T.T Thích Thông Phương http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam Tue, 18 Dec 2018 23:34:59 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn KHÔNG BỎ QUA DUYÊN LÀNH ĐÃ GẶP http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4674-duyenlanh http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4674-duyenlanh

ThayTrucLamHôm nay chúng ta đã có duyên lành gặp Phật pháp, được chỉ rõ con đường chuyển hóa đau khổ, xấu ác của kiếp người, phải khéo chín chắn suy xét để thực hành, sẽ đưa mình đi lên chỗ tốt đẹp. Một duyên lành đã đến, khó gặp hai lần như thế. Kiếp người là vô thường, không thể có “Tắm hai lần trong một dòng sông”, lời người xưa đã nhắc nhở.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Fri, 14 Dec 2018 19:02:34 +0000
THẤY PHÁP VÀ CHỨNG PHÁP http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4664-thayphap2 http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4664-thayphap2

ThayTrucLam2Có câu chuyện trong thời Phật tại thế, Trưởng lão Pothila thông thuộc Tam tạng trong thời kỳ bảy Đức Phật và thường tuyên đọc giáo lý cho một nhóm năm trăm vị Tỳ-kheo nhưng ông chưa chứng quả. Một hôm nọ, Đức Phật nhủ thầm: "Nếu có dịp thì ta sẽ khuyến khích Trưởng lão này chấm dứt lậu hoặc". Từ khi đó, mỗi lúc vị này đến bên Đức Phật thì Ngài thường gọi: "Hãy đến đây Pothila rỗng!" hoặc là "Chào ông Pothila rỗng!". Cũng có lúc, Phật bảo: "Hãy ngồi xuống đi, Pothila rỗng!" hoặc là "Hãy đi ra, Pothila rỗng!". Thậm chí có khi Trưởng lão đã đi ra rồi thì Đức Phật còn nói theo: "Pothila rỗng đã đi ra rồi!". Nếu mình mà bị nói như vậy thì chắc là tự ái lắm: "Mình là ông thầy lớn mà Phật gọi "Ông thầy rỗng" thì mất mặt với đám đệ tử sao!".

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 24 Nov 2018 19:59:53 +0000
TỰ XÉT LẠI MÌNH http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4658-tuxetlaiminh http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4658-tuxetlaiminh

ThayTrucLamĐã biết rõ, gốc tu hành là nơi tâm, là phải tự thắng mình, nên người tu phải luôn quán xét trở lại tâm mình, để nhận rõ những điều xấu dở mà khắc phục chuyển đổi, khiến mỗi ngày tốt hơn. Đó là công phu thiết thực nhất.

Ở Tây Tạng có câu chuyện:

Geshé Ben, một tăng sĩ trẻ Tây Tạng, giữ giới luật Đại Thừa rất kỹ sống vào thế kỷ XI. Một ngày nọ Ben được một gia đình mời đến thọ thực tại gia đình ấy.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 06 Nov 2018 19:09:05 +0000
PHẢI BIẾT GỐC NGỌN TU HÀNH KHÔNG LẦM http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4650-goctuhanh http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4650-goctuhanh

thapdaigiacNgười tu hành, gốc là thắng được mình, làm chủ lại chính mình mà khắc phục các thứ phiền não. Vì vậy hạ thủ công phu phải biết gốc ngọn rõ ràng, tu hành đúng đắn thì đạt kết quả như ý, trái lại là phí công nhiều.
Truyện cổ Phật giáo có câu chuyện:
Một Ni cô nước Sa Ca La gặp vị Bà la môn tu khổ hạnh, dùng năm loại lửa nướng thân mình, đầu tóc khô giòn, môi miệng nứt nẻ. Đời gọi ông là La Hạt Chích (Cây Vải Bông Nướng). Cô thấy vậy nói với ông:
 - Cái đáng thiêu ông không thiêu, lại lầm đi thiêu cái không đáng thiêu, sao mà si mê vậy?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Fri, 19 Oct 2018 17:34:11 +0000
PHẢI DỪNG LẠI BÊN TRONG http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4648-dunglai http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4648-dunglai

toathien4Người không biết tu, bị các phiền não tập nghiệp chi phối, không tự làm chủ được mình, bị dẫn chạy đi mãi, khiến tạo tác thành bao nhiêu thứ nghiệp, gây đau khổ cho mình, cho người không ít. Người biết tu, trái lại phải lo thắng được mình, dừng lại ý nghiệp bên trong để tự làm chủ chính mình, thì thân nghiệp, khẩu nghiệp cũng theo đó mà nép phục.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 11 Oct 2018 17:21:15 +0000
THẤY ĐƯỢC CHỔ TRỞ VỀ CỦA MÌNH http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4643-chotrove http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4643-chotrove

chotroveTrong kinh Kim Cang Phật dạy “độ hết chúng sanh vào Vô dư y Niết-bàn mà không thấy có một chúng sanh được diệt độ”. Thì đó là ý gì? Độ chúng sanh đó là chúng sanh gì? Tức là những tâm vọng tưởng lang thang đầu này đầu nọ chứ gì, độ những cái tâm đó. Mà độ là sao? Thường thường mình hiểu độ là đưa, đưa nó vào Vô dư y Niết-bàn, nhưng đưa làm sao? Nói đưa, theo chữ nghĩa thì dễ rồi nhưng phải đưa làm sao? Đó là chỗ phải thực hành.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 27 Sep 2018 17:19:23 +0000
PHÁP VÔ NGÃ http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4638-phapvonga http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4638-phapvonga

vonga2Lâu nay người học kinh nghe giảng, nhiều khi nghe nói về “pháp vô ngã”, nghe trên danh từ, trên chữ nghĩa mà không hiểu các pháp vô ngã là sao? Nói mình vô ngã (không có ta) thì dễ hiểu, còn nói pháp vô ngã, pháp mà không có ta là sao? Đó là muốn nói lên, các pháp không có tánh cố định, không có một thể cố định gì hết, tùy theo tâm người mà nó hiện. Vì không cố định cho nên nói vô ngã, vô ngã là vậy, chớ không phải pháp vô ngã là pháp không có ta.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Fri, 14 Sep 2018 18:05:09 +0000
TRONG SINH DIỆT, RÕ CHẲNG SINH DIỆT http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4627-sanhdiet http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4627-sanhdiet

sanhdietCái chân thật chẳng sinh chẳng diệt là phải nhận ngay trong cái sinh diệt, không phải tìm đâu khác. Lìa bỏ sinh diệt để tìm chẳng sinh diệt, là còn có tâm lấy bỏ, cũng thuộc sinh diệt. Đây là đạo lý thực tế, mỗi người có thể chứng nghiệm ngay cuộc sống này.
Có vị tăng hỏi Thiền sư Huệ ở Hoa Nghiêm:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 22 Aug 2018 18:36:03 +0000
NHÂN VÔ THƯỜNG, QUẢ VÔ THƯỜNG http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4623-vothuong http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4623-vothuong

sen7Người tu giải thoát nhưng không rõ nhân quả, lấy tâm sinh diệt tu hành thì được quả là sinh diệt không nghi. Ngày xưa nhiều vị tu Tiên, đem tâm tưởng bám vào cái ta sinh diệt này mà tu, cầu sống lâu, cầu thần thông, cuối cùng vẫn thuộc luân hồi, không hết phiền não.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 14 Aug 2018 17:28:16 +0000
LUÔN NHỚ TẤT CẢ PHÁP HỮU VI ĐỀU VÔ THƯỜNG http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4615-phaphuuvivothuong http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4615-phaphuuvivothuong

vothuongPhật dạy tất cả pháp hữu vi đều là vô thường sanh diệt không bền vững, như vậy thì ở thế gian cái gì có tạo tác có biến đổi đều là vô thường không bền chắc. Chúng ta cần nắm vững chân lý này để khi tu có nhiều điều cởi mở lớn lao đến với mình.

Như tâm tạo tội của chúng ta có vô thường không? Phật dạy tất cả pháp hữu vi đều vô thường thì cái tâm tạo tội của mình đó có ra ngoài vô thường không? Cái tâm tạo tội này cũng là pháp hữu vi thì cũng vô thường không cố định, cho nên chúng ta có đủ niềm tin để tu hành chuyển hóa nó.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 24 Jul 2018 18:44:58 +0000
AI SANH RA ĐỜI CŨNG CÓ MÊ LẦM http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4610-aicungmelam http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4610-aicungmelam

hoasen2TT. Thích Thông Phương

Chúng ta sanh ra trên cõi đời này đều được Phật gọi là chúng sanh, là phàm phu. Mà gọi là chúng sanh tức có mê lầm, mê lầm tức là vô minh. Nếu không có mê lầm, không có vô minh thì không gọi là chúng sanh, không gọi là phàm phu; chính vì có mê lầm, có vô minh nên mới gọi là chúng sanh là phàm phu, nếu không thì chúng ta là thánh nhân hết.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 07 Jul 2018 15:31:37 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 083. ĐÂY KIA KHÔNG TIỆN NGHI http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4607-daykiatiennghi http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4607-daykiatiennghi

83.daykiaHòa thượng Đại Dương cùng Thiền sư Y gặp nhau, nhân đó liền hỏi Thiền sư Y:
- Gần đây có một nhóm tri thức, nhằm ở trước mắt chỉ dạy người nhận rõ cái việc trước mắt, và lấy việc đó làm chỗ vì người; họ lại hội được văn thể khi chưa thành chữ (chưa dấy niệm) hay không?
Thiền sư Y đáp:
- Nghĩ nhằm trong ấy một câu hỏi, chẳng biết có nên hay chẳng nên?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 26 Jun 2018 16:43:21 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 082. ĐEM CÁI GÌ GIẢNG ? http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4602-giangcaigi http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4602-giangcaigi

82.giangcaigiTọa chủ Lượng người nước Thục, Sư thường giảng kinh luận. Nhân tham vấn Mã Tổ, Tổ hỏi:
- Nghe nói Tọa chủ giảng kinh luận rất nhiều phải chăng?
Sư thưa:
- Chẳng dám!
Tổ hỏi:
- Đem cái gì giảng?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 10 Jun 2018 18:12:46 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 081. ÔNG HỎI CÁI GÌ ? http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4597-onghoigi http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4597-onghoigi

81.hoigiCó vị tăng đến hỏi Hòa thượng Phước Khê:
- Khi gương xưa không tỳ vết thì thế nào?
Sư im lặng giây lâu. Tăng hỏi:
- Ý thầy thế nào?
Sư đáp:
- Sơn Tăng lãng tai.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 29 May 2018 16:39:42 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN -80. HỎI LẤY NGƯỜI GỖ ĐI! http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4593-nguoigo http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4593-nguoigo

80.hoinguoigoHòa thượng Hưng Bình ở Kinh Triệu. Động Sơn đến lễ bái, Sư bảo:
- Chớ lễ bái già nua nầy!
Động Sơn thưa:
- Lễ bái cái không già nua.
- Cái không già nua không nhận lễ.
- Y cũng chẳng ngăn.
Động Sơn liền hỏi:
- Thế nào là tâm Phật?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 17 May 2018 17:45:51 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 079. CHẲNG THỂ KHÔNG LỜI http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4590-changkhongloi http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4590-changkhongloi

79.changthekhongloiHòa thượng Tùng Sơn cùng với Bàng Cư sĩ uống trà. Cư sĩ đưa chung trà lên hỏi:
- Mỗi người trọn có phần, do gì chẳng nói được?
Sư đáp:
- Sở dĩ nói chẳng được, chỉ vì mỗi người đều trọn có.
- Tại sao A huynh nói được?
- Chẳng thể không lời!
- Rõ ràng! Rõ ràng!

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 09 May 2018 17:04:54 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 078. TRONG NGOÀI NHẤT NHƯ http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4587-nhatnhu http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4587-nhatnhu

78.nhatnhuHòa thượng Lợi Sơn, có vị tăng hỏi:
- Các sắc về không, không về chỗ nào?
Sư đáp:
- Đầu lưỡi chẳng ra khỏi miệng.
- Vì sao chẳng ra khỏi miệng?
- Vì trong ngoài nhất như.
- Chẳng trải qua vô số kiếp chứng được pháp thân, thỉnh thầy chỉ thẳng?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 01 May 2018 04:29:12 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 077. ÔNG ĐÃ TIN ĐẾN ĐƯỢC http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4583-ongdatin http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4583-ongdatin

77.OngdatinHòa thượng Mông Khê. Tăng hỏi:
- Khi một niệm chẳng sanh thì thế nào?
Sư im lặng giây lâu. Tăng liền lễ bái.
Sư hỏi:
- Ông làm sao hội?
Tăng thưa:
- Con trọn chẳng dám không hổ thẹn!
- Ông đã tin đến được.
- Việc bổn phận làm sao nhận rõ?
- Sao ông chẳng tự hỏi?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 17 Apr 2018 18:47:02 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 076. CHÍNH ĐANG ỒN http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4580-chinhdangon http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4580-chinhdangon

76.ChinhdangonThiền sư Vô Nghiệp ở Phần Châu, Sư họ Đỗ quê ở Thượng Lạc, Thương Châu. Sau khi xuất gia thọ giới, Sư chuyên giảng Kinh, Luật, Luận, suốt cả mùa đông mùa hạ. Được nghe Thiền môn Mã Đại sư thạnh hành, Sư tự đến chiêm lễ. Tổ thấy tướng mạo Sư kỳ đặc, tiếng nói vang như chuông liền bảo:
- Phật đường vòi vọi mà trong ấy không có Phật!

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 11 Apr 2018 18:15:37 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 075. MỘT NHÀ SÁU CỬA http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4578-nha6cua http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4578-nha6cua

75.Nha6cuaThiền sư Hồng Ân ở Trung Ấp, Lãng Châu.
Ngưỡng Sơn đến hỏi Sư:
- Làm sao thấy được nghĩa thật tánh?
Sư đáp:
- Ta vì ông nói một thí dụ: "Như một nhà có sáu cửa, trong có một con khỉ, ngoài có một con khỉ từ bên đông kêu "Chóe! Chóe!". Bên trong cũng kêu "Chóe! Chóe!", liền đáp lại. Sáu cửa đều kêu, đều đáp lại như thế".

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 05 Apr 2018 18:03:03 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 074. THẾ NÀO LÀ GIÓ DỮ THỔI THUYỀN BÈ TRÔI DẠT VÀO NƯỚC QUỶ LA-SÁT? http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4573-gioduthoithien http://www.thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4573-gioduthoithien

74.GioduthoithienThiền sư Đạo Thông ở núi Tử Ngọc, Đường Châu, Sư họ Hà quê ở Lô Giang. Sau Sư xuất gia thọ giới đắc pháp với Mã Tổ, Tổ gọi Sư bảo:
- Nơi nào có ngọc thạch xinh tươi v.v... núi non đẹp đẽ, sẽ lợi ích cho đạo nghiệp của ông v.v... nếu gặp thì nên ở.
Nhân đó Sư cất nhà ở núi này, học đồ tứ phương tụ về rất đông. Tướng công Vu Địch hỏi Sư:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 24 Mar 2018 17:59:09 +0000