T.T Thích Thông Phương http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam Sat, 23 Jun 2018 05:51:06 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 082. ĐEM CÁI GÌ GIẢNG ? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4602-giangcaigi http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4602-giangcaigi

82.giangcaigiTọa chủ Lượng người nước Thục, Sư thường giảng kinh luận. Nhân tham vấn Mã Tổ, Tổ hỏi:
- Nghe nói Tọa chủ giảng kinh luận rất nhiều phải chăng?
Sư thưa:
- Chẳng dám!
Tổ hỏi:
- Đem cái gì giảng?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 10 Jun 2018 18:12:46 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 081. ÔNG HỎI CÁI GÌ ? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4597-onghoigi http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4597-onghoigi

81.hoigiCó vị tăng đến hỏi Hòa thượng Phước Khê:
- Khi gương xưa không tỳ vết thì thế nào?
Sư im lặng giây lâu. Tăng hỏi:
- Ý thầy thế nào?
Sư đáp:
- Sơn Tăng lãng tai.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 29 May 2018 16:39:42 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN -80. HỎI LẤY NGƯỜI GỖ ĐI! http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4593-nguoigo http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4593-nguoigo

80.hoinguoigoHòa thượng Hưng Bình ở Kinh Triệu. Động Sơn đến lễ bái, Sư bảo:
- Chớ lễ bái già nua nầy!
Động Sơn thưa:
- Lễ bái cái không già nua.
- Cái không già nua không nhận lễ.
- Y cũng chẳng ngăn.
Động Sơn liền hỏi:
- Thế nào là tâm Phật?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 17 May 2018 17:45:51 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 079. CHẲNG THỂ KHÔNG LỜI http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4590-changkhongloi http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4590-changkhongloi

79.changthekhongloiHòa thượng Tùng Sơn cùng với Bàng Cư sĩ uống trà. Cư sĩ đưa chung trà lên hỏi:
- Mỗi người trọn có phần, do gì chẳng nói được?
Sư đáp:
- Sở dĩ nói chẳng được, chỉ vì mỗi người đều trọn có.
- Tại sao A huynh nói được?
- Chẳng thể không lời!
- Rõ ràng! Rõ ràng!

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 09 May 2018 17:04:54 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 078. TRONG NGOÀI NHẤT NHƯ http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4587-nhatnhu http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4587-nhatnhu

78.nhatnhuHòa thượng Lợi Sơn, có vị tăng hỏi:
- Các sắc về không, không về chỗ nào?
Sư đáp:
- Đầu lưỡi chẳng ra khỏi miệng.
- Vì sao chẳng ra khỏi miệng?
- Vì trong ngoài nhất như.
- Chẳng trải qua vô số kiếp chứng được pháp thân, thỉnh thầy chỉ thẳng?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 01 May 2018 04:29:12 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 077. ÔNG ĐÃ TIN ĐẾN ĐƯỢC http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4583-ongdatin http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4583-ongdatin

77.OngdatinHòa thượng Mông Khê. Tăng hỏi:
- Khi một niệm chẳng sanh thì thế nào?
Sư im lặng giây lâu. Tăng liền lễ bái.
Sư hỏi:
- Ông làm sao hội?
Tăng thưa:
- Con trọn chẳng dám không hổ thẹn!
- Ông đã tin đến được.
- Việc bổn phận làm sao nhận rõ?
- Sao ông chẳng tự hỏi?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 17 Apr 2018 18:47:02 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 076. CHÍNH ĐANG ỒN http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4580-chinhdangon http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4580-chinhdangon

76.ChinhdangonThiền sư Vô Nghiệp ở Phần Châu, Sư họ Đỗ quê ở Thượng Lạc, Thương Châu. Sau khi xuất gia thọ giới, Sư chuyên giảng Kinh, Luật, Luận, suốt cả mùa đông mùa hạ. Được nghe Thiền môn Mã Đại sư thạnh hành, Sư tự đến chiêm lễ. Tổ thấy tướng mạo Sư kỳ đặc, tiếng nói vang như chuông liền bảo:
- Phật đường vòi vọi mà trong ấy không có Phật!

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 11 Apr 2018 18:15:37 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 075. MỘT NHÀ SÁU CỬA http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4578-nha6cua http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4578-nha6cua

75.Nha6cuaThiền sư Hồng Ân ở Trung Ấp, Lãng Châu.
Ngưỡng Sơn đến hỏi Sư:
- Làm sao thấy được nghĩa thật tánh?
Sư đáp:
- Ta vì ông nói một thí dụ: "Như một nhà có sáu cửa, trong có một con khỉ, ngoài có một con khỉ từ bên đông kêu "Chóe! Chóe!". Bên trong cũng kêu "Chóe! Chóe!", liền đáp lại. Sáu cửa đều kêu, đều đáp lại như thế".

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 05 Apr 2018 18:03:03 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 074. THẾ NÀO LÀ GIÓ DỮ THỔI THUYỀN BÈ TRÔI DẠT VÀO NƯỚC QUỶ LA-SÁT? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4573-gioduthoithien http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4573-gioduthoithien

74.GioduthoithienThiền sư Đạo Thông ở núi Tử Ngọc, Đường Châu, Sư họ Hà quê ở Lô Giang. Sau Sư xuất gia thọ giới đắc pháp với Mã Tổ, Tổ gọi Sư bảo:
- Nơi nào có ngọc thạch xinh tươi v.v... núi non đẹp đẽ, sẽ lợi ích cho đạo nghiệp của ông v.v... nếu gặp thì nên ở.
Nhân đó Sư cất nhà ở núi này, học đồ tứ phương tụ về rất đông. Tướng công Vu Địch hỏi Sư:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 24 Mar 2018 17:59:09 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 073. ĐÃ THẤY NHAU RỒI ! http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4567-dathaynhau http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4567-dathaynhau

73.ThaynhauroiThiền sư Đạo Minh ở Nam Nguyên, Viên Châu.
Sư thượng đường:
- Ngựa hay một roi, người khéo một lời, có việc sao chẳng trình ra, không việc mỗi người tự lui.
Tăng hỏi:
- Một lời làm sao nói?
Sư le lưỡi, nói:
- Đợi ta có tướng lưỡi rộng dài sẽ vì ông nói.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 12 Mar 2018 18:42:19 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 072. BẮT HƯ KHÔNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4563-bathukhong http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4563-bathukhong

72.BathukhongSư hỏi Tây Đường:
- Huynh bắt được hư không chăng?
Tây Đường nói:
- Bắt được.
- Làm sao bắt?
Tây Đường lấy tay chụp hư không.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 05 Mar 2018 19:22:46 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 071. THỢ SĂN VÀ CHĂN TRÂU http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4560-thosan http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4560-thosan

71.ThosanThiền sư Huệ Tạng - Thạch Củng ở Phủ Châu khi xưa vốn làm nghề thợ săn nên rất ghét Sa-môn. Nhân đuổi theo con nai chạy qua trước am Mã Tổ, Tổ bèn đón lại. Sư hỏi Mã Tổ:
- Thấy con nai chạy qua chăng?
Tổ hỏi:
- Ông là người gì?
- Thợ săn.
- Ông bắn giỏi chăng?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 26 Feb 2018 19:05:04 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 070. ĐÂU TỪNG LẦM ! http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4550-dautunglam http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4550-dautunglam

70.DautunglamThiền sư Nhượng ở Bắc Lan, Giang Tây. Có Trưởng lão Lượng ở Hồ Đường đến hỏi:
- Nghe đồn sư huynh họa được chân tướng của Tiên sư, tạm thỉnh cho xem!
Sư lấy hai tay xoa ngực chỉ cho đó!
Lượng bèn lễ bái. Sư bảo:
- Chớ lễ! Chớ lễ!
Lượng nói:
- Sư huynh lầm! Lượng chẳng lễ sư huynh.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 10 Feb 2018 18:52:28 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 069. Ý TÂY SANG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4544-ytaysang http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4544-ytaysang

69.YTaySangThiền sư Pháp Hội ở Lặc Đàm, Hồng Châu.
Sư hỏi Mã Tổ:
- Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?
Tổ bảo:
- Hãy nói nhỏ, ông lại gần đây ta sẽ nói nhỏ cho ông nghe.
Sư bèn đến gần. Tổ liền tát cho một tát tai, bảo:
- Chẳng thể cho người thứ ba biết. Đi! Đi! Ngày mai đến!
Hôm sau, Sư một mình vào pháp đường thưa:
- Thỉnh Hòa thượng nói!
Tổ bảo:
- Hãy đi, đợi Lão Tăng thượng đường trở ra hỏi, ta sẽ vì ông chứng minh.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 28 Jan 2018 17:45:31 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 068. PHÁP NÓI CHẲNG NÓI http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4542-phapchangnoi http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4542-phapchangnoi

68.PhapchangnoiThiền sư Duy Chánh ở núi Bá Trượng, Hồng Châu. Có một vị lão túc thấy ánh nắng mặt trời soi qua cửa sổ, bèn hỏi Sư:
- Mặt trời đến cửa sổ hay cửa sổ đến mặt trời?
- Trong phòng trưởng lão có khách, sớm trở về đi!
Sư hỏi Nam Tuyền:
- Những bậc thiện tri thức các nơi lại có “cái pháp chẳng nói” tương tợ cho người hay không?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 20 Jan 2018 19:49:33 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 66. TRỐNG KÈN ĐỘNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4540-trongken http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4540-trongken

67.KhobaunhaminhNiên hiệu Trinh Nguyên năm thứ bảy đời Đường, chúng thỉnh Sư khai đường, Lý Thượng thơ hỏi:
- Mã Đại sư có lời gì chỉ dạy?
Sư kêu:
- Lý Cao!
Lý Cao liền ứng thanh:
- Dạ!
Sư bảo:
- Trống kèn động.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 11 Jan 2018 19:16:10 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 065. VẤN ĐỀ CÓ KHÔNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4536-vandecokhong http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4536-vandecokhong

65.VandecokhongVề sau Sư trụ ở Tây Đường, có một Cư sĩ (Trương Chuyết) đến hỏi:
- Có thiên đường, có địa ngục chăng?
Sư đáp:
- Có.
- Có Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo chăng?
- Có.
Lại hỏi nhiều vấn đề khác, Sư đều đáp "Có".

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Fri, 29 Dec 2017 19:05:50 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 064. MỤC NÁT CHẲNG HẾT http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4530-mucnatchanghet http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4530-mucnatchanghet

64.MucnatchanghetTăng hỏi:
- Có hỏi, có đáp, chủ khách rõ ràng, khi không hỏi không đáp thì thế nào?
Sư đáp:
- Sợ mục nát hết sao?
BÌNH:
- Uống trà đi!

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 16 Dec 2017 19:30:07 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 063 - NHÂN QUẢ RÕ RÀNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4529-nhanquarorang http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4529-nhanquarorang

63.NhanquarorangSư đang làm lao tác chung, nói:
- Nhân quả rõ ràng phải làm sao? Phải làm sao?
Khi ấy, có vị tăng bước ra lấy tay chống dưới đất. Sư hỏi:
- Làm gì?
Tăng đáp:
- Cứu nhau! Cứu nhau!
Sư bảo đại chúng:
- Cái ông tăng nầy còn hơi giống một chút.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 11 Dec 2017 18:08:01 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 062 - KINH ĐÂU CÓ KHÁC http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4526-kinhdaucokhac http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4526-kinhdaucokhac

62.KinhdaukhacMột hôm, Mã Tổ hỏi Sư:
- Sao con chẳng xem kinh?
Sư thưa:
- Kinh đâu có khác.
Tổ bảo:
- Tuy nhiên như thế, con về sau vì người cần phải xem!

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 04 Dec 2017 17:59:50 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 61 - CÁI ẤY SỚM ĐÃ TRÌNH TƯƠNG TỰ http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4523-trinhphap http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4523-trinhphap

61.TrinhphapThiền sư Trí Tạng ở Tây Đường, Kiền Châu. Sư họ Liêu quê ở Kiền Hóa, tám tuổi theo thầy xuất gia, hai mươi lăm tuổi thọ giới Cụ túc. Sau đó, Sư bèn đến tham lễ Đại Tịch, cùng với Thiền sư Bách Trượng - Hoài Hải là đồng hàng nhập thất, đều được Tổ ấn ký. Một hôm, Đại Tịch bảo Sư đến Trường An đưa thơ cho Quốc sư Huệ Trung. Quốc sư Huệ Trung hỏi:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 28 Nov 2017 18:47:54 +0000