H.T Thích Nhật Quang http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3 Thu, 19 Jul 2018 20:13:54 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn BUÔNG BỎ http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3798-buongbo http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3798-buongbo

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại TV Thường Chiếu
 


]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Sat, 26 Apr 2014 07:46:51 +0000
Ứng Dụng Tu Hành Theo Thiền Tông http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3667-ungdungtutheothientong http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3667-ungdungtutheothientong

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại TV Thường Chiếu

--27/10/2013 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Fri, 08 Nov 2013 16:17:26 +0000
TỰ LO MÀ TU TẬP http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3656-tulomatu http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3656-tulomatu

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại TVTL TRÍ ĐỨC

--13/10/2013 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Fri, 25 Oct 2013 06:29:00 +0000
CÁCH THỨC TU HÀNH http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3634-cachthuctuhanh http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3634-cachthuctuhanh

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

--29/09/2013 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Sat, 05 Oct 2013 08:22:03 +0000
TU LÀ PHÁ GỐC SI MÊ http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3612-phagocsime http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3612-phagocsime

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

 

--25/12/2012 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Tue, 10 Sep 2013 06:53:42 +0000
THIỀN LÀ MẠCH NGUỒN PHẬT PHÁP http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3597-machnguonphatphap http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3597-machnguonphatphap

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

--25/08/2013 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Sat, 24 Aug 2013 18:16:54 +0000
BUÔNG XẢ LÀ DIỆU PHÁP http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3577-buongxaladieuphap http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3577-buongxaladieuphap

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

--28/10/2012 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Sat, 03 Aug 2013 17:16:54 +0000
KIỆN TOÀN VIỆC TU http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3570-kientoanviectu http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3570-kientoanviectu

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

--30/09/2012 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Thu, 25 Jul 2013 16:51:41 +0000
ĐẾN GẦN VỚI ĐẠO http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3562-denganvoidao http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3562-denganvoidao

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

--26/08/2012 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Thu, 18 Jul 2013 16:49:05 +0000
CỐT LÕI PHÁP TU THIỀN http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3553-cotloiphaptuthien http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3553-cotloiphaptuthien

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

--30/06/2013 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Sat, 06 Jul 2013 13:55:04 +0000
TỪNG BƯỚC VÀO ĐẠO http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3544-tungbuocvaodao http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3544-tungbuocvaodao

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

--29/07/2012 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Tue, 25 Jun 2013 17:47:46 +0000
NẤC THANG TIẾN ĐẠO http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3534-nacthangtiendao http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3534-nacthangtiendao

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

--26/05/2013 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Thu, 13 Jun 2013 16:46:49 +0000
CÁCH VÀO ĐẠO http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3521-cachvaodao http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3521-cachvaodao

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

--26/05/2013 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Sun, 02 Jun 2013 16:40:22 +0000
NHUNG HE LUY TU SU CHU QUAN http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3499-chuquan http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3499-chuquan

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2012 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Thu, 16 May 2013 18:35:40 +0000
NÓI VỀ TỨ ĐẾ (Tiếp theo) http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3483-noivetudephan2 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3483-noivetudephan2

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2013 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Wed, 01 May 2013 04:22:53 +0000
CỘI NGUỒN THIỀN TÔNG http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3469-coinguonthientong http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3469-coinguonthientong

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 24/02/2013 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Thu, 18 Apr 2013 12:57:15 +0000
NÓI VỀ TỨ ĐẾ http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3460-noivetude http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3460-noivetude

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2013 --

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Nhật Quang Mon, 08 Apr 2013 06:22:44 +0000
NHÌN LẠI ĐỂ TU http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3378-nhinlaidetu http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3378-nhinlaidetu

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2011 --

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Nhật Quang Tue, 15 Jan 2013 18:44:15 +0000 TU TỪNG TÂM NIỆM http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3365-tutungtamniem http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3365-tutungtamniem

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2011 --

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Nhật Quang Mon, 31 Dec 2012 18:48:05 +0000 Công Phu là Hành Trì http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3352-congphuhanhtri http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suphump3/3352-congphuhanhtri

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2011 --

]]> chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Nhật Quang Wed, 19 Dec 2012 19:58:54 +0000