KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia Tue, 25 Sep 2018 14:17:25 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn II - PHẦN CHÁNH TÔNG: H - CHỈ PHÁP THÂN BA ĐỜI NHƯ LAI QUÁ CHỖ NGHĨ NGỢI CỦA THẾ GIAN, CHẲNG PHẢI NGHĨA SÁT-NA, TRƯỚC SAU KHÔNG LỖI THANH TỊNH VÔ LẬU. http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3793-chiphapthan3doi http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3793-chiphapthan3doi

botatdaihue5KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch


1- CHỈ PHÁP THÂN TỰ THÔNG QUÁ CHỖ NGHĨ NGỢI CỦA THẾ GIAN.

- THƯA THỈNH VỀ CHƯ PHẬT CÓ HẰNG SA DIỆU NGHĨA.

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Như Thế Tôn đã nói “Quá khứ chư Phật như hằng hà sa, vị lai hiện tại cũng lại như thế”. Thế nào Thế Tôn là như nói mà tín thọ hay lại có nghĩa khác? cúi xin Như Lai thương xót giải nói.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Sun, 20 Apr 2014 16:18:08 +0000
II - PHẦN CHÁNH TÔNG: G - CHỈ TÁM THỨC NĂM PHÁP BA TỰ TÁNH HAI VÔ NGÃ CỨU KÍNH ĐẠI THỪA THÀNH ĐỆ NHẤT NGHĨA. http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3778-chi5phapchuyenbien http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3778-chi5phapchuyenbien

botatdaihue4KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch

1- CHỈ NĂM PHÁP CHUYỂN BIẾN.

- BÀY TƯỚNG NĂM PHÁP.

Khi ấy Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin vì nói tướng năm pháp, tự tánh thức, hai thứ vô ngã, phân biệt cùng tột, con và các đại Bồ-tát khác đối tất cả địa thứ lớp tương tục, phân biệt pháp này vào tất cả Phật pháp, vào tất cả Phật pháp cho đến Như Lai tự giác địa. Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó. Đại Huệ bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Năm pháp, tự tánh thức, hai thứ vô ngã phân biệt rõ tướng, nghĩa là Danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Nếu người tu hành tu vào Như Lai tự giác thánh thú, lìa kiến chấp đoạn thường có không v.v… Hiện pháp lạc chánh thọ trụ hiện ở trước. Đại Huệ! Chẳng giác năm pháp, tự tánh thức, hai vô ngã, tự tâm hiện ngoại tánh, là phàm phu vọng tưởng chẳng phải chư hiền thánh.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Sun, 30 Mar 2014 16:09:36 +0000
II - PHẦN CHÁNH TÔNG: F- CHỈ CHÁNH GIÁC CHẲNG PHẢI PHÁP NHÂN QUẢ, NÓI LÌA SANH DIỆT, HIỂN BÀY CHÂN THƯỜNG KHÔNG CẤU, CHÓNG VƯỢT CÁC ĐỊA. http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3766-chichanhgiac3 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3766-chichanhgiac3

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch

1- CHỈ PHÁP THÂN NHƯ LAI CHẲNG PHẢI NHÂN QUẢ.

- HỎI PHÁP THÂN NHƯ LAI LÀ NHÂN LÀ QUẢ.

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin vì nói Tam-miệu Tam Phật-đà (Samyak - Sam Buddha Đẳng chánh giác), con và các vị đại Bồ-tát khéo nơi Như Lai tự tánh tựï giác giác tha. Phật bảo Đại Huệ: Cho ông tùy ý hỏi, ta sẽ vì ông theo chỗ hỏi mà đáp. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là tác chăng? Là chẳng tác chăng? Là sự (quả) chăng? Là nhân chăng? Là tướng chăng? Là sở tướng chăng? Là thuyết chăng? Là sở thuyết chăng? Là giác chăng? Là sở giác chăng? Những câu như thế là khác hay chẳng khác ?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Sun, 09 Mar 2014 17:09:02 +0000
II - PHẦN CHÁNH TÔNG: E- CHỈ TÔNG THUYẾT HAI ĐỀU THÔNG ĐỂ RÀNH VỀ DỤNG NGỮ NGHĨA THỨC TRÍ, GIẢN BIỆT NGU NGOẠI, GIÚP TIẾN MÌNH NGƯỜI, CHÁNH PHÁP GIẢI THOÁT. http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3749-chitonghtong http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3749-chitonghtong

botatdaihue2KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch

E- CHỈ TÔNG THUYẾT HAI ĐỀU THÔNG ĐỂ RÀNH VỀ DỤNG NGỮ NGHĨA THỨC TRÍ, GIẢN BIỆT NGU NGOẠI, GIÚP TIẾN MÌNH NGƯỜI, CHÁNH PHÁP GIẢI THOÁT.

1- CHỈ TÔNG THUYẾT HAI ĐỀU THÔNG XA LÌA VỌNG TƯỞNG CHẤP TRƯỚC.

- CHỈ TÔNG THUYẾT HAI ĐỀU THÔNG.

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin vì con và các Bồ-tát nói tướng tông thông. Nếu khéo phân biệt tướng tông thông, con và các Bồ-tát thông đạt tướng ấy, thông đạt tướng ấy rồi, chóng thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, chẳng theo giác tưởng và chúng ma ngoại đạo. Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó, sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Tất cả Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát có hai thứ tướng thông, nghĩa là tông thông và thuyết thông.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Tue, 11 Feb 2014 19:33:55 +0000
II - PHẦN CHÁNH TÔNG: D- Chỉ tự giác nhất thừa soi sáng các địa, khéo đoạn các lậu, viên mãn thân phật, chẳng rơi vào có không. http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3723-chitugiacnhatthua http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3723-chitugiacnhatthua

botatdaihueKINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch

II - PHẦN CHÁNH TÔNG: D- Chỉ tự giác nhất thừa soi sáng các địa, khéo đoạn các lậu, viên mãn thân phật, chẳng rơi vào có không.

1- CHỈ TỰ GIÁC NHẤT THỪA.

- CHỈ TỰ GIÁC THÁNH TRÍ.

Đại Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cúi mong vì nói tướng tự giác thánh trí và nhất thừa. Nếu tướng tự giác thánh trí và nhất thừa, con và các Bồ-tát khác rành tướng tự giác thánh trí và nhất thừa thì chẳng do nơi khác thông đạt Phật pháp. Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó, sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Thánh trước biết rõ trao truyền cho nhau, “vọng tưởng là không tánh”, đại Bồ-tát riêng ở chỗ vắng vẻ tự giác quán sát, chẳng do nơi khác lìa kiến chấp vọng tưởng, tiến thẳng lên trên vào Như Lai địa, ấy gọi là tướng tự giác thánh trí.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Tue, 14 Jan 2014 17:30:36 +0000
II - PHẦN CHÁNH TÔNG: C- Chỉ như lai tàng siêu quá vọng tưởng ngôn thuyết của phàm ngu và ngoại đạo thành tựu các địa cứu kính quả hải. http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3702-chinhuliatang http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3702-chinhuliatang

nhulaitangKINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch

II - PHẦN CHÁNH TÔNG: C- Chỉ như lai tàng siêu quá vọng tưởng ngôn thuyết của phàm ngu và ngoại đạo thành tựu các địa cứu kính quả hải.

 

1- CHỈ NHƯ LAI TÀNG CHẲNG ĐỒNG THẦN NGÃ CỦA NGOẠI ĐẠO.

 

Khi ấy, đại Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trong kinh Phật nói Như Lai tàng tự tánh thanh tịnh, chuyển ba mươi hai tướng vào trong thân tất cả chúng sanh, như hạt châu rất quý cột trong chéo áo nhơ, Như Lai tàng thường trụ không biến đổi cũng lại như thế, cột trong chiếc áo nhơ giới ấm nhập và tham dục, sân, si, vọng tưởng chẳng thật, các thứ trần lao làm ô uế. Đây là lời diễn nói của tất cả chư Phật. Tại sao Thế Tôn đồng với ngoại đạo nói có ngã, nói có Như Lai tàng? Bạch Thế Tôn! Ngoại đạo cũng nói có tác giả thường còn, lìa ngoài cầu-na khắp giáp chẳng diệt. Bạch Thế Tôn ! Ấy là ngoại đạo nói có ngã.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Thu, 19 Dec 2013 18:41:52 +0000
II - PHẦN CHÁNH TÔNG: B- Chỉ năm pháp, tự tánh, vô ngã, giản biệt nhị thừa ngoại đạo, để rõ nhân quả của chánh pháp. http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3690-ch-phap http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3690-ch-phap

chinamphapKINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch

II - PHẦN CHÁNH TÔNG: B- Chỉ năm pháp, tự tánh, vô ngã, giản biệt nhị thừa ngoại đạo, để rõ nhân quả của chánh pháp.

  a- Nói năm pháp
 - ĐẠI HUỆ HỎI:
 Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ biết chỗ tâm nghĩ của chúng đại Bồ-tát, tên kinh Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Tánh, nương sức oai thần của tất cả Phật, bạch Phật rằng: Thế Tôn! Cúi xin vì nói kinh Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Tánh là chỗ nương của một trăm lẻ tám câu.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Sun, 08 Dec 2013 15:42:21 +0000
KINH LĂNG GIÀ - II - PHẦN CHÁNH TÔNG: A- Chỉ pháp môn đệ nhất nghĩa rộng lớn vi diệu lìa nói bặt chứng http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3678-phaniia http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3678-phaniia

denhatnghiaKINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch

II - PHẦN CHÁNH TÔNG:  A- Chỉ pháp môn đệ nhất nghĩa rộng lớn vi diệu lìa nói bặt chứng

-Hỏi một trăm lẻ tám câu.
 
Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ nói kệ tán Phật rồi, tự trình danh tánh, con tên là Đại Huệ thông đạt được đại thừa, nay đem một trăm lẻ tám câu thưa hỏi bậc Tôn tối thượng (Phật). Bồ-tát tự nói thông đạt đại thừa, vì muốn người đương thời và kẻ hậu thế biết nghĩa hỏi ở đây đều là chỗ thiết yếu của nhất thừa, chẳng phải nghĩa sai biệt của các thừa.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Sat, 23 Nov 2013 18:51:13 +0000
KINH LĂNG GIÀ - PHẦN TỰ http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3670-kinhlanggiaphantu http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3670-kinhlanggiaphantu

phamtuKINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN
Thiền Sư Hàm Thị
Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch

 A-DUYÊN KHỞI CỦA KINH:
 
Tôi nghe như vầy, một hôm Phật ở trên đảnh núi Lăng-già tại bờ biển Nam, dùng các thứ hoa báu trang nghiêm, cùng với các vị đại tỳ-kheo tăng và chúng đại Bồ-tát câu hội. Chúng đại Bồ-tát ấy ở các cõi Phật khác đến. Các ngài có sức tự tại vô lượng chánh định và thần thông du hý, đại Bồ-tát Đại Huệ làm thượng thủ. Các ngài đã được tất cả chư Phật làm phép quán đảnh, và khéo hiểu nghĩa cảnh giới tự tâm hiện, các loại chúng sanh, các thứ tâm sắc, vô lượng độ môn, tùy loại khắp hiện. Đối với năm pháp, ba tự tánh, tám thức và hai thứ vô ngã, các ngài đã thông đạt cứu kính.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Sun, 10 Nov 2013 18:48:35 +0000
KINH LĂNG GIÀ - PHẨM NHẤT THIẾT PHẬT NGỮ TÂM http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3657-phatngutam http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3657-phatngutam

phattinhKINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN
Thiền Sư Hàm Thị
Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch

Tánh của pháp giới vốn không có ngộ mê, các loài hàm thức tự phân chân vọng. Chân vọng vốn nơi một tâm, mê ngộ bày ra muôn pháp. Pháp không có pháp khác mà dường như các pháp hiện tiền. Tâm không có tâm khác mà rõ ràng thành thức tương tục. Nguyên nhân chỗ tột chân mà bất giác, vọng động nên tưởng sanh. Đạt vọng vốn chân, biết chân thì tưởng diệt. Thế nên mười hai loài chúng sanh vốn là Phật mà dối thấy có lưu chuyển. Ba mươi hai tướng hiện sẵn trong tướng phàm phu mà trở thành điên đảo.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Sat, 26 Oct 2013 13:15:55 +0000
KINH LĂNG GIÀ - LĂNG-GIÀ A-BẠT-ĐA-LA BẢO KINH TÂM ẤN http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3648-lanka http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3648-lanka

lankaKINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN
Thiền Sư Hàm Thị
Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch


Lăng-già (Lanka) là tên núi, núi này do sản xuất châu Lăng-già nên lấy tên châu mà gọi tên núi. Núi nằm tại biển Nam là chỗ ở của Dạ-xoa. Bởi vua Dạ-xoa thỉnh Phật thuyết pháp trên núi, nên lấy tên núi đặt tên kinh.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Fri, 18 Oct 2013 16:48:58 +0000
KINH LĂNG GIÀ-DUYÊN KHỞI LĂNG-GIÀ TÂM ẤN http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3645-duyenkhoi http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3645-duyenkhoi

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN
Thiền Sư Hàm Thị
Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch

laonhanzenluanhoi
DUYÊN KHỞI LĂNG-GIÀ TÂM ẤN

Người sớ kinh này là Lôi Phong lão nhân, vốn là móng vuốt trong tông môn, vào được hang ổ của tánh tướng. Ngài thương sự hoang rậm của nghĩa học và xót chỗ hỗn độn của thiền môn, nên từ năm Quí Tỵ (1653) lui về ẩn nơi Khuông Phụ, treo bầu ở Kim Tỉnh, dựng gậy tại Ngọc Uyên. Hỏi về chỗ khế chứng thì Ngài tâm lặng biển trong, ngửa nhìn thói đẹp thì thân như ngọn núi cao trơ trọi. Như Địa Tạng Sâm cày ruộng nuôi sống, như Thê Hiền Thực tụng tập tu hành. Lò tàn bếp lạnh, chỉ toàn nêu đại pháp. Cước tùng lẫn lộn tơ rối bòng bong, nương nơi trí bén mà cắt đứt trăm mối. Ngài đối với cổ nhân thật không hổ thẹn.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Tue, 15 Oct 2013 13:08:40 +0000
KINH LĂNG GIÀ - LỜI NGƯỜI DỊCH http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3644-loinguoidich http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhlanggia/3644-loinguoidich

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN
Thiền Sư Hàm Thị
Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch

 luanhoi

kinhlanggiatamanLỜI NGƯỜI DỊCH

 

Chúng tôi phiên dịch bộ kinh Lăng-già Tâm Ấn này với mục đích cho Tăng Ni học tại Thiền viện chúng tôi. Tuy nhiên trước chúng tôi đã có Sư bà Diệu Không dịch, ấn hành vào năm 1970 và 1971 rồi, song bản dịch ấy vì lược nhiều quá khiến chúng tôi không hài lòng, bất đắc dĩ phải dịch lại.

 

Ở đây chúng tôi dịch trung thực với Thiền sư Hàm Thị không dám tăng giảm trong phần sớ giải. Nếu có giảm, chỉ đôi chút thôi. Bởi chúng tôi thấy, ngài Hàm Thị quả thật là một Thiền sư ngộ đạo trong môn đình Tào Động, cho nên lời sớ giải của Ngài rất phù hợp với Tâm tông. Trên phần chánh văn kinh, chúng tôi dịch nguyên âm những danh từ, không nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa, độc giả cần đọc qua phần sớ giải sẽ hiểu rõ. Vì chánh văn vừa tối nghĩa lại cô đọng khúc chiết, nếu không nhờ phần sớ giải, chúng ta không tài nào lãnh hội được.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Tue, 15 Oct 2013 13:03:01 +0000