T.T Thích Thông Phương http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam Tue, 20 Feb 2018 01:18:46 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 070. ĐÂU TỪNG LẦM ! http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4550-dautunglam http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4550-dautunglam

70.DautunglamThiền sư Nhượng ở Bắc Lan, Giang Tây. Có Trưởng lão Lượng ở Hồ Đường đến hỏi:
- Nghe đồn sư huynh họa được chân tướng của Tiên sư, tạm thỉnh cho xem!
Sư lấy hai tay xoa ngực chỉ cho đó!
Lượng bèn lễ bái. Sư bảo:
- Chớ lễ! Chớ lễ!
Lượng nói:
- Sư huynh lầm! Lượng chẳng lễ sư huynh.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 10 Feb 2018 18:52:28 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 069. Ý TÂY SANG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4544-ytaysang http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4544-ytaysang

69.YTaySangThiền sư Pháp Hội ở Lặc Đàm, Hồng Châu.
Sư hỏi Mã Tổ:
- Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?
Tổ bảo:
- Hãy nói nhỏ, ông lại gần đây ta sẽ nói nhỏ cho ông nghe.
Sư bèn đến gần. Tổ liền tát cho một tát tai, bảo:
- Chẳng thể cho người thứ ba biết. Đi! Đi! Ngày mai đến!
Hôm sau, Sư một mình vào pháp đường thưa:
- Thỉnh Hòa thượng nói!
Tổ bảo:
- Hãy đi, đợi Lão Tăng thượng đường trở ra hỏi, ta sẽ vì ông chứng minh.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 28 Jan 2018 17:45:31 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 068. PHÁP NÓI CHẲNG NÓI http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4542-phapchangnoi http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4542-phapchangnoi

68.PhapchangnoiThiền sư Duy Chánh ở núi Bá Trượng, Hồng Châu. Có một vị lão túc thấy ánh nắng mặt trời soi qua cửa sổ, bèn hỏi Sư:
- Mặt trời đến cửa sổ hay cửa sổ đến mặt trời?
- Trong phòng trưởng lão có khách, sớm trở về đi!
Sư hỏi Nam Tuyền:
- Những bậc thiện tri thức các nơi lại có “cái pháp chẳng nói” tương tợ cho người hay không?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 20 Jan 2018 19:49:33 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 66. TRỐNG KÈN ĐỘNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4540-trongken http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4540-trongken

67.KhobaunhaminhNiên hiệu Trinh Nguyên năm thứ bảy đời Đường, chúng thỉnh Sư khai đường, Lý Thượng thơ hỏi:
- Mã Đại sư có lời gì chỉ dạy?
Sư kêu:
- Lý Cao!
Lý Cao liền ứng thanh:
- Dạ!
Sư bảo:
- Trống kèn động.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 11 Jan 2018 19:16:10 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 065. VẤN ĐỀ CÓ KHÔNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4536-vandecokhong http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4536-vandecokhong

65.VandecokhongVề sau Sư trụ ở Tây Đường, có một Cư sĩ (Trương Chuyết) đến hỏi:
- Có thiên đường, có địa ngục chăng?
Sư đáp:
- Có.
- Có Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo chăng?
- Có.
Lại hỏi nhiều vấn đề khác, Sư đều đáp "Có".

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Fri, 29 Dec 2017 19:05:50 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 064. MỤC NÁT CHẲNG HẾT http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4530-mucnatchanghet http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4530-mucnatchanghet

64.MucnatchanghetTăng hỏi:
- Có hỏi, có đáp, chủ khách rõ ràng, khi không hỏi không đáp thì thế nào?
Sư đáp:
- Sợ mục nát hết sao?
BÌNH:
- Uống trà đi!

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 16 Dec 2017 19:30:07 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 063 - NHÂN QUẢ RÕ RÀNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4529-nhanquarorang http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4529-nhanquarorang

63.NhanquarorangSư đang làm lao tác chung, nói:
- Nhân quả rõ ràng phải làm sao? Phải làm sao?
Khi ấy, có vị tăng bước ra lấy tay chống dưới đất. Sư hỏi:
- Làm gì?
Tăng đáp:
- Cứu nhau! Cứu nhau!
Sư bảo đại chúng:
- Cái ông tăng nầy còn hơi giống một chút.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 11 Dec 2017 18:08:01 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 062 - KINH ĐÂU CÓ KHÁC http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4526-kinhdaucokhac http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4526-kinhdaucokhac

62.KinhdaukhacMột hôm, Mã Tổ hỏi Sư:
- Sao con chẳng xem kinh?
Sư thưa:
- Kinh đâu có khác.
Tổ bảo:
- Tuy nhiên như thế, con về sau vì người cần phải xem!

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 04 Dec 2017 17:59:50 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 61 - CÁI ẤY SỚM ĐÃ TRÌNH TƯƠNG TỰ http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4523-trinhphap http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4523-trinhphap

61.TrinhphapThiền sư Trí Tạng ở Tây Đường, Kiền Châu. Sư họ Liêu quê ở Kiền Hóa, tám tuổi theo thầy xuất gia, hai mươi lăm tuổi thọ giới Cụ túc. Sau đó, Sư bèn đến tham lễ Đại Tịch, cùng với Thiền sư Bách Trượng - Hoài Hải là đồng hàng nhập thất, đều được Tổ ấn ký. Một hôm, Đại Tịch bảo Sư đến Trường An đưa thơ cho Quốc sư Huệ Trung. Quốc sư Huệ Trung hỏi:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 28 Nov 2017 18:47:54 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 60 - MINH CHÂU TRẤN HẢI http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4516-minhchau http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4516-minhchau

60.MinhchautranhaiNgưỡng Sơn đến tham vấn, Sư hỏi:
- Ông là người xứ nào?
Ngưỡng Sơn thưa:
- Người Quảng Nam.
- Ta nghe ở Quảng Nam có hạt minh châu trấn hải phải không?
- Phải!
- Châu ấy thế nào?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 19 Nov 2017 19:20:00 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 059 - THẤY TÁNH CHẲNG PHẢI MẮT http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4515-thaytanhchangmat http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4515-thaytanhchangmat

59.ThaytanhTướng quốc Thôi Công Quần ra làm Quán sát sử ở Hồ Nam. Gặp Sư, ông hỏi:
- Thầy đã được cái gì?
Sư đáp:
- Được thấy tánh.
Sư bị bệnh mắt, ông cười nói:
- Đã nói thấy tánh, con mắt vì sao như thế?
Sư nói:
- Thấy tánh chẳng phải mắt, mắt bệnh có hại gì?
Ông cúi đầu tạ lỗi.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 15 Nov 2017 18:32:24 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 058 - KIẾM RƠI ĐÃ LÂU http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4512-kiemroidalau http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4512-kiemroidalau

58.KiemroidalauThiền sư Như Hội, ở Đông Tự, Hồ Nam, người Khúc Giang, Thủy Hưng. Ban đầu Sư đến yết kiến Ngài Cảnh Sơn, sau tham vấn Đại Tịch (Mã Tổ).
Học chúng rất đông đến nỗi trong Tăng đường giường chõng gãy vẹo, người thời đó gọi là "hội gường gãy". Từ khi Mã Tổ tịch, Sư thường lo môn đồ chỉ lấy câu "tức tâm tức Phật" mà đọc thuộc lòng mãi nên bảo rằng:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 07 Nov 2017 18:16:46 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 057 - THIỀN LÃO BÀ http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4509-thienlaoba http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4509-thienlaoba

57.ThienlaobaSư cùng Nam Tuyền và mấy huynh đệ đến yết kiến Ngài Cảnh Sơn, giữa đường gặp một bà già, Sư bèn hỏi:
- Đường nào đi về Cảnh Sơn?
Bà già đáp:
- Cứ thẳng mà đi!
- Đầu trước nước sâu qua được chăng?
- Chẳng ướt gót chân.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 28 Oct 2017 18:10:44 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 056 - PHẨY QUẠT http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4507-phayquat http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4507-phayquat

56.PhayquatThiền sư Bảo Triệt ở núi Ma Cốc, Bồ Châu, theo hầu Mã Tổ đang đi. Sư hỏi:
- Thế nào là Đại Niết-bàn?
Tổ bảo:
- Gấp!
Sư thưa:
- Gấp cái gì ?
Tổ bảo:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 22 Oct 2017 17:23:51 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 055. - VẼ ĐƯỢC HÌNH TA CHĂNG ? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4484-vehinh http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4484-vehinh

55.VehinhchangduocSư sắp tịch, gọi chúng lại bảo:
- Có người vẽ đặng hình (chân dung) ta chăng?
Trong chúng cùng nhau đem hình đã vẽ đến trình đều chẳng khế hợp ý Sư.
Phổ Hóa ra thưa:
- Con vẽ đặng.
Sư bảo:
- Sao chẳng trình tương tợ cho Lão Tăng?
Phổ Hóa liền nhào lộn rồi ra.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 30 Sep 2017 18:14:09 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 54 - HỒN LINH ĐẾN PHƯƠNG NÀO ? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4481-honlinh http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4481-honlinh

54.LinhonMột hôm, Sư ra cửa gặp người khiêng đám tang đi qua, người hát mướn lắc linh xướng:
- Vầng hồng quyết định về Tây lặn,
Chưa biết hồn linh đến chỗ nào?
Dưới tấm màn, hiếu tử khóc: hu hu!
Sư chợt thân tâm nhẹ nhõm, trở về đem việc ấy thuật lại với Mã Tổ, Tổ liền ấn khả.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 24 Sep 2017 17:28:18 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 053 - CÁI NÀO CHẲNG NGON ? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4477-changngon http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4477-changngon

53.NgonThiền sư Bảo Tích ở Bàn Sơn, U Châu. Nhân đi chợ thấy người khách mua thịt lợn nói với người bán thịt:
- Ông cắt cho tôi một miếng thịt ngon.
Người đồ tể buông dao, đứng khoanh tay nói:
- Này Trưởng sử, miếng nào mà chẳng ngon!
Ngay câu nói này, Sư liền có tỉnh.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 13 Sep 2017 16:29:57 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 052 - CHẲNG PHẢI MẮT THẤY http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4470-changphaimatthay http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4470-changphaimatthay

52.ChangphaimatthayThiền sư Linh Mặc, khi sắp thị tịch dạy chúng:
- Pháp thân tròn lặng, thị hiện có đến đi, ngàn Thánh đồng nguồn, muôn loài về một. Thân ta nay như bọt nổi rồi tan, đâu can hệ gì đến việc thạnh suy. Các ông chớ có lao nhọc tinh thần, phải giữ gìn chánh niệm. Nếu tuân theo lời dạy này, là chân thật báo ân ta, bằng trái lời dạy này chẳng phải đệ tử ta.
Bấy giờ, có vị tăng hỏi:
- Hòa thượng tịch đi về đâu?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 05 Sep 2017 17:51:35 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 51 - KHÔNG NGƯỜI BIẾT ĐẶNG Y http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4465-khongnguoibiet http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4465-khongnguoibiet

Đời Đường, niên hiệu Trinh Nguyên. Ban đầu Sư đến trụ ở đạo tràng Bạch Sa, sau đến Ngũ Duệ.
51.KhongnguoibietCó vị tăng đến hỏi:
- Vật gì lớn nhất trong trời đất?
Sư đáp:
- Không người biết đặng y.
- Lại có thể chạm trổ chăng?
- Ông hạ thủ xem.
- Trong cái cửa này, việc trước sau thế nào?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 27 Aug 2017 17:49:01 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 50- XOAY ĐẦU CHUYỂN NÃO http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4462-xoaydauchuyennao http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4462-xoaydauchuyennao

50.XoaydauchuyennaoThiền sư Linh Mặc ở núi Ngũ Duệ, Vụ Châu. Sư họ Tuyên ở Tỳ Lăng. Ban đầu đến yết kiến Mã Tổ, bèn được cạo tóc xuất gia. Sau khi thọ giới Cụ túc, Sư đến yết kiến Thạch Đầu và hỏi:
- Một lời cùng hợp thì ở, chẳng hợp liền đi.
Thạch Đầu vẫn ngồi yên. Sư liền ra đi.
Thạch Đầu theo sau gọi:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 21 Aug 2017 17:13:13 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 49 - TRÁI MAI ĐÃ CHÍN http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4460-traimaidachin http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4460-traimaidachin

49.TraimaidachinThiền sư Pháp Thường ở núi Đại Mai, Minh Châu, Sư họ Trịnh, quê ở Nhượng Dương, xuất gia theo thầy ở chùa Ngọc Tuyền, Kinh Châu. Ban đầu tham vấn Mã Tổ, Sư hỏi:
- Thế nào là Phật?
Tổ đáp:
- Tức tâm là Phật.
Sư liền đại ngộ, bèn ở ẩn núi sâu. Mã Tổ nghe tin mới bảo tăng đến thăm hỏi:
- Hòa thượng gặp Mã Đại sư đặng cái gì mà đến ở núi này?
Sư đáp:
- Đại sư nói với tôi : "Tức tâm là Phật", tôi bèn về ở núi này.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 17 Aug 2017 17:30:26 +0000