NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 078. TRONG NGOÀI NHẤT NHƯ

78.nhatnhuHòa thượng Lợi Sơn, có vị tăng hỏi:
- Các sắc về không, không về chỗ nào?
Sư đáp:
- Đầu lưỡi chẳng ra khỏi miệng.
- Vì sao chẳng ra khỏi miệng?
- Vì trong ngoài nhất như.
- Chẳng trải qua vô số kiếp chứng được pháp thân, thỉnh thầy chỉ thẳng?

- Con nối nghiệp cha (vốn là việc trong nhà).
- Làm sao lãnh hội?
- Không được chỉ trích (không chỗ bám).

BÌNH:
1/ Nếu còn thấy “sắc không” đối đãi, tức thuộc cái thấy hai bên của chúng sanh, chưa phải cái thấy đạo? Nếu rõ “Sắc không không hai” tức ngay đó liền lặng lẽ, đâu còn hỏi chỗ về?
2/ Pháp thân vốn sẵn có, và không trong ngoài
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]