Ni Sư Hạnh Chiếu http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3 Tue, 18 Dec 2018 15:11:03 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn BỒ TÁT GIỚI http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/4524-botatgioi http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/4524-botatgioi

BỒ TÁT GIỚI

Ni Sư HẠNH CHIẾU

giảng  vào ngày 28/11/2917 (ngày 11 tháng 10 Đinh Dậu)  tại TVTL Trí Đức Ni

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File 01

01:06:12

15:01 MB

{mp3}schanhchieu/botatgioi/01 BO TAT GIOI(TUNG KINH){/mp3}

File 02

00:46:10

10:05 MB

{mp3}schanhchieu/botatgioi/02 BO TAT GIOI(PHAT THUYET PHAM VONG KINH BT TAM DIA PHAM){/mp3}

File 03

00:48:07

11:00 MB

{mp3}schanhchieu/botatgioi/03 BO TAT GIOI(10 GIOI TRONG){/mp3}

File 04

01:10:12

16:00 MB

{mp3}schanhchieu/botatgioi/04 BO TAT GIOI(48 GIOI KHINH GIOI 01-16){/mp3}

File 05

00:50:12

11:40 MB

{mp3}schanhchieu/botatgioi/05 BO TAT GIOI(GIOI 17-32){/mp3}

File 06

00:54:37

12:50 MB

{mp3}schanhchieu/botatgioi/06 BO TAT GIOI(GIOI 33-48){/mp3}

File 07

00:09:49

02:25 MB

{mp3}schanhchieu/botatgioi/07 BO TAT GIOI(TUNG BAT NHA){/mp3}

 

 

 Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Ni Sư Hạnh Chiếu Fri, 01 Dec 2017 18:41:24 +0000
Ý NGHĨA LỄ VU LAN http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/4472-ynghiavulan http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/4472-ynghiavulan

Ni Sư  HẠNH CHIẾU

giảng tại TV Linh Chiếu

12 tháng 7 Đinh Dậu (02/09/2017)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Ni Sư Hạnh Chiếu Thu, 07 Sep 2017 17:09:38 +0000
Ý NGHĨA BÁT TƯỚNG THÀNH ĐẠO http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/4204-8tuonghtanhdao http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/4204-8tuonghtanhdao

Ni Sư HẠNH CHIẾU giảng tại TVTL Trí Đức

14/05/2016 ( nhằm ngày 08 tháng 04 Bính Thân)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Ni Sư Hạnh Chiếu Thu, 19 May 2016 13:06:45 +0000
Pháp thoại Ni Sư Hạnh Chiếu giảng ngày 12/10/2014 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3915-phapthoai12102014 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3915-phapthoai12102014

Ni Sư HẠNH CHIẾU giảng tại TVTL Trí Đức

12/10/2014 ( nhằm ngày 19 tháng 09 Giáp Ngọ)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Ni Sư Hạnh Chiếu Wed, 12 Nov 2014 12:07:57 +0000
Ý NGHĨA LỄ VU LAN http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3857-ynghialevulan http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3857-ynghialevulan

Ni Sư HẠNH CHIẾU giảng tại  TVTL Trí Đức

Vu lan 2558 (chủ nhật ngày 10/08/2014)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Ni Sư Hạnh Chiếu Mon, 11 Aug 2014 06:07:08 +0000
KHÉO TU http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3672-khoetu http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3672-khoetu

Ni Sư HẠNH CHIẾU giảng tại TVTL Trí Đức

Chủ Nhật 10/11/2013

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Ni Sư Hạnh Chiếu Fri, 15 Nov 2013 14:02:10 +0000
KINH A HÀM - Cập nhật ngày 7/11/2018 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3528-kinhaham http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3528-kinhaham

KINH A HÀM

Ni Sư HẠNH CHIẾU

giảng thường kỳ

 vào ngày Chủ Nhật  tuần thứ 2 hàng tháng

tại TVTL Trí Đức Ni

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

01

01:07:49

09:70 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/01 KINH AHAM{/mp3}
02

01:12:42

10:04 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/02 KINH AHAM{/mp3}
03

01:00:29

08:65 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/03 KINH AHAM{/mp3}
04

01:06:57

09:55 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/04 KINH AHAM{/mp3}
05

01:14:24

10:06 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/05 KINH AHAM{/mp3}
06

01:03:32

09:08 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/06 KINH AHAM{/mp3}
07

01:04:57

09:29 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/07 KINH AHAM{/mp3}
08

01:10:30

10:00 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/08 KINH AHAM{/mp3}
09

01:04:22

09:20 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/09 KINH AHAM{/mp3}
10

01:16:11

10:08 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/10 KINH AHAM{/mp3}
11

01:20:44

11:50 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/11 KINH AHAM{/mp3}
12

01:17:12

11:00 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/12 KINH AHAM{/mp3}
13

01:09:04

09:88 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/13 KINH AHAM(14.12.2014){/mp3}
14

01:11:21

08:16 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/14 KINH AHAM(11.01.2015){/mp3}
15

56:09

08:03 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/15 KINH AHAM (12.04.2015){/mp3}
16

01:13:44

10:50 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/16 KINH AHAM(10.05.2015){/mp3}
17

01:08:26

11:70 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/17 KINH AHAM(14.06.2015){/mp3}
18

01:07:27

11:50 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/18 KINH AHAM(12.07.2015){/mp3}
19

01:07:27

11:50 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/19 KINH AHAM(09.08.2015){/mp3}
20

01:09:38

11:90 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/20 KINH AHAM(13.09.2015){/mp3}
21

01:04:28

11:00 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/21 KINH AHAM(11.10.2015){/mp3}
22

01:10:20

12:00 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/22 KINH AHAM(08.11.2015){/mp3}
23

01:04:29

11:00 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/23 KINH AHAM(13.12.2015){/mp3}
24

00:55:06

09:46 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/24 KINH AHAM(10.01.2016){/mp3}
25

00:50:20

08:64 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/25 KINH TAP AHAM(13.03.2016){/mp3}
26

01:06:43

11:40 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/26 KINH AHAM(10.04.2016){/mp3}
27

01:02:57

10:80 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/27 KINH TAP AHAM(08.05.2016){/mp3}
28

01:01:51

10:60 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/28 KINH TAP AHAM(12.06.2016){/mp3}
29

01:04:27

11:00 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/29 KINH TAP AHAM(10.07.2016){/mp3}
30

01:09:34

11:90 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/30 KINH TAP AHAM(13.08.2016){/mp3}
31

01:04:52

11:10 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/31 KINH TAP AHAM(11.09.2016){/mp3}
32

01:02:05

14:20 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/32 KINH TAP AHAM(09.10.2016){/mp3}
33

01:18:11

17:80 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/33 KINH TAP AHAM(13.11.2016){/mp3}
34

01:00:21

13:80 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/34 KINH TAP A HAM11.12..2016){/mp3}
35

01:05:02

14:80 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/KE CHUYEN PHAT NHAP NIET BAN(12.03.2017){/mp3}
36

01:05:59

15:10 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/35 KINH TANG NHAT AHAM(9.4.2017){/mp3}
37

01:07:05

15:30 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/36 KINH TANG NHAT AHAM(14.05.2017){/mp3}
38

01:07:31

15:40 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/37 KINH TANG NHAT AHAM(11.06.2017){/mp3}
39

01:13:27

16:80 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/38 KINH TANG NHAT AHAM(09.07.2017){/mp3}
40

01:14:54

17:10 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/39 KINH TANG NHAT AHAM(13.08.2017){/mp3}
41

00:59:38

13:60 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/40 KINH TANG NHAT AHAM(17.09.2017){/mp3}
42

00:59:39

13:60 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/41 KINH TANG NHAT AHAM(11.12.2017){/mp3}
43

01:04:23

14:70 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/42 KINH TANG NHAT AHAM(24.12.2017){/mp3}
44

00:58:34

13:40 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/43 KINH TANG NHAT AHAM(14.01.2018){/mp3}
45

01:10:33

16:10 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/44 KINH TANG NHAT AHAM(08.04.2018){/mp3}
46

01:10:33

16:10 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/44 KINH TANG NHAT AHAM(08.04.2018){/mp3}
47

01:08:36

15:70 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/45 KINH TANG NHAT AHAM(13.05.2018){/mp3}
48

01:06:50

15:30 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/46 KINH TANG NHAT AHAM(10.06.2018){/mp3}
49

01:04:04

14:60 MB

{mp3}schanhchieu/kinhaham/47 KINH TANG NHAT AHAM(08.07.2018){/mp3}

 

Tiếp tục cập nhật - 

 Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Ni Sư Hạnh Chiếu Mon, 10 Jun 2013 12:18:00 +0000
Thiền Sư Ni - Cập nhật 18/12/2018 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3174-thiensuni http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3174-thiensuni

Thiền Sư Ni

Ni Sư HẠNH CHIẾU giảng cho quí Sư Cô tại

Khu vực Am Thất khu vực ngoại viện TV Thường Chiếu

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

01 

1:03:14

09:04 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/01 THIEN SU NI{/mp3}

02 

1:09:23

09:92 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/02 THIEN SU NI{/mp3}

03 

1:08:48

09:84 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/03 THIEN SU NI{/mp3}

04 

1:04:01

09:16 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/04 THIEN SU NI{/mp3}

05

1:18:13

11:10 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/05 THIEN SU NI{/mp3}

06

1:04:32

09:23 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/06 THIEN SU NI{/mp3}

07

1:10:06

10:00 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/07 THIEN SU NI{/mp3}

08

53:27

07:64 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/08 THIEN SU NI{/mp3}

09

55:37

07:95 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/09 THIEN SU NI{/mp3}

10

1:14:06

10:60 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/10 THIEN SU NI{/mp3}

11

1:08:02

09:73 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/11 THIEN SU NI{/mp3}

12

1:16:09

10:80 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/12 THIEN SU NI{/mp3}

13

1:21:48

11:70 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/13 THIEN SU NI{/mp3}

14

1:09:40

09:94 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/14 THIEN SU NI{/mp3}

15

1:01:01

08:78 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/15 THIEN SU NI{/mp3}

16

1:20:45

11:50 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/16 THIEN SU NI{/mp3}

17

1:08:59

09:87 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/17 THIEN SU NI{/mp3}

18

1:09:35

09:95 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/18 THIEN SU NI{/mp3}

19

1:02:13

08:09 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/19 THIEN SU NI{/mp3}

20

1:03:29

09:08 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/20 THIEN SU NI{/mp3}

21

0:56:51

08:13 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/21 THIEN SU NI{/mp3}

22

01:02:54

08:99 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/22 THIEN SU NI{/mp3}

23

01:10:27

10:00 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/23 THIEN SU NI{/mp3}

24

01:15:25

09:00 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/24 THIEN SU NI(17.01.2015){/mp3}

25

01:05:21

09:35 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/25 THIEN SU NI{/mp3}

26

01:22:28

75:50 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/26 THIEN SU NI(18.04.2015){/mp3}

27

01:05:04

09:31 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/27 THIEN SU NI(16.05.2015){/mp3}

28

01:09:53

11:90 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/28 THIEN SU NI(20.06.2015){/mp3}

29

01:05:44

11:20 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/29 THIEN SU NI(18.07.2015){/mp3}

30

01:11:26

12:20 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/30 THIEN SU NI(15.08.2015){/mp3}

31

01:05:50

11:30 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/31 THIEN SU NI(17.10.2015){/mp3}

32

01:07:14

11:50 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/32 THIEN SU NI(14.11.2015){/mp3}

33

01:18:35

13:40 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/33 TOA DAM PHAP PHAP(19.12.2015){/mp3}

34

01:02:52

10:70 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/33 THIEN SU NI(19.03.2016){/mp3}

35

54:42

09:39 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/35 THIEN SU NI(14.05.2016){/mp3}

36

01:02:43

10:70 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/36 THIEN SU NI(16.07.2016){/mp3}

37

01:02:42

11:70 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/38 THIEN SU NI(17.09.2016){/mp3}

38

01:07:28

11:50 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/37 THIEN SU NI(20.08.2016){/mp3}

39

00:52:44

12:00 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/39 THIEN SU NI(15.10.2016){/mp3}

40

01:15:52

13:70 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/40 THIEN SU NI(19.11.2016){/mp3}

41

01:03:43

14:50 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/41 THIEM SU NI(17.12.2016){/mp3}

42

01:11:00

16:20 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/42 THIEN SU NI(18.03.2017){/mp3}

43

01:07:46

15:50 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/43 THIEN SU NI(15.04.2017){/mp3}

44

01:07:24

15:40 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/44 THIEN SU NI(20.05.2017){/mp3}

45

01:15:06

17:10 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/45 THIEN SU NI(17.06.2017){/mp3}

46

01:05:07

14:90 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/46 THIEN SU NI(15.07.2017){/mp3}

47

0:24:14

05:54 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/47 THIEN SU NI(19.08.2017){/mp3}

48

1:07:19

15:40 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/48 THIEN SU NI(15.09.2017){/mp3}

49

1:14:44

17:10 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/49 THIEN SU NI(18.11.2017){/mp3}

50

1:01:22

15:40 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/50 THIEN SU NI(16.12.2017){/mp3}

51

1:01:20

15:40 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/51 THIEN SU NI(14.04.2018){/mp3}

52

1:17:15

17:60 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/52 THIEN SU NI(19.05.2018){/mp3}

53

1:11:09

16:20 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/53 THIEN SU NI(16.06.2018){/mp3}

54

1:04:28

14:70 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/54 THIEN SU NI(14.07.2018){/mp3}

55

1:00:29

13:80 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/55 THIEN SU NI(18.08.2018){/mp3}

56

1:06:53

15:30 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/56 THIEN SU NI(15.09.2018){/mp3}

57

1:01:35

14:00 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/57 THIEN SU NI(17.11.2018){/mp3}

58

1:22:29

18:80 MB

{mp3}schanhchieu/thiensuni/58 THIEN SU NI(15.12.2018){/mp3}

 

- Tiếp tục cập nhật  -
 

 Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Ni Sư Hạnh Chiếu Wed, 04 Jul 2012 13:35:41 +0000
Thập Đại Đệ Tử Phật - cập nhật ngày 18/12/2018 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3056-10daidetu http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3056-10daidetu

Thập Đại Đệ Tử Phật

Ni Sư HẠNH CHIẾU

giảng tại TV Linh Chiếu

Trong Khóa tu tập định kỳ

vào ngày thứ bảy tuần thứ 1 của mỗi tháng.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Ni Sư Hạnh Chiếu Tue, 06 Mar 2012 18:48:01 +0000
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 26/02/2012 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3050-phapthoai26022012 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/3050-phapthoai26022012

S.C HẠNH CHIẾU giảng tại TVTL Trí Đức

Chủ Nhật 26/02/2012

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Ni Sư Hạnh Chiếu Thu, 01 Mar 2012 18:54:59 +0000