NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN -80. HỎI LẤY NGƯỜI GỖ ĐI!

80.hoinguoigoHòa thượng Hưng Bình ở Kinh Triệu. Động Sơn đến lễ bái, Sư bảo:
- Chớ lễ bái già nua nầy!
Động Sơn thưa:
- Lễ bái cái không già nua.
- Cái không già nua không nhận lễ.
- Y cũng chẳng ngăn.
Động Sơn liền hỏi:
- Thế nào là tâm Phật?

Sư đáp:
- Chính là tâm ông.
- Tuy nhiên như thế, vẫn là chỗ con nghi.
- Nếu thế ấy hỏi lấy người gỗ đi.
- Con có một câu chẳng nhờ miệng chư Thánh.
- Ông thử nói xem?
- Chẳng phải con.
Động Sơn từ giã đi, Sư hỏi:
- Đi về đâu?
- Theo dòng không chỗ dừng.
- Pháp thân theo dòng, Báo thân theo dòng?
- Trọn chẳng nhằm đây hiểu.
Sư bèn vỗ tay!

BÌNH:

1/ Như vậy lễ cái già nua là phải hay lễ cái chẳng già nua là phải. Ai là người đủ mắt đáp xem?
- Già với chẳng già tạm gác lại, sao chẳng tự lễ đi!
2/ Vì sao hỏi đến chỗ nghi tâm Phật, thì bảo “hỏi lấy người gỗ” là ý gì?
- Người gỗ chẳng nói cũng chẳng im!
Hỏi lấy tâm ông không chỗ tìm.
Từ nay dứt bặt không thừa sót,
Tâm ta, tâm Phật tuyệt đường chim

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]