T.T Thích Thông Phương http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam Thu, 23 Nov 2017 20:47:50 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 60 - MINH CHÂU TRẤN HẢI http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4516-minhchau http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4516-minhchau

60.MinhchautranhaiNgưỡng Sơn đến tham vấn, Sư hỏi:
- Ông là người xứ nào?
Ngưỡng Sơn thưa:
- Người Quảng Nam.
- Ta nghe ở Quảng Nam có hạt minh châu trấn hải phải không?
- Phải!
- Châu ấy thế nào?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 19 Nov 2017 19:20:00 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 059 - THẤY TÁNH CHẲNG PHẢI MẮT http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4515-thaytanhchangmat http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4515-thaytanhchangmat

59.ThaytanhTướng quốc Thôi Công Quần ra làm Quán sát sử ở Hồ Nam. Gặp Sư, ông hỏi:
- Thầy đã được cái gì?
Sư đáp:
- Được thấy tánh.
Sư bị bệnh mắt, ông cười nói:
- Đã nói thấy tánh, con mắt vì sao như thế?
Sư nói:
- Thấy tánh chẳng phải mắt, mắt bệnh có hại gì?
Ông cúi đầu tạ lỗi.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 15 Nov 2017 18:32:24 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 058 - KIẾM RƠI ĐÃ LÂU http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4512-kiemroidalau http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4512-kiemroidalau

58.KiemroidalauThiền sư Như Hội, ở Đông Tự, Hồ Nam, người Khúc Giang, Thủy Hưng. Ban đầu Sư đến yết kiến Ngài Cảnh Sơn, sau tham vấn Đại Tịch (Mã Tổ).
Học chúng rất đông đến nỗi trong Tăng đường giường chõng gãy vẹo, người thời đó gọi là "hội gường gãy". Từ khi Mã Tổ tịch, Sư thường lo môn đồ chỉ lấy câu "tức tâm tức Phật" mà đọc thuộc lòng mãi nên bảo rằng:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 07 Nov 2017 18:16:46 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 057 - THIỀN LÃO BÀ http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4509-thienlaoba http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4509-thienlaoba

57.ThienlaobaSư cùng Nam Tuyền và mấy huynh đệ đến yết kiến Ngài Cảnh Sơn, giữa đường gặp một bà già, Sư bèn hỏi:
- Đường nào đi về Cảnh Sơn?
Bà già đáp:
- Cứ thẳng mà đi!
- Đầu trước nước sâu qua được chăng?
- Chẳng ướt gót chân.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 28 Oct 2017 18:10:44 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 056 - PHẨY QUẠT http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4507-phayquat http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4507-phayquat

56.PhayquatThiền sư Bảo Triệt ở núi Ma Cốc, Bồ Châu, theo hầu Mã Tổ đang đi. Sư hỏi:
- Thế nào là Đại Niết-bàn?
Tổ bảo:
- Gấp!
Sư thưa:
- Gấp cái gì ?
Tổ bảo:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 22 Oct 2017 17:23:51 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 055. - VẼ ĐƯỢC HÌNH TA CHĂNG ? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4484-vehinh http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4484-vehinh

55.VehinhchangduocSư sắp tịch, gọi chúng lại bảo:
- Có người vẽ đặng hình (chân dung) ta chăng?
Trong chúng cùng nhau đem hình đã vẽ đến trình đều chẳng khế hợp ý Sư.
Phổ Hóa ra thưa:
- Con vẽ đặng.
Sư bảo:
- Sao chẳng trình tương tợ cho Lão Tăng?
Phổ Hóa liền nhào lộn rồi ra.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 30 Sep 2017 18:14:09 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 54 - HỒN LINH ĐẾN PHƯƠNG NÀO ? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4481-honlinh http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4481-honlinh

54.LinhonMột hôm, Sư ra cửa gặp người khiêng đám tang đi qua, người hát mướn lắc linh xướng:
- Vầng hồng quyết định về Tây lặn,
Chưa biết hồn linh đến chỗ nào?
Dưới tấm màn, hiếu tử khóc: hu hu!
Sư chợt thân tâm nhẹ nhõm, trở về đem việc ấy thuật lại với Mã Tổ, Tổ liền ấn khả.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 24 Sep 2017 17:28:18 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 053 - CÁI NÀO CHẲNG NGON ? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4477-changngon http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4477-changngon

53.NgonThiền sư Bảo Tích ở Bàn Sơn, U Châu. Nhân đi chợ thấy người khách mua thịt lợn nói với người bán thịt:
- Ông cắt cho tôi một miếng thịt ngon.
Người đồ tể buông dao, đứng khoanh tay nói:
- Này Trưởng sử, miếng nào mà chẳng ngon!
Ngay câu nói này, Sư liền có tỉnh.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 13 Sep 2017 16:29:57 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 052 - CHẲNG PHẢI MẮT THẤY http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4470-changphaimatthay http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4470-changphaimatthay

52.ChangphaimatthayThiền sư Linh Mặc, khi sắp thị tịch dạy chúng:
- Pháp thân tròn lặng, thị hiện có đến đi, ngàn Thánh đồng nguồn, muôn loài về một. Thân ta nay như bọt nổi rồi tan, đâu can hệ gì đến việc thạnh suy. Các ông chớ có lao nhọc tinh thần, phải giữ gìn chánh niệm. Nếu tuân theo lời dạy này, là chân thật báo ân ta, bằng trái lời dạy này chẳng phải đệ tử ta.
Bấy giờ, có vị tăng hỏi:
- Hòa thượng tịch đi về đâu?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 05 Sep 2017 17:51:35 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 51 - KHÔNG NGƯỜI BIẾT ĐẶNG Y http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4465-khongnguoibiet http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4465-khongnguoibiet

Đời Đường, niên hiệu Trinh Nguyên. Ban đầu Sư đến trụ ở đạo tràng Bạch Sa, sau đến Ngũ Duệ.
51.KhongnguoibietCó vị tăng đến hỏi:
- Vật gì lớn nhất trong trời đất?
Sư đáp:
- Không người biết đặng y.
- Lại có thể chạm trổ chăng?
- Ông hạ thủ xem.
- Trong cái cửa này, việc trước sau thế nào?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 27 Aug 2017 17:49:01 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 50- XOAY ĐẦU CHUYỂN NÃO http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4462-xoaydauchuyennao http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4462-xoaydauchuyennao

50.XoaydauchuyennaoThiền sư Linh Mặc ở núi Ngũ Duệ, Vụ Châu. Sư họ Tuyên ở Tỳ Lăng. Ban đầu đến yết kiến Mã Tổ, bèn được cạo tóc xuất gia. Sau khi thọ giới Cụ túc, Sư đến yết kiến Thạch Đầu và hỏi:
- Một lời cùng hợp thì ở, chẳng hợp liền đi.
Thạch Đầu vẫn ngồi yên. Sư liền ra đi.
Thạch Đầu theo sau gọi:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 21 Aug 2017 17:13:13 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 49 - TRÁI MAI ĐÃ CHÍN http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4460-traimaidachin http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4460-traimaidachin

49.TraimaidachinThiền sư Pháp Thường ở núi Đại Mai, Minh Châu, Sư họ Trịnh, quê ở Nhượng Dương, xuất gia theo thầy ở chùa Ngọc Tuyền, Kinh Châu. Ban đầu tham vấn Mã Tổ, Sư hỏi:
- Thế nào là Phật?
Tổ đáp:
- Tức tâm là Phật.
Sư liền đại ngộ, bèn ở ẩn núi sâu. Mã Tổ nghe tin mới bảo tăng đến thăm hỏi:
- Hòa thượng gặp Mã Đại sư đặng cái gì mà đến ở núi này?
Sư đáp:
- Đại sư nói với tôi : "Tức tâm là Phật", tôi bèn về ở núi này.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 17 Aug 2017 17:30:26 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 48 - HẠT CẢI NHÉT TRONG NÚI TU-DI http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4456-hatcainuitudi http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4456-hatcainuitudi

48.HatcainuitudiThiền sư Trí Thường ở chùa Quy Tông, núi Lô, nhân con mắt bị bệnh, khi dùng thuốc lấy tay xoa, làm hai mắt đều đỏ. Người đời gọi Sư là Quy Tông mắt đỏ. Quan Thích sử Lý Bột ở Giang Châu đến hỏi Sư:
- Trong kinh nói: “Hạt cải nhét trong núi Tu-di”, tôi chẳng hồ nghi, “Núi Tu-di nhét trong hạt cải”, đâu chẳng phải nói vọng sao?
Sư đáp:
- Người ta đồn Sử quân đọc muôn quyển sách phải chăng?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 12 Aug 2017 18:32:55 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 47 - TƯỚNG PHẠM ÂM http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4452-tuongphamam http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4452-tuongphamam

47.TuongphamamSư gọi:
- Viện chủ! Viện chủ!
Viện chủ:
- Dạ!
Sư hỏi:
- Phật chín mươi ngày lên cung trời Đao-lợi thuyết pháp cho Mẫu hoàng. Khi ấy vua Ưu-điền nhớ Phật, thỉnh Ngài Mục-kiền-liên vận thần thông đưa thợ lên cung trời khắc tượng Phật. Thợ chỉ khắc được ba mươi hai tướng, vì sao tướng Phạm âm khắc chẳng được?
Viện chủ hỏi:
- Thế nào là tướng Phạm âm?
Sư nói:
- Lừa chết người!

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 05 Aug 2017 17:56:26 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 046 - CHỚ ĐÁNH LẦM NGƯỜI ! http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4451-cholamnguoi http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4451-cholamnguoi

46.LamnguoiTriệu Châu hỏi:
- Đạo chẳng phải ngoài vật, ngoài vật chẳng phải đạo, thế nào là đạo ngoài vật?
Sư liền đánh.
Triệu Châu nắm đứng cây gậy nói:
- Về sau Hòa thượng chớ đánh lầm người.
Sư nói:
- Rồng rắn dễ phân biệt, hàng nạp tử (thiền tăng) khó dối.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 02 Aug 2017 16:40:33 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 45 - MẶT THẬT XƯA NAY http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4448-mattahtxuanay http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4448-mattahtxuanay

45.MatthatxuanayTăng hỏi:
- Khi chẳng theo gió lửa tiêu tan, là cái gì?
Sư đáp:
- Không gió lửa, chẳng theo là cái gì?
Tăng không nói được.
Sư hỏi:
- Khi chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tất cả đều chẳng nghĩ, đem mặt thật xưa nay lại cho ta?
- Không dung mạo có thể bày.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 25 Jul 2017 17:49:40 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 044 - HẠT CHÂU TRONG HƯ KHÔNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4444-hatchau http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4444-hatchau

44.HatchauTăng hỏi:
- Có một hạt châu trong hư không, làm sao lấy được?
Sư bảo:
- Chẻ tre làm thang bắt lên hư không lấy.
- Hư không làm sao bắt thang?
- Ông nghĩ làm sao lấy?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 20 Jul 2017 17:37:15 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 043 - CHẲNG GIỐNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4443-changgiong http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4443-changgiong

43.ChanggiongSư cầm trái cầu đưa lên, hỏi tăng:
- Cái này giống cái kia chăng?
Tăng đáp:
- Chẳng giống.
- Thấy cái kia chỗ nào mà nói chẳng giống?
- Nếu hỏi chỗ thấy của con, Hòa thượng buông vật trong tay xuống.
- Ta bảo ông đủ một con mắt.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 15 Jul 2017 18:05:53 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 42 - THƯỢNG ĐƯỜNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4442-thuongduong2 http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4442-thuongduong2

42.thuongduongLục Đại phu thưa:
- Thỉnh Hòa thượng vì chúng nói pháp.
Sư hỏi:
- Bảo Lão Tăng nói cái gì?
- Hòa thượng há không phương tiện sao?
- Bảo y thiếu thốn cái gì?
- Tại sao có lục đạo(1) tứ sanh(2)?
- Lão Tăng chẳng dạy y.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 11 Jul 2017 17:02:08 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 041 - KẺ DƯỚI THỀM http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4438-keduoithem http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4438-keduoithem

41.KeduoithemNgày khác, Lục Đại phu thưa với Sư:
- Đệ tử cũng hiểu chút ít Phật pháp.
Sư bèn hỏi:
- Trong mười hai giờ, Đại phu làm việc gì?
- Tấc tơ chẳng dính.
- Vẫn là kẻ dưới thềm.
Sư lại bảo:
- Chẳng nghe nói: "Bậc quân vương có đạo chẳng nhận quần thần có trí".

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 02 Jul 2017 18:23:31 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 040 - VIỆC BỔN PHẬN CỦA ĐẠI PHU http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4433-viecbonphan http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4433-viecbonphan

40.viecbonphan
Lục Hoàn Đại phu hỏi:
- Đệ tử từ Lục Hợp đến, trong ấy lại có thân chăng?
Sư đáp:
- Ghi lấy rõ ràng, thuật lại tương tự cho bậc tác gia.
- Hòa thượng không thể nghĩ bàn, nơi nơi thế giới thành tựu.
- Vừa rồi, thảy là việc trên bổn phận của Đại phu.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 22 Jun 2017 16:08:26 +0000