KINH THẬP THIỆN http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2 Sat, 15 Dec 2018 05:05:04 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn KINH THẬP THIỆN: GIẢNG VĂN KINH 17 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4349-kinhthapthiengiang17 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4349-kinhthapthiengiang17

kinhthapthien17HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Long vương đương tri, thử Thập thiện nghiệp, nãi chí năng linh Thập lực tứ vô úy, Thập bát bất cộng nhất thiết Phật pháp, giai đắc viên mãn. Thị cố nhữ đẳng ưng cần tu học.

DỊCH:

Long vương nên biết, Mười nghiệp thiện này, hay khiến cho Mười lực, Bốn vô sở úy, Mười tám pháp bất cộng, tất cả Phật pháp đều được viên mãn. Thế nên các ông phải siêng năng tu học.

GIẢNG:

Đây là lời Phật khuyên: Mười nghiệp thiện là pháp tu căn bản có công đức lớn như đã nói, nên hãy siêng năng tu học.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Fri, 30 Dec 2016 18:57:49 +0000
KINH THẬP THIỆN: GIẢNG VĂN KINH 16 -THẬP THIỆN VÀ BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4341-37phamtrodao http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4341-37phamtrodao

kinhthapthien16HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Niệm xứ trang nghiêm cố, thiện năng tu tập Tứ niệm xứ quán. Chánh cần trang nghiêm cố, tất năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp, thành nhất thiết thiện pháp. Thần túc trang nghiêm cố, hằng linh thân tâm khinh an khoái lạc. Ngũ căn trang nghiêm cố, thâm tín kiên cố, tinh cần phỉ giải, thường vô mê vọng, tịch nhiên điều thuận đoạn chư phiền não. Lực trang nghiêm cố, chúng oán tận diệt, vô năng hoại giả. Giác chi trang nghiêm cố, thường thiện giác ngộ nhất thiết chư pháp. Chánh đạo trang nghiêm cố, đắc chánh trí tuệ, thường hiện tại tiền. Chỉ trang nghiêm cố, tất năng địch trừ nhất thiết kiết sử. Quán trang nghiêm cố, năng như thật tri chư pháp Tự tánh. Phương tiện trang nghiêm cố, tốc đắc thành mãn vi vô vi lạc.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Sun, 18 Dec 2016 17:31:20 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 15 - THẬP THIỆN VÀ TỪ BI HỈ XẢ http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4336-thapthienvatubi http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4336-thapthienvatubi

kinhthapthien15HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Từ trang nghiêm cố, ư chư chúng sanh bất khởi não hại. Bi trang nghiêm cố, mẫn chư chúng sanh thường bất yểm xả. Hỉ trang nghiêm cố, kiến tu thiện giả tâm vô hiềm tật. Xả trang nghiêm cố, ư thuận vi cảnh vô ái nhuế tâm. Tứ nhiếp trang nghiêm cố, thường cần hóa nhất thiết chúng sanh.

DỊCH:

Dùng lòng Từ trang nghiêm, nên đối với các chúng sanh, không khởi tâm não hại. Dùng lòng Bi trang nghiêm, nên thương xót chúng sanh thường không chán bỏ. Dùng tâm Hỉ trang nghiêm, nên thấy người tu thiện lòng không ganh tỵ. Dùng tâm Xả trang nghiêm, nên đối với cảnh thuận nghịch tâm không thương giận. Dùng Tứ nhiếp pháp trang nghiêm, nên thường siêng năng nhiếp hóa tất cả chúng sanh.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Wed, 07 Dec 2016 19:36:28 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 14 -THẬP THIỆN VÀ LỤC ĐỘ BA-LA-MẬT http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4324-kinhthapthien14 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4324-kinhthapthien14

kinhthapthien14HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Như thị Long vương, cử yếu ngôn chi, hành Thập thiện đạo, Dĩ giới trang nghiêm cố, năng sanh nhất thiết Phật pháp nghĩa lợi, mãn túc đại nguyện. Nhẫn nhục trang nghiêm cố, đắc Phật viên âm, cụ chúng tướng hảo. Tinh tấn trang nghiêm cố, năng phá ma oán, nhập Phật pháp tạng. Định trang nghiêm cố, năng sanh niệm, tuệ, tàm, quí, khinh an. Tuệ trang nghiêm cố, năng đoạn nhất thiết phân biệt vọng kiến.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Sat, 19 Nov 2016 19:33:09 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 13 -THẬP THIỆN VÀ BỐ THÍ http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4314-thapthen http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4314-thapthen

kinhthapthien13HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Nhĩ thời Thế Tôn phục cáo Long vương ngôn: Nhược hữu Bồ-tát y thử thiện nghiệp, ư tu đạo thời, năng ly sát hại nhi hành bố thí cố. Thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, trường thọ vô yểu, bất vi nhất thiết oán tặc tổn hại. Ly bất dữ thủ nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, tối thắng vô tỷ, tất năng bị tập chư Phật pháp tạng. Ly phi phạm hạnh nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, kỳ gia trinh thuận, mẫu cập thê tử, vô hữu năng dĩ dục tâm thị giả….

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Fri, 04 Nov 2016 18:11:53 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 12 -TÀ KIẾN http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4306-takien http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4306-takien

kinhthapthien12HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly tà kiến, tức đắc thành tựu thập công đức pháp. Hà đẳng vi thập?

Nhất  : Đắc chân thiện ý lạc, chân thiện đẳng lữ.
Nhị     : Thâm tín nhân quả, ninh quyên thân mạng, chung bất tác ác.
Tam    : Duy qui y Phật, phi dư thiên đẳng.
Tứ      : Trực tâm chánh kiến, vĩnh ly nhất thiết kiết hung nghi võng.
Ngũ    : Thường sanh nhân thiên bất cánh ác đạo.
Lục     : Vô lượng phước tuệ, chuyển chuyển tăng thắng.
Thất   : Vĩnh ly tà đạo, hành ư Thánh đạo.
Bát    : Bất khởi thân kiến, xả chư ác nghiệp.
Cửu   : Trú vô ngại kiến.
Thập  : Bất đọa chư nạn.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Sun, 23 Oct 2016 17:44:19 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 11 - SÂN HẬN http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4298-sanhan http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4298-sanhan

kinhthapthien11HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly sân nhuế tức đắc bát chủng hỉ duyệt tâm pháp. Hà đẳng vi bát?

Nhất : Vô tổn não tâm.
Nhị    : Vô sân nhuế tâm.
Tam  : Vô tranh tụng tâm.
Tứ     : Nhu hòa chất trực tâm.
Ngũ   : Đắc Thánh giả từ tâm.
Lục   : Thường tác lợi ích an chúng sanh tâm.
Thất  : Thân tướng đoan nghiêm chúng cộng tôn kính.
Bát    : Dĩ hòa nhẫn cố, tốc sanh Phạm thế.

Thị vi bát. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc Phật vô ngại tâm, quán giả vô yểm.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Sun, 09 Oct 2016 17:32:35 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 10 - THAM DỤC http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4290-kinhthapthienthamduc http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4290-kinhthapthienthamduc

kinhthapthien10HT. Thích Thanh Từ giảng

Nhất  : Tam nghiệp tự tại, chư căn cụ túc cố.

Nhị   : Tài vật tự tại, nhất thiết oán tặc bất đoạt cố.

Tứ   :  Vương vị tự tại, trân kỳ diệu vật giai phụng hiến cố.

Ngũ :  Sở hoạch chi vật, quá bản sở cầu, bá bội thù thắng, do ư tích thời, bất san tật cố.

Thị vi ngũ. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, tam giới đặc tôn, giai cộng kính dưỡng.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Mon, 26 Sep 2016 17:31:04 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 9 - Ý NGỮ http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4283-kinhthapthientahanh http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4283-kinhthapthientahanh

kinhthapthien9HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly tà hạnh, tức đắc tứ chủng trí sở tán pháp. Hà đẳng vi tứ?

Nhất

:

Chư căn điều thuận.

Nhị

:

Vĩnh ly huyên trạo.

Tam

:

Thế sở xưng tán.

Tứ

:

Thê mạc năng xâm. 

Thị vi tứ. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc Phật trượng phu ẩn mật tàng tướng.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Sat, 10 Sep 2016 18:19:57 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 8 - ÁC KHẨU http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4275-ackhau http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4275-ackhau

kinhthapthien8HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly ác khẩu, tức đắc thành tựu bát chủng tịnh nghiệp. Hà đẳng vi bát?

Nhất

:

Ngôn bất quai độ.

Nhị

:

Ngôn giai lợi ích.

Tam

:

Ngôn tất khế lý.

Tứ

:

Ngôn từ mỹ diệu.

Ngũ

:

Ngôn khả thừa lãnh.

Lục

:

Ngôn tắc tín dụng.

Thất

:

Ngôn vô khả cơ.

Bát

:

Ngôn tận ái lạc.

Thị vi bát. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, cụ túc Như Lai Phạm âm thanh tướng.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Sun, 28 Aug 2016 17:04:45 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 7 - NÓI HAI LƯỠI http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4265-noiluoi http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4265-noiluoi

kinhthapthien7HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly lưỡng thiệt, tức đắc ngũ chủng bất khả hoại pháp. Hà đẳng vi ngũ?

Nhất

:

Đắc bất hoại thân, vô năng hại cố.

Nhị

:

Đắc bất hoại quyến thuộc, vô năng phá cố.

Tam

:

Đắc bất hoại tín, thuận bản nghiệp cố.

Tứ

:

Đắc bất hoại pháp hạnh, sở tu kiên cố cố.

Ngũ

:

Đắc bất hoại thiện tri thức, bất cuống hoặc cố.

Thị vi ngũ. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc chánh quyến thuộc, chư ma ngoại đạo, bất năng trở hoại.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Sun, 14 Aug 2016 17:20:00 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 6 - VỌNG NGỮ http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4251-vongngu http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4251-vongngu

kinhthapthien6HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly vọng ngữ, tức đắc bát chủng thiên sở tán pháp. Hà đẳng vi bát?

Nhất

:

Khẩu thường thanh tịnh ưu-bát hoa hương.

Nhị

:

Vi chư thế gian chi sở tín phục.

Tam

:

Phát ngôn thành chứng, nhân thiên kính ái.

Tứ

:

Thường dĩ ái ngữ an ủy chúng sanh.

Ngũ

:

Đắc thắng ý lạc, tam nghiệp thanh tịnh.

Lục

:

Ngôn vô ngộ thất, tâm thường hoan hỉ.

Thất

:

Phát ngôn tôn trọng, nhân thiên phụng hành.

Bát

:

Trí tuệ thù thắng vô năng chế phục.

Thị vi bát. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, tức đắc Như Lai chân thật ngữ.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Fri, 29 Jul 2016 15:32:29 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 5 - TÀ HẠNH http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4243-tahanh http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4243-tahanh

kinhthapthien5HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly tà hạnh, tức đắc tứ chủng trí sở tán pháp. Hà đẳng vi tứ?

Nhất : Chư căn điều thuận.

Nhị : Vĩnh ly huyên trạo.

Tam : Thế sở xưng tán.

Tứ : Thê mạc năng xâm.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Sat, 16 Jul 2016 17:46:28 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 4 - TRỘM CƯỚP http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4229-kinhthapthientromcap http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4229-kinhthapthientromcap

kinhthapthien4HT. Thích Thanh Từ giảng

 

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly thâu đạo, tức đắc thập chủng khả bảo tín pháp. Hà đẳng vi thập?

 

Nhất : Tư tài doanh tích, vương tặc, thủy hỏa, cập phi ái tử, bất năng tán diệt.
Nhị : Đa nhân ái niệm.
Tam : Nhân bất khi phụ.
Tứ : Thập phương tán mỹ.
Ngũ : Bất ưu tổn hại.
Lục :Thiện danh lưu bố.
Thất : Xử chúng vô úy.
Bát : Tài, mạng, sắc, lực an lạc, biện tài cụ túc vô khuyết.
Cửu : Thường hoài thí ý.
Thập : Mạng chung sanh thiên.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Sun, 19 Jun 2016 16:51:08 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 3 - SÁT SANH http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4220-satsanh http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4220-satsanh

kinhthapthien3HT. Thích Thanh Từ giảng


ÂM:
Long vương! Nhược ly sát sanh, tức đắc thành tựu thập ly não pháp. Hà đẳng vi thập?
Nhất: Ư chư chúng sanh phổ thí vô úy.
Nhị :Thường ư chúng sanh khởi đại từ tâm.
Tam : Vĩnh đoạn nhất thiết sân nhuế tập khí.
Tứ :Thân thường vô bệnh.
Ngũ : Thọ mạng trường viễn.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Tue, 07 Jun 2016 16:17:08 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 2 - THẬP THIỆN http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4210-kinhthapthien2 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4210-kinhthapthien2

kinhthapthien2HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Long vương đương tri: Bồ-tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Hà đẳng vi nhất? Vị ư trú dạ thường niệm tư duy quán sát thiện pháp, linh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất dung hào phân bất thiện gián tạp, thị tức năng linh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn, thường đắc thân cận chư Phật, Bồ-tát cập dư Thánh chúng.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Thu, 26 May 2016 15:51:11 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 1 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4199-kinhthapthien1 http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4199-kinhthapthien1

kinhthapthien1HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Như thị ngã văn: Nhất thời Phật tại Ta-kiệt-la Long cung, dữ bát thiên đại Tỳ-kheo chúng, tam vạn nhị thiên Bồ-tát ma-ha-tát câu.

DỊCH:

Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ đức Phật ở tại cung Rồng Ta-kiệt-la (Sàgara) cùng với tám ngàn chúng đại Tỳ-kheo và ba mươi hai ngàn vị đại Bồ-tát.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Tue, 10 May 2016 17:50:57 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG ĐỀ KINH http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4190-kinhthapthiendekinh http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4190-kinhthapthiendekinh

10nghiepthienHT. Thích Thanh Từ giảng

Kinh Thập Thiện nói đủ là “Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo”.

Kinh là những lời giáo huấn của đức Phật, vừa hợp với chân lý vừa hợp với căn cơ của người nghe. Dù ở trong bối cảnh nào người nghe ứng dụng tu hành đều được lợi ích lớn. Lời giáo huấn của Phật trải qua ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai không dời đổi, không sai lệch, nên được kết tập lại gọi là Kinh.

Thập thiện là mười điều lành. Thế nào là điều lành, thế nào là điều chẳng lành? Ai cũng khuyên ăn hiền ở lành, làm lành làm phải, song bản chất của điều lành như thế nào thì chưa biết rõ. Có nhiều người giải nghĩa: lành là không dữ, dữ thì không phải lành, hoặc lành là hiền, là tốt…

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Sun, 24 Apr 2016 15:50:02 +0000
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG GIẢI http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4183-kinhthapthiengianggiai http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4183-kinhthapthiengianggiai

HT. Thích Thanh Từ giảng

KINH THẬP THIỆN GIẢNG GIẢI

coiphatKinh Thập Thiện tuy ngắn gọn, nhưng rất thiết yếu đối với người tu tại gia cũng như người xuất gia. Cư sĩ tại gia khi thọ tam qui và nguyện giữ ngũ giới, nếu chỉ bấy nhiêu giới đó mà tu thì kết quả mạng chung tái sanh làm người và được an ổn tương đối, chứ chưa tiến xa trên đường giác mà Phật đã dạy. Thế nên muốn tiến thêm thì phải tu Thập thiện. Có tu Thập thiện mới tiến dần từ vị trí của người tại gia đến xuất gia, hay tiến dần từ cõi người đến cõi trời và các quả Thánh. Vì vậy, pháp Thập thiện là bước tiến thứ hai của người tu tại gia.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Thu, 07 Apr 2016 18:08:53 +0000
KINH THẬP THIỆN - LỜI ĐẦU SÁCH http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4182-kinhthapthienloidausach http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhthapthien2/4182-kinhthapthienloidausach

LỜI ĐẦU SÁCH

kinhthapthienKinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi.

Pháp Thập Thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu trên cây thang giải thoát. Cho nên bất cứ người tu tại gia hay xuất gia, pháp Tiểu thừa hay Đại thừa cũng lấy Thập Thiện làm chỗ lập cước căn bản. Bỏ pháp Thập Thiện thì mọi pháp tu khác đều không đứng vững. Vì thế, người học đạo buổi ban đầu phải thâm nhập pháp Thập Thiện, sau đó mới tiến lên tu các pháp thiền định…

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) KINH THẬP THIỆN Thu, 07 Apr 2016 18:04:50 +0000