìm đến yết kiến. Tổ Long-Thọ muốn thử Ngài,sai đồ đệ múc một thau nước đầy để ở trước lối vào. Ngài đi qua lấy cây kim bỏ vào, rồi thẳng đến yết kiến Tổ.

Thầy trò gặp nhau vui vẻ lãnh hội, khi Tổ Long-Thọ thuyết pháp hiện tướng vầng trăng tròn, Ngài thầm ngộ yếu chỉ. Ngài theo Tổ xuất gia và được truyền tâm ấn.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Mon, 30 Jan 2012 17:50:21 +0000 14: Bồ-Tát Long-Thọ (Nagarjuna) http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3007-botatlongtho http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/33vito/3007-botatlongtho

tolongthoGiữa thế kỷ thứ sáu sau Phật Niết-bàn.

Ngài cũng có tên là Long-Thắng,dòng Phạm-Chí ở miền Tây-Ân. Thuở nhỏ, Ngài bẩm tánh thông minh;vừa nghe Phạm-Chí tụng bốn kinh Phệ-Đà là Ngài thuộc lòng văn nghĩa. Đến 20 tuổi, Ngài đi châu du khắp các nước tìm học các môn thiên văn, địa lý,toán số,sấm ký và các học thuật của ngoại đạo. Môn nào Ngài học đến đều xuất sắc hơn mọi người. Nhơn một cơ duyên chẳng lành. Ngài nhận thực được các pháp là vô thường đau khổ nên vào núi ở ẩn. Số người tìm đến cầu học với Ngài rất đông.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Ba mươi ba vị Tổ Ấn - Hoa Sun, 15 Jan 2012 17:40:33 +0000