NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 069. Ý TÂY SANG

69.YTaySangThiền sư Pháp Hội ở Lặc Đàm, Hồng Châu.
Sư hỏi Mã Tổ:
- Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?
Tổ bảo:
- Hãy nói nhỏ, ông lại gần đây ta sẽ nói nhỏ cho ông nghe.
Sư bèn đến gần. Tổ liền tát cho một tát tai, bảo:
- Chẳng thể cho người thứ ba biết. Đi! Đi! Ngày mai đến!
Hôm sau, Sư một mình vào pháp đường thưa:
- Thỉnh Hòa thượng nói!
Tổ bảo:
- Hãy đi, đợi Lão Tăng thượng đường trở ra hỏi, ta sẽ vì ông chứng minh.

Sư bỗng nhiên có tỉnh, liền thưa:
- Lễ tạ đại chúng chứng minh.
Sư bèn đi nhiễu pháp đường một vòng rồi lui.

BÌNH:
Thiền sư Pháp Hội đã mấy phen bị Tổ gạt, rốt cuộc ở ngay giữa chúng "Toàn thân lễ tạ!". Rõ ràng! Có thể giấu giếm được chăng? Vậy ai biết!
- "Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?". Một tát tai! Liền bảo: "Chẳng thể cho người thứ ba biết". Ấy là gì?
- Nghĩ ngợi chẳng đến!
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]