HÌNH CAO TĂNG

Tướng quốc Bùi Hưu có lần đến chùa Long Hưng, thấy bức họa trên vách, hỏi :
- Đây là hình gì ?
Chúng tăng đáp :
- Hình cao tăng.
Bùi Hưu hỏi :
- Hình cao tăng ở đây, cao tăng ở đâu ?

Chúng tăng không đáp được. Bùi Hưu hỏi :
- Chẳng hay ở đây có thiền sư không ?
Chúng tăng đáp :
- Vừa rồi có một vị tăng hành cước vào đây in tuồng thiền sư.
Bùi Hưu làm phiền chúng tăng thỉnh vị tăng hành cước ấy ra để được gặp mặt.
Tăng hành cước ra tới, Bùi Hưu hỏi :
- Tôi vừa hỏi chúng tăng trong chùa một vấn đề mà chưa giải quyết được. Chẳng hay ngài có thể khai thị cho tôi được không ?
Tăng hành cước nói :
- Mời tướng công cứ hỏi.
Bùi Hưu vừa mở miệng hỏi, tăng hành cước gọi lớn một tiếng : “Tướng công !”. Bùi Hưu đáp : “Dạ”. Tăng hành cước hỏi : “Ở chỗ nào ?”. Ngay đó, Bùi Hưu như nhận được châu báu, nói :
- Té ra chính ngài là cao tăng.
Bùi Hưu liền lễ bái tăng hành cước làm thầy. Tăng hành cước này chẳng ai xa lạ, chính là thiền sư Hoàng Bá Hy Vận.

Lời bình :

Tể tướng Bùi Hưu vâng theo lời của thiền sư Hoàng Bá Hy Vận : “Không chấp vào Phật để cầu, không chấp vào pháp để cầu, không chấp vào tăng để cầu, vậy phải cầu thế nào ?”
Vốn dĩ hình là hình, cao tăng là cao tăng !.
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]