Kinh Pháp Hoa - giảng lục http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang Fri, 20 Apr 2018 20:23:27 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn TỔNG KẾT VỀ KINH PHÁP HOA http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/3049-tongketkinhphaphoa http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/3049-tongketkinhphaphoa

tongket1. Diệu pháp tức là Tri Kiến Phật.

Diệu Pháp là pháp gì? Là pháp nhiệm mầu, tức là pháp không thể nghĩ bàn được, pháp gì không thể nghĩ bàn? Chính là tri kiến Phật chứ không gì khác.

Chính tri kiến Phật, nó vượt ngoài thức tình suy nghĩ, nó cũng không có chỗ để mình hiểu biết, thì đó mới là Diệu Pháp. Nếu mình nghĩ được thì hết diệu rồi. Trong kinh, Ngài Xá Lợi Phất thỉnh Phật nói Pháp Hoa, Phật liền ngăn, "thôi thôi, chẳng nên nói, pháp ta diệu khó nghĩ". Tại sao Phật ngăn, bởi vì nó khó nói, chỗ đó khó diễn tả, nói không thể nói hết được, cũng như dùng tâm suy nghĩ, cũng không nghĩ đến được. Cho nên Phật ngăn, ngầm muốn chỉ chỗ đó là chỗ vượt ngoài ngôn ngữ. Cho nên ở trong kinh, có đoạn Phật thí dụ bao nhiêu Xá Lợi Phất cũng không biết được.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Wed, 29 Feb 2012 18:16:15 +0000 KINH PHÁP HOA - PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/3041-phambotatphohien http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/3041-phambotatphohien

phambotatphohien CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn, cùng vô lượng vô biên bất khả xưng sổ chúng đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến; các nước đi ngang qua khắp đều rúng động, rưới hoa sen báu, trỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc.

 

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Wed, 22 Feb 2012 19:19:40 +0000 KINH PHÁP HOA - PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/3031-phamdieutrangnghiem http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/3031-phamdieutrangnghiem

phamdieutrangnghiem CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, Phật bảo hàng đại chúng rằng: Về thuở xưa, cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghì a tăng kỳ kiếp, có đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri. Nước đó tên Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên Hỉ Kiến.

Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên Tịnh Đức, có hai người con, một tên Tịnh Tạng hai tên Tịnh Nhãn. Hai người con đó có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ Tát, những là: thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, trí huệ ba la mật, phương tiện ba la mật, từ bi hỷ xả nhẫn đến ba mươi bảy phẩm trợ đạo thảy đều rành rẽ suốt thấu.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Mon, 13 Feb 2012 18:24:58 +0000 KINH PHÁP HOA - PHẨM ĐÀ LA NI http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/3023-dalani http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/3023-dalani

phamdalani CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, Ngài Dược Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn hay thọ trì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức?".

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Wed, 01 Feb 2012 18:58:24 +0000 KINH PHÁP HOA - PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/3011-phamphomon http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/3011-phamphomon

phamphomonCHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: "Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhơn duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?".

Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: "Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều đặng giải thoát. 

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Fri, 20 Jan 2012 05:16:16 +0000 KINH PHÁP HOA - PHẨM DIỆU ÂM BỒ TÁT http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2997-kphambotatdieuam http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2997-kphambotatdieuam

phambotatdieuamCHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế tướng đại nhơn, phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặng mày, soi khắp tám trăm muôn ức na do tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương Đông.

Qua khỏi số cõi đó có thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm. Nước đó có Phật hiệu: Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật Thế Tôn, được vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kính vây quanh mà vì chúng nói pháp. 

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Thu, 05 Jan 2012 16:08:03 +0000 KINH PHÁp HOA - PHẨM DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2983-phamduocvuongbotat http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2983-phamduocvuongbotat

phamduocvuongbotat CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Ngài Dược Vương Bồ Tát dạo đi nơi cõi ta bà như thế nào? Thế Tôn! Ngài Dược Vương Bồ Tát đó, có bao nhiêu nghìn muôn ức na do tha hạnh khổ khó làm? Hay thay Thế Tôn! Nguyện giải nói cho một ít, các hàng Trời, Rồng, Thần, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, nhơn cùng phi nhơn v.v. và các vị Bồ Tát ở các nước khác đến cùng chúng Thanh văn đây nghe đều vui mừng".

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Mon, 26 Dec 2011 18:48:46 +0000 KINH PHÁp HOA - PHẨM CHÚC LỤY http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2974-phamchucluy http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2974-phamchucluy

phamchucluy CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn: dùng tay mặt xoa đảnh của vô lượng đại Bồ tát mà nói rằng: "Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác khó đặng này, nay đem phó chúc cho các ông, các ông nên phải một lòng lưu bố pháp này làm cho thêm nhiều rộng".

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Sun, 18 Dec 2011 18:40:30 +0000 KINH PHÁP HOA- PHẨM NHƯ LAI THẦN LỰC http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2967-phamnhulaihienthanluc http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2967-phamnhulaihienthanluc

phamnhulaithanlucCHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, các vị đại Bồ Tát như số vi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên đó, đều ở trước đức Phật một lòng chắp tay, chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mà bạch cùng Phật rằng: "Thế Tôn! Sau khi Phật diệt độ, ở nơi cõi nước của đức Thế Tôn phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh này. Vì sao? Chúng con cũng tự muốn đặng pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép mà cúng dường đó".

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Thu, 08 Dec 2011 19:14:51 +0000 KINH PHÁP HOA- PHẪM THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2950-phambotatthuongbatkhinh http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2950-phambotatthuongbatkhinh

phambotatthuongbatkhinh CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Đắc Đại Thế đại Bồ tát rằng: "Ông nay nên biết! Nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào thọ trì kinh Pháp Hoa này đặng công đức như trước đã nói, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cùng ý thanh tịnh, như có người nói lời thô ác mắng nhiếc chê bai, mắc tội báo lớn cũng như trước đã nói.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Thu, 24 Nov 2011 18:32:40 +0000 KINH PHÁP HOA- PHẨM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2942-phamphapsuocngduc http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2942-phamphapsuocngduc

phamphapsucongducPhẩm Pháp Sư Công Đức này là nói công đức người trì kinh, truyền bá để khiến cho sức sống Pháp Hoa đó được tiếp nối không gián đoạn, thì người đó sẽ được công đức gì? Trong đây nói sẽ được sáu căn thanh tịnh. Tức là chỗ thấy nghe hiểu biết của mình đây đều luôn luôn sáng ngời, không gián đoạn, không bị sáu trần làm ngăn che lấp mất, chính chỗ đó là chỗ bảo nhậm Pháp Hoa hay là chỗ giữ gìn tri kiến Phật, ánh sáng Pháp Hoa thường hiển lộ nơi sáu căn.

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Tue, 15 Nov 2011 18:50:14 +0000 KINH PHÁP HOA - PHẨM TÙY HỶ CÔNG ĐỨC http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2928-phamtyhycongduc http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2928-phamtyhycongduc

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ tát bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ đó, đặng bao nhiêu phước đức? Liền nói kệ rằng:

                Sau khi Phật diệt độ
                Có người nghe kinh này
                Nếu hay tùy hỷ đó
 
                                                    Lại đặng bao nhiêu phước ?

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Thu, 03 Nov 2011 17:29:51 +0000
KINH PHÁP HOA - PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2915-phamphanbietcongduc http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2915-phamphanbietcongduc

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, trong đại hội nghe Phật nói thọ mạng, kiếp số dài lâu như thế, vô lượng, vô biên, vô số chúng sanh đặng lợi ích lớn.

Khi đó đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc đại Bồ Tát: "A Dật Đa! Lúc ta nói đức Như Lai thọ mạng dài lâu như thế, có sáu trăm tám muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh đặng "Vô sanh pháp nhẫn".

Lại có đại Bồ Tát nghìn lần gấp bội đặng môn "Văn trì đà la ni". Lại có một thế giới vi trần số đại Bồ Tát đặng "Nhạo Thuyết vô ngại biện tài". Lại có một thế giới vi trần số đại Bồ Tát đặng trăm nghìnmuôn ức vô lượng môn "Triền đà la ni" lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số đại Bồ Tát chuyển được "Pháp luân bất thối".

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Mon, 24 Oct 2011 17:31:49 +0000
KINH PHÁP HOA - PHẨM NHƯ LAI VÔ LƯỢNG THỌ http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2906-phamnhulaivoluongtho http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2906-phamnhulaivoluongtho

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bồ Tát và tất cả các đại chúng: "Các thiện nam tử! Các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng: Các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai".

Lúc đó, đại chúng Bồ Tát, Ngài Di Lặc làm đầu, chắp tay bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Cúi mong nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật". Ba phen bạch như thế rồi lại nói: "Cúi mong nói đó, chúng con sẽ tin nhận được lời Phật".

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Thu, 13 Oct 2011 17:11:03 +0000
KINH PHÁP HOA - PHẨM TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2896-phamtungdiadungxuat http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2896-phamtungdiadungxuat

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, các vị đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác đông hơn số cát của tám sông Hằng, ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Nếu bằng lòng cho chúng con lúc sau khi Phật diệt độ ở tại cõi Ta Bà này siêng tu tinh tấn, giữ gìn đọc tụng biên chép cúng dường kinh điển này, thời chúng con sẽ ở trong cõi nước đây mà rộng nói đó".

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Sat, 01 Oct 2011 17:21:53 +0000
KINH PHÁP HOA - PHẨM AN LẠC HẠNH http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2887-phamanlachanh http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2887-phamanlachanh

Phẩm An Lạc Hạnh là hạnh an vui, ở đây dạy cách thức để an trụ trong đó, để sống mà trì kinh Pháp Hoa, khiến cho mình không ngăn ngại, gồm có bốn hạnh.
- Hành xứ
- Thân cận xứ
- Thâm tâm
- Đại bi tâm
Hành xứ: là chỗ thực hành, sống trong đó, thì được an lạc.
Thân cận xứ: là chỗ gần gũi như thế nào.
Thâm tâm: là tâm tin sâu vững Phật đạo không thối chuyển.
Đại bi tâm: có lòng từ bi lớn.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Thu, 22 Sep 2011 17:36:01 +0000
KINH PHÁP HOA - PHẨM TRÌ http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2878-phamtri http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2878-phamtri

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, Ngài Dược Vương đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời kệ rằng: "Cúi xin đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ chúng con sẽ phụng trì đọc tụng, nói kinh điển này, đời ác sau chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạn tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát, dầu khó có thể giáo hóa chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói biên chép, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng".

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Tue, 13 Sep 2011 18:31:17 +0000
KINH PHÁP HOA - PHẨM ĐỀ-BÀ-ĐẠT-ĐA http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2865-phamdebatdatda http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2865-phamdebatdatda

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời, bốn chúng: "Ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng bồ đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên siêng làm việc bố thí lòng không lẫn tiếc, bố thí voi, ngựa, bảy báu, nước, thành, vợ con, tôi tớ, bạn bè, cho đến đầu, m­ắt, tủy, óc, thân, thịt, tay, chân, chẳng tiếc thân mạng".

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Mon, 29 Aug 2011 18:29:18 +0000
KINH PHÁP HOA - PHẨM HIỆN BỬU THÁP http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2852-phamhienbuuthap http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2852-phamhienbuuthap

Đến đây là tháp báu hiện ra, hiển bày rõ pháp thân - Tri kiến Phật, phẩm này cũng rất nhiều ý nghĩa.

Qua phần trước là phần Khai Tri kiến Phật, tới đây là Thị Tri Kiến Phật. "Thị" tức là hiển bày, lộ ra. Trước là mới mở thôi, đến đây thì Tháp báu Phật Đa Bảo hiện ra rõ ràng ngay trước Phật, tức là hiển bày rõ Pháp thân thường trụ của Như Lai vốn không có mất. Bởi vì Phật Đa Bảo nói: Ngài nhập diệt đã lâu từ vô lượng kiếp mà toàn ­thân Ngài không tan rã, ở đâu nói Pháp Hoa thì Ngài hiện ở đó.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Fri, 19 Aug 2011 17:36:52 +0000
KINH PHÁP HOA - PHẨM PHÁP SƯ http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2833-kinhphaphoaphamphapsu http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphaphoagiang/2833-kinhphaphoaphamphapsu

Phẩm này là phẩm cuối trong phần: Khai Phật Tri kiến. Sao gọi là Pháp sư? Chỗ này mình phải hiểu cho kỹ. Nhiều khi học theo chữ nghĩa: Pháp sư là ông thầy giảng pháp thôi.

Pháp sư đây, thứ nhất là lấy pháp làm thầy, chính đó là Pháp sư.

Thứ hai là: y nơi pháp mà tu hành, rồi mình mới truyền trì, rộng nói cho mọi người, để khiến cho chánh pháp không đoạn dứt - Pháp sư vậy mới đủ nghĩa. Tức là mình đem gieo hạt giống Phật khắp cho mọi người, để khiến cho Pháp Hoa này luôn luôn tồn tại ở thế gian.

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Kinh Pháp Hoa Fri, 29 Jul 2011 12:02:12 +0000