Bích Nham Lục http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc Thu, 18 Oct 2018 23:08:14 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn TẮC 100: BA LĂNG KIẾM THỔI LÔNG http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2325-balangkiemthoilong http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2325-balangkiemthoilong

LỜI DẪN: Thâu nhân kết quả tột thủy tột chung, đối mặt vô tư vốn chẳng từng nói. Chợt có người ra nói: Một hạ thỉnh mời, tại sao chẳng từng nói ? Đợi ông ngộ rồi vì ông nói. Hãy nói là ngay mặt tránh né? Hay là riêng có chỗ hay ? Thử cử xem ?     

CÔNG ÁN: Tăng hỏi Ba Lăng: Thế nào là kiếm thổi lông ? Ba Lăng đáp: Cành cành san-hô chỏi đến trăng.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Sat, 12 Jun 2010 18:37:20 +0000
TẮC 99: TRUNG QUỐC SƯ MƯỜI THÂN ĐIỀU NGỰ http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2317-trungquocsumuoithandieungu http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2317-trungquocsumuoithandieungu

LỜI DẪN: Rồng ngâm mù khởi, cọp rống gió sanh, tông đạo xuất thế, vàng ngọc chạm nhau, tác lược của bậc thông phương như hai mũi tên chọi nhau, khắp cõi chưa từng ẩn, xa gần đồng bày, xưa nay biện rõ. Hãy nói là cảnh giới người nào, thử cử xem ?

CÔNG ÁN: Vua Túc Tông hỏi Quốc sư Huệ Trung: Thế nào là mười thân Điều Ngự ? Quốc sư đáp: Thí chủ đạp trên đảnh Tỳ-lô đi. Vua nói: Quả nhân chẳng hội. Quốc sư nói: Chớ lầm nhận Pháp thân thanh tịnh chính mình.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Sun, 06 Jun 2010 17:55:54 +0000
TẮC 98: THIÊN BÌNH HÀNH CƯỚC http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2310-thienbinhhanhcuoc http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2310-thienbinhhanhcuoc

LỜI DẪN: “Một hạ lăng xăng tạo sắn bìm, tợ hồ cột được Ngũ Hồ tăng. Kim Cang kiếm báu ngay đầu chặt, mới hiểu từ lâu trăm bất năng.” Hãy nói thế nào là kiếm báu Kim Cang ? Nhìn lên lông mày, mời thử bày mũi nhọn xem ?

CÔNG ÁN: Hòa thượng Thiên Bình khi đi hành cước, đến tham vấn Tây Viện, tự thường nói: “Chớ nói hội Phật pháp, tìm người nói thoại cũng không có.” Một hôm, Tây Viện xa! Thiên Bình ra đi.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Mon, 31 May 2010 17:50:46 +0000
TẮC 97: KINH KIM CANG TỘI NGHIỆP TIÊU DIỆT http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2290-kinhkimcangtoinghiep http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2290-kinhkimcangtoinghiep

LỜI DẪN: Nắm một buông một chưa phải tác gia, đưa một rõ ba vẫn trái tông chỉ. Dù được trời đất bỗng đổi, bốn phương bặt tiếng, sấm vang chớp nhoáng mây bay mưa đuổi, hồ nghiêng núi ngả, chậu bể bồn nghiêng, cũng chưa đề được phân nửa. Lại có người khéo chuyển cửa trời hay dời trục đất chăng, thử cử xem ?

CÔNG ÁN: Kinh Kim Cang nói: “Nếu bị người khinh tiện, người ấy tội nghiệp đời trước nên đọa đường ác, vì đời nay bị người khinh tiện nên tội nghiệp đời trước ắt là tiêu diệt.”

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Mon, 17 May 2010 17:28:17 +0000
TẮC 96: TRIỆU CHÂU BA CHUYỂN  NGỮ http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2282-trieuchaubachuyenngu http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2282-trieuchaubachuyenngu

CÔNG ÁN: Triệu Châu dạy chúng ba chuyển ngữ.

GIẢI THÍCH: Triệu Châu dạy chúng ba chuyển ngữ xong, rốt sau lại nói: Chân Phật ngồi trong thất. Một câu này rõ ràng quá mức. Cổ nhân mở một con mắt đưa tay tiếp người, tạm mượn lời này để thông tin tức, cốt yếu vì người. Nếu ông một bề toàn nêu chánh lệnh thì trước pháp đường cỏ cao một trượng. Tuyết Đậu không hài lòng câu rốt sau ló đuôi của Sư, vì thế bỏ bớt chỉ tụng ba câu.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Sun, 09 May 2010 17:58:23 +0000
TẮC 95: TRƯỜNG KHÁNH A-LA-HÁN BA ĐỘC http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2275-truongkhanhalahan http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2275-truongkhanhalahan

LỜI DẪN: Chỗ có Phật chẳng được trụ, trụ đây đầu mọc sừng, chỗ không Phật chạy qua nhanh, chẳng chạy qua cỏ cao một trượng. Dù cho lột trần bày lồ lộ, ngoài việc không cơ, ngoài cơ không việc, chưa khỏi ôm gốc cây đợi thỏ. Hãy nói thảy chẳng thế ấy, hành lý thế nào, thử cử xem ?

CÔNG ÁN: Trường Khánh có khi nói: Thà nói A-la-hán có ba độc chẳng nói Như Lai có hai thứ lời, chẳng nói Như Lai không nói, chỉ là không hai thứ lời. Bảo Phước hỏi: Thế nào là Như Lai nói ? Trường Khánh đáp: Người điếc đâu được nghe. Bảo Phước nói: Biết rõ ông nhằm đầu thứ hai nói. Trường Khánh hỏi: Thế nào là Như Lai nói ? Bảo Phước đáp: Uống trà đi.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Sat, 01 May 2010 17:07:42 +0000
TẮC 94: LĂNG NGHIÊM CHẲNG THẤY http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2268-langnghiemchangthay http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2268-langnghiemchangthay

LỜI DẪN: Trước tiếng một câu ngàn Thánh chẳng truyền, trước mặt một sợi tơ hằng không gián cách, lột trần bày lồ lộ, trâu trắng phơi bày, trợn mắt, vễnh tai. Sư tử lông vàng gác lại, hãy nói thế nào là trâu, trắng phơi bày ?

CÔNG ÁN: Kinh Lăng Nghiêm nói: “Khi ta chẳng thấy, sao chẳng thấy chỗ chẳng thấy của ta. Nếu thấy cái chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải tướng chẳng thấy kia. Nếu chẳng thấy chỗ ta chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải vật, tại sao chẳng phải ông ?”

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Sat, 24 Apr 2010 17:23:46 +0000
TẮC 93: ĐẠI QUANG ĐÂY LÀ DÃ HỒ TINH http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2262-daiquangdaylahotinh http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2262-daiquangdaylahotinh

CÔNG ÁN: Tăng hỏi Đại Quang: Trường Khánh nói nhân trai khánh tán, ý chỉ thế nào ? Đại Quang liền múa. Tăng lễ bái. Đại Quang bảo: Thấy cái gì liền lễ bái ? Tăng liền múa. Đại Quang nói: Đây là dã hồ tinh.

GIẢI THÍCH: Hai mươi tám vị Tổ ở Ấn Độ, sáu vị Tổ ở Trung Hoa chỉ truyền cái này. Các ông lại biết chỗ nơi chăng ? Nếu biết khỏi được lỗi này. Nếu chẳng biết, như xưa chỉ là dã hồ tinh.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Sun, 18 Apr 2010 17:01:17 +0000
TẮC 92: THẾ TÔN ĐĂNG TÒA http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2254-thetondangtoa http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2254-thetondangtoa

LỜI DẪN: Nhạc điệu bản hay ngàn năm khó gặp, thấy thỏ thả chim ưng một lúc thật tài, gom tất cả ngữ ngôn làm một câu, góp đại thiên sa giới làm một hạt bụi, đồng chết đồng sống, bảy xoi tám phủng, lại có người chứng cứ hay chăng, thử cử xem ?

CÔNG ÁN: Một hôm Thế Tôn đăng tòa, Văn-thù bạch chùy rằng: Quán kỹ pháp đấng Pháp Vương, pháp đấng Pháp Vương như thế.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Sun, 11 Apr 2010 16:46:12 +0000
TẮC 91: DIÊM QUAN CÂY QUẠT TÊ NGƯU http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2250-diemquancayquattenguu http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2250-diemquancayquattenguu

LỜI DẪN: Vượt tình lìa kiến mở trói gỡ niêm, dựng dậy tông thừa hướng thượng, đỡ đứng chánh pháp nhãn tạng, phải là mười phương đồng ứng, tám mặt linh lung, thẳng đến điền địa ấy. Hãy nói lại có đồng đắc đồng chứng, đồng tử đồng sanh hay không, thử cử xem ?

CÔNG ÁN: Một hôm, Diêm Quan gọi thị giả: Đem cây quạt tê ngưu lại cho ta. Thị giả thưa: Cây quạt rách rồi. Diêm Quan bảo: Cây quạt đã rách trả con tê ngưu cho ta. Thị giả không đáp được. Đầu Tử nói: Chẳng từ đem ra, ngại đầu sừng chẳng đủ. Tuyết Đậu niêm: Ta cần cái đầu sừng chẳng đủ. Thạch Sương nói: Nếu trả Hòa thượng thì không vậy. Tuyết Đậu niêm: Con tê ngưu vẫn còn.Tư Phước vẽ một vòng tròn, ở trong vẽ một chữ ngưu. Tuyết Đậu niêm: Vừa rồi vì sao chẳng đem ra ? Bảo Phước nói: Hòa thượng tuổi cao, riêng mời người thì tốt. Tuyết Đậu niêm: Đáng tiếc nhọc mà không công.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Tue, 06 Apr 2010 18:12:52 +0000
TẮC 90: TRÍ MÔN BÁT-NHÃ THỂ http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2243-trimonbatnhathe http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2243-trimonbatnhathe

LỜI DẪN: Một câu trước tiếng ngàn Thánh chẳng truyền, một sợi tơ trước mặt hằng không gián cách. Lột trần bày lồ lộ, đầu tóc rối rũ, tai vảnh ngược. Hãy nói tại sao ? Thử cử xem ?

CÔNG ÁN: Tăng hỏi Trí Môn: Thế nào là Bát-nhã thể ? Trí Môn đáp: Con trai ngậm trăng sáng. Tăng hỏi: Thế nào là Bát-nhã dụng ? Trí Môn đáp: Con thỏ mang thai.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Thu, 01 Apr 2010 17:14:54 +0000
TẮC 89: VÂN NHAM ĐẠI BI TAY MẮT http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2226-vannhamdaibitaymat http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2226-vannhamdaibitaymat

LỜI DẪN: Khắp thân là mắt thấy chẳng đến, khắp thân là tai nghe chẳng kịp, khắp thân là miệng nói chẳng được, khắp thân là tâm soi chẳng ra. Khắp thân tạm gác lại, bỗng dưng không mắt làm sao thấy, không tai làm sao nghe, không miệng làm sao nói, không tâm làm sao soi ? Nếu nhằm trong đây vạch ra được một lối đi, liền cùng cổ Phật đồng tham. Tham thì tạm dừng, hãy nói tham cái gì ?

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Mon, 22 Mar 2010 17:00:15 +0000
TẮC 88: HUYỀN SA BA LOẠI NGƯỜI BỆNH http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2219-huyensabaloainguoi http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2219-huyensabaloainguoi

LỜI DẪN: Môn đình lập bày nên thế ấy phá hai tạo ba, nhập lý thâm đàm cũng phải bảy xoi tám phủng, đương cơ gõ điểm đập nát khóa vàng cổng huyền, cứ lệnh mà hành hẳn được quét sạch dấu vết. Hãy nói lạ lùng ở tại chỗ nào ? Người đủ con mắt trên đảnh mời cử xem ?

CÔNG ÁN: Huyền Sa dạy chúng: “Những bậc lão túc ở các nơi trọn nói tiếp vật lợi sanh, chợt gặp ba loại người bệnh đến làm sao mà tiếp ? Người bệnh mù thì đưa chùy, dựng phất tử, họ lại chẳng thấy. Người bệnh điếc thì ngữ ngôn tam-muội, họ lại chẳng nghe. Người bị bệnh câm dạy y nói, lại nói chẳng được.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Sun, 14 Mar 2010 17:17:45 +0000
TẮC 87: VÂN MÔN THUỐC BỆNH TRỊ NHAU http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2209-vanmonthuoctribenhnhau http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2209-vanmonthuoctribenhnhau

LỜI DẪN: Người mắt sáng không hang ổ, có khi trên đảnh cô phong cỏ rậm rì, có khi ở đầu chợ bày lồ lộ. Bỗng khi phẫn nộ, Na-tra hiện ba đầu sáu tay. Bỗng khi ngày hướng Phật tháng hướng Phật, phóng từ quang phổ nhiếp, ở trên hạt bụi hiện tất cả thân, tùy loại người hòa bùn hiệp nước. Bỗng khi vạch ra lối hướng thượng, con mắt Phật cũng nhìn chẳng đến, dù cho ngàn vị Thánh ra đời cũng phải thoái lui ba ngàn dặm. Lại có đồng đắc đồng chứng hay không, thử cử xem ?

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Mon, 08 Mar 2010 18:38:18 +0000
TẮC 86: VÂN MÔN KHO TRÙ BA CỬA http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2201-vanmonkhotru http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2201-vanmonkhotru

LỜI DẪN: Nắm đứng thế giới chẳng lọt mảy tơ, cắt đứt các dòng chẳng còn một giọt, mở miệng liền lầm, suy nghĩ thì sai. Hãy nói thế nào là con mắt thấu quan, thử cử xem ?

CÔNG ÁN: Vân Môn dạy: Mỗi người trọn có ánh sáng hiện tại, khi xem thì chẳng thấy tối mù mù. Thế nào là ánh sáng của quí vị ? Tự thay đáp: Kho trù ba cửa. Lại đáp: Việc tốt chẳng bằng không.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Tue, 02 Mar 2010 19:03:40 +0000
TẮC 85: AM CHỦ ĐỒNG PHONG LÀM TIẾNG CỌP http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2189-amchudongphong http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2189-amchudongphong

LỜI DẪN: Nắm đứng thế giới chẳng lọt mảy tơ, người cả quả đất quên gươm ngậm miệng, là chánh lệnh của Thiền tăng. Đảnh môn phóng quang chiếu phá bốn thiên hạ, là tròng mắt Kim Cang của Thiền tăng. Điểm sắt thành vàng, điểm vàng thành sắt, chợt bắt chợt thả, là cây gậy của Thiền tăng. Ngồi đoạn đầu lưỡi người trong thiên hạ, cho đến không có chỗ nhả hơi, thối lui ba ngàn dặm, là khí vũ của Thiền tăng. Hãy nói thảy chẳng thế ấy, cứu kính là thế nào, thử cử xem ?

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Sun, 21 Feb 2010 17:15:53 +0000
TẮC 84: DUY-MA PHÁP MÔN BẤT NHỊ http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2168-duymaphapmonbattinh http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2168-duymaphapmonbattinh

LỜI DẪN: Bảo phải phải không chỗ phải, nói quấy quấy không chỗ quấy, phải quấy được mất cả hai quên, sạch trơn trọi hiện bày thong dong. Hãy nói trước mặt sau lưng là cái gì ? Có Thiền khách ra nói: Trước mặt là điện Phật, ba cửa, sau lưng là nhà nghỉ, phương trượng. Thử nói người này lại đủ mắt hay không ? Nếu biện được người này, hứa ông thân thấy cổ nhân đến.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Sun, 07 Feb 2010 18:28:58 +0000
TẮC 83: VÂN MÔN CỔ PHẬT CỘT CÁI http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2154-vanmoncophatcotcai http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2154-vanmoncophatcotcai

CÔNG ÁN: Vân Môn dạy chúng: Cổ Phật cùng cột cái tương giao là cơ thứ mấy ? Tự đáp: Núi Nam khởi mây, núi Bắc rơi mưa.

GIẢI THÍCH: Đại sư Vân Môn xuất phát hơn tám mươi vị thiện tri thức. Sư tịch bảy mươi năm sau, khai tháp thấy thân nghiễm nhiên như xưa. Chỗ thấy của Sư minh bạch cơ cảnh chớp nhoáng. Đại phàm buông lời, nói riêng, thay nói, hẳn là cao vót. Công án này như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp, quả là thần ra quỉ vào.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Fri, 29 Jan 2010 19:55:26 +0000
TẮC 82: ĐẠI LONG PHÁP THÂN KIÊN CỐ http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2147-dailongphapthenkienco http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2147-dailongphapthenkienco

LỜI DẪN: Sợi tơ đầu sào đủ mắt mới thấy, cái cơ cách ngoại hàng tác gia mới biện. Hãy nói thế nào là sợi tơ đầu sào, cái cơ cách ngoại, thử cử xem ?

CÔNG ÁN: Tăng hỏi Đại Long: Sắc thân bại hoại, thế nào là Pháp thân kiên cố ? Đại Long đáp: Hoa núi nở dường gấm, nước khe trong tợ chàm.

GIẢI THÍCH: Việc này nếu nhằm trên ngôn ngữ mà tìm, giống như đưa gậy đập mặt trăng, chẳng dính dáng chút nào. Cổ nhân phân minh, nói: Muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi. Vì sao ? Hỏi tại chỗ đáp, đáp tại chỗ hỏi. Vị Tăng này gánh một gánh lỗ mãng, đổi một gánh hồ đồ, đặt câu hỏi hư dở chẳng ít. Nếu chẳng phải là Đại Long đâu được che trời che đất. Kia hỏi thế ấy, Đại Long đáp thế ấy, một hợp tướng, lại chẳng dời đổi một mảy tơ. Giống như thấy thỏ thả chim ưng, xem lỗ đặt chốt.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Sun, 24 Jan 2010 16:55:18 +0000
TẮC 81: DƯỢC SƠN HƯƠU TRONG HƯƠU http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2138-duocsonhuoutronghuou http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/2138-duocsonhuoutronghuou

LỜI DẪN: Cướp cờ giựt trống ngàn Thánh chẳng cùng, ngồi đoạn hào ngoa muôn cơ chẳng đến, chẳng phải thần thông diệu dụng, cũng chẳng phải bản thể như nhiên. Hãy nói bằng vào cái gì được kỳ đặc thế ấy ?

CÔNG ÁN: Tăng hỏi Dược Sơn: Khỏa ruộng cỏ cạn, nai hươu thành bầy, thế nào bắn được hươu trong hươu ? Dược Sơn nói: Xem tên! Tăng phóng thân liền nhào. Dược Sơn bảo: Thị giả lôi gã chết này ra. Tăng liền chạy. Dược Sơn nói: Kẻ chơi đất có bao nhiêu hạng. Tuyết Đậu niêm: Ba bước tuy sống, năm bước phải chết.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Bích Nham Lục Sun, 17 Jan 2010 18:27:34 +0000