Kinh Kim Cang http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang Mon, 18 Jun 2018 15:07:35 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn KINH KIM CANG Giảng giải - Phần 11 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3150-kinhkimcangphan11 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3150-kinhkimcangphan11

phan11ĐOẠN 31

ÂM: TRI KIẾN BẤT SANH

Tu-bồ-đề! Nhược nhân ngôn: Phật thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Thị nhân giải ngã sở thuyết nghĩa phủ?

- Phất dã Thế Tôn! Thị nhân bất giải Như Lai sở thuyết nghĩa. Hà dĩ cố? Thế Tôn thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến tức phi ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến thị danh ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) KINH KIM CANG Tue, 12 Jun 2012 17:46:00 +0000 KINH KIM CANG Giảng giải - Phần 10 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3141-kinhkimcangphan10-v15-3141 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3141-kinhkimcangphan10-v15-3141

phan 10ĐOẠN 28

ÂM: BẤT THỌ, BẤT THAM

Tu-bồ-đề! Nhược Bồ-tát dĩ mãn Hằng hà sa đẳng thế giới thất bảo trì dụng bố thí, nhược phục hữu nhân tri nhất thiết pháp vô ngã, đắc thành ư nhẫn. Thử Bồ-tát thắng tiền Bồ-tát sở đắc công đức. Hà dĩ cố? Tu-bồ-đề! Dĩ chư Bồ-tát bất thọ phước đức cố.
Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn:

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) KINH KIM CANG Mon, 04 Jun 2012 18:04:55 +0000 KINH KIM CANG Giảng giải - Phần 9 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3131-kinhkimcangphan9 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3131-kinhkimcangphan9

phan9 ĐOẠN 25:

ÂM: HÓA VÔ SỞ HÓA

Tu-bồ-đề! Ư ý vân hà? Nhữ đẳng vật vị Như Lai tác thị niệm: ngã đương độ chúng sanh. Tu-bồ-đề! Mạc tác thị niệm. Hà dĩ cố? Thật vô hữu chúng sanh Như Lai độ giả. Nhược hữu chúng sanh Như Lai độ giả, Như Lai tắc hữu ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Tu-bồ-đề! Như Lai thuyết hữu ngã giả tắc phi hữu ngã, nhi phàm phu chi nhân dĩ vi hữu ngã. Tu-bồ-đề! Phàm phu giả, Như Lai thuyết tắc phi phàm phu, thị danh phàm phu.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) KINH KIM CANG Tue, 22 May 2012 17:52:17 +0000 KINH KIM CANG Giảng giải - Phần 8 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3122-kinhkimcangphan8 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3122-kinhkimcangphan8

phan8ĐOẠN 22

ÂM: VÔ PHÁP KHẢ ĐẮC

Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn:

- Thế Tôn! Phật đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vi vô sở đắc da?

Phật ngôn:

- Như thị, như thị! Tu-bồ-đề! Ngã ư A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, nãi chí vô hữu thiểu pháp khả đắc, thị danh A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) KINH KIM CANG Mon, 14 May 2012 16:57:50 +0000 KINH KIM CANG Giảng giải - Phần 7 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3107-kinhkimcangphan71 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3107-kinhkimcangphan71

phan71 ĐOẠN 19

ÂM: PHÁP GIỚI THÔNG HÓA

Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Nhược hữu nhân mãn tam thiên đại thiên thế giới thất bảo, dĩ dụng bố thí, thị nhân dĩ thị nhân duyên đắc phước đa phủ?

- Như thị Thế Tôn! Thử nhân dĩ thị nhân duyên đắc phước thậm đa.

- Tu-bồ-đề! Nhược phước đức hữu thật, Như Lai bất thuyết đắc phước đức đa, dĩ phước đức vô cố, Như Lai thuyết đắc phước đức đa.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) KINH KIM CANG Wed, 02 May 2012 17:59:31 +0000 KINH KIM CANG Giảng giải - Phần 6 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3101-kinhkimcangphan6 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3101-kinhkimcangphan6

phan6ĐOẠN 16

ÂM: NĂNG TỊNH NGHIỆP CHƯỚNG

Phục thứ Tu-bồ-đề! Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì, độc tụng thử kinh, nhược vi nhân khinh tiện, thị nhân tiên thế tội nghiệp, ưng đọa ác đạo, dĩ kim thế nhân khinh tiện cố, tiên thế tội nghiệp tắc vi tiêu diệt, đương đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Tu-bồ-đề! Ngã niệm quá khứ vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, ư Nhiên Đăng Phật tiền đắc trị bát bách tứ thiên vạn ức na-do-tha chư Phật, tất giai cúng dường thừa sự vô không quá giả. Nhược phục hữu nhân ư hậu mạt thế năng thọ trì độc tụng thử kinh, sở đắc công đức, ư ngã sở cúng dường chư Phật công đức, bách phần bất cập nhất, thiên vạn ức phần, nãi chí toán số thí dụ sở bất năng cập.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) KINH KIM CANG Wed, 25 Apr 2012 17:19:31 +0000 KINH KIM CANG Giảng giải - Phần 5 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3094-kinhkimcangphan5 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3094-kinhkimcangphan5

phan5ĐOẠN 13

ÂM: NHƯ PHÁP THỌ TRÌ

Nhĩ thời Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn:

- Thế Tôn! Đương hà danh thử kinh, ngã đẳng vân hà phụng trì?

Phật cáo Tu-bồ-đề:

- Thị kinh danh vi Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật, dĩ thị danh tự nhữ đương phụng trì. Sở dĩ giả hà? Tu-bồ-đề! Phật thuyết Bát-nhã ba-la-mật tức phi Bát-nhã ba-la-mật, thị danh Bát-nhã ba-la-mật. Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai hữu sở thuyết pháp phủ?

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) KINH KIM CANG Wed, 18 Apr 2012 17:50:06 +0000 KINH KIM CANG Giảng giải - Phần 4 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3088-kinhkimcangphan10 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3088-kinhkimcangphan10

phan10 ĐOẠN 10

ÂM: TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ

Phật cáo Tu-bồ-đề:

- Ư ý vân hà? Như Lai tích tại Nhiên Đăng Phật sở ư pháp hữu sở đắc phủ?

- Phất dã Thế Tôn! Như Lai tại Nhiên Đăng Phật sở, ư pháp thật vô sở đắc.

- Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Bồ-tát trang nghiêm Phật độ phủ ?

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) KINH KIM CANG Tue, 10 Apr 2012 17:47:56 +0000 KINH KIM CANG Giảng giải - Phần 3 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3079-kinhkimcangphan7 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3079-kinhkimcangphan7

phan7HT. Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải 

ĐOẠN 7

ÂM: VÔ ĐẮC VÔ THUYẾT

Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề da? Như Lai hữu sở thuyết pháp da ?

Tu-bồ-đề ngôn:

- Như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, vô hữu định pháp, danh A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, diệc vô hữu định pháp Như Lai khả thuyết. Hà dĩ cố? Như Lai sở thuyết pháp, giai bất khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp, phi phi pháp. Sở dĩ giả hà? Nhất thiết Hiền Thánh giai dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt.


]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) KINH KIM CANG Sun, 01 Apr 2012 14:33:09 +0000 KINH KIM CANG Giảng giải - Phần 2 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3072-kinhkimcangphan2 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3072-kinhkimcangphan2

phan2

HT. Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải 

ĐOẠN 4

ÂM: DIỆU HẠNH VÔ TRỤ

Phục thứ Tu-bồ-đề, Bồ-tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố thí, sở vị bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Tu-bồ-đề, Bồ-tát ưng như thị bố thí, bất trụ ư tướng. Hà dĩ cố? Nhược Bồ-tát bất trụ tướng bố thí, kỳ phước đức bất khả tư lương.

- Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Đông phương hư không khả tư lương phủ?

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) KINH KIM CANG Fri, 23 Mar 2012 18:23:02 +0000 KINH KIM CANG Giảng giải - Phần 1 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3064-kinhkimcangphan1 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3064-kinhkimcangphan1

phan1HT. Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải 

Bản giảng này là y theo bản dịch của ngài Tam Tạng pháp sư Cưu-ma-la-thập, vì bản này được công nhận là văn chương lưu loát và sâu sắc hơn hết. Nếu xem lại bản của ngài Nghĩa Tịnh cũng như của ngài Huyền Trang, chúng ta thấy cả hai bản dịch đều nặng về văn nghĩa.

Ngài La-thập không kẹt trong văn nghĩa, chỉ cốt làm sao cho ta nhận được lời Phật dạy, ý Phật nói, nên văn dịch của Ngài thâm thúy và gẫy gọn dễ hiểu.

Thái tử Chiêu Minh đời Lương, khi đọc Kim Cang, lãnh hội được ý chỉ nên chia quyển kinh làm ba mươi hai phần để cho người đọc dễ nhận hiểu.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) KINH KIM CANG Wed, 14 Mar 2012 18:04:23 +0000 KINH KIM CANG Giảng giải - GIỚI THIỆU http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3063-kinhkimcanggioithieu http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhkimcang/3063-kinhkimcanggioithieu

gioithieuHT. Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải

Trí tuệ Bát-nhã thấy đúng lý Trung đạo, không mắc kẹt ở hai bên có và không v.v… Vì biết rõ vạn vật đều do nhân duyên sanh, nên không có chủ thể thì làm gì thật có được; đủ duyên vạn vật sanh thì làm sao nói thật không? Như kinh nói “chúng sanh không phải chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh… thế giới không phải thế giới, ấy gọi là thế giới…”. “Không phải chúng sanh”, vì duyên hợp không có chủ thể. “Gọi là chúng sanh”, vì giả tướng giả danh hiện tiền làm sao phủ nhận được.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) KINH KIM CANG Wed, 14 Mar 2012 17:38:25 +0000