T.T Thích Thông Phương http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam Wed, 19 Sep 2018 12:04:23 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn PHÁP VÔ NGÃ http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4638-phapvonga http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4638-phapvonga

vonga2Lâu nay người học kinh nghe giảng, nhiều khi nghe nói về “pháp vô ngã”, nghe trên danh từ, trên chữ nghĩa mà không hiểu các pháp vô ngã là sao? Nói mình vô ngã (không có ta) thì dễ hiểu, còn nói pháp vô ngã, pháp mà không có ta là sao? Đó là muốn nói lên, các pháp không có tánh cố định, không có một thể cố định gì hết, tùy theo tâm người mà nó hiện. Vì không cố định cho nên nói vô ngã, vô ngã là vậy, chớ không phải pháp vô ngã là pháp không có ta.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Fri, 14 Sep 2018 18:05:09 +0000
TRONG SINH DIỆT, RÕ CHẲNG SINH DIỆT http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4627-sanhdiet http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4627-sanhdiet

sanhdietCái chân thật chẳng sinh chẳng diệt là phải nhận ngay trong cái sinh diệt, không phải tìm đâu khác. Lìa bỏ sinh diệt để tìm chẳng sinh diệt, là còn có tâm lấy bỏ, cũng thuộc sinh diệt. Đây là đạo lý thực tế, mỗi người có thể chứng nghiệm ngay cuộc sống này.
Có vị tăng hỏi Thiền sư Huệ ở Hoa Nghiêm:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 22 Aug 2018 18:36:03 +0000
NHÂN VÔ THƯỜNG, QUẢ VÔ THƯỜNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4623-vothuong http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4623-vothuong

sen7Người tu giải thoát nhưng không rõ nhân quả, lấy tâm sinh diệt tu hành thì được quả là sinh diệt không nghi. Ngày xưa nhiều vị tu Tiên, đem tâm tưởng bám vào cái ta sinh diệt này mà tu, cầu sống lâu, cầu thần thông, cuối cùng vẫn thuộc luân hồi, không hết phiền não.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 14 Aug 2018 17:28:16 +0000
LUÔN NHỚ TẤT CẢ PHÁP HỮU VI ĐỀU VÔ THƯỜNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4615-phaphuuvivothuong http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4615-phaphuuvivothuong

vothuongPhật dạy tất cả pháp hữu vi đều là vô thường sanh diệt không bền vững, như vậy thì ở thế gian cái gì có tạo tác có biến đổi đều là vô thường không bền chắc. Chúng ta cần nắm vững chân lý này để khi tu có nhiều điều cởi mở lớn lao đến với mình.

Như tâm tạo tội của chúng ta có vô thường không? Phật dạy tất cả pháp hữu vi đều vô thường thì cái tâm tạo tội của mình đó có ra ngoài vô thường không? Cái tâm tạo tội này cũng là pháp hữu vi thì cũng vô thường không cố định, cho nên chúng ta có đủ niềm tin để tu hành chuyển hóa nó.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 24 Jul 2018 18:44:58 +0000
AI SANH RA ĐỜI CŨNG CÓ MÊ LẦM http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4610-aicungmelam http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4610-aicungmelam

hoasen2TT. Thích Thông Phương

Chúng ta sanh ra trên cõi đời này đều được Phật gọi là chúng sanh, là phàm phu. Mà gọi là chúng sanh tức có mê lầm, mê lầm tức là vô minh. Nếu không có mê lầm, không có vô minh thì không gọi là chúng sanh, không gọi là phàm phu; chính vì có mê lầm, có vô minh nên mới gọi là chúng sanh là phàm phu, nếu không thì chúng ta là thánh nhân hết.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 07 Jul 2018 15:31:37 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 083. ĐÂY KIA KHÔNG TIỆN NGHI http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4607-daykiatiennghi http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4607-daykiatiennghi

83.daykiaHòa thượng Đại Dương cùng Thiền sư Y gặp nhau, nhân đó liền hỏi Thiền sư Y:
- Gần đây có một nhóm tri thức, nhằm ở trước mắt chỉ dạy người nhận rõ cái việc trước mắt, và lấy việc đó làm chỗ vì người; họ lại hội được văn thể khi chưa thành chữ (chưa dấy niệm) hay không?
Thiền sư Y đáp:
- Nghĩ nhằm trong ấy một câu hỏi, chẳng biết có nên hay chẳng nên?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 26 Jun 2018 16:43:21 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 082. ĐEM CÁI GÌ GIẢNG ? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4602-giangcaigi http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4602-giangcaigi

82.giangcaigiTọa chủ Lượng người nước Thục, Sư thường giảng kinh luận. Nhân tham vấn Mã Tổ, Tổ hỏi:
- Nghe nói Tọa chủ giảng kinh luận rất nhiều phải chăng?
Sư thưa:
- Chẳng dám!
Tổ hỏi:
- Đem cái gì giảng?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 10 Jun 2018 18:12:46 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 081. ÔNG HỎI CÁI GÌ ? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4597-onghoigi http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4597-onghoigi

81.hoigiCó vị tăng đến hỏi Hòa thượng Phước Khê:
- Khi gương xưa không tỳ vết thì thế nào?
Sư im lặng giây lâu. Tăng hỏi:
- Ý thầy thế nào?
Sư đáp:
- Sơn Tăng lãng tai.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 29 May 2018 16:39:42 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN -80. HỎI LẤY NGƯỜI GỖ ĐI! http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4593-nguoigo http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4593-nguoigo

80.hoinguoigoHòa thượng Hưng Bình ở Kinh Triệu. Động Sơn đến lễ bái, Sư bảo:
- Chớ lễ bái già nua nầy!
Động Sơn thưa:
- Lễ bái cái không già nua.
- Cái không già nua không nhận lễ.
- Y cũng chẳng ngăn.
Động Sơn liền hỏi:
- Thế nào là tâm Phật?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 17 May 2018 17:45:51 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 079. CHẲNG THỂ KHÔNG LỜI http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4590-changkhongloi http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4590-changkhongloi

79.changthekhongloiHòa thượng Tùng Sơn cùng với Bàng Cư sĩ uống trà. Cư sĩ đưa chung trà lên hỏi:
- Mỗi người trọn có phần, do gì chẳng nói được?
Sư đáp:
- Sở dĩ nói chẳng được, chỉ vì mỗi người đều trọn có.
- Tại sao A huynh nói được?
- Chẳng thể không lời!
- Rõ ràng! Rõ ràng!

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 09 May 2018 17:04:54 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 078. TRONG NGOÀI NHẤT NHƯ http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4587-nhatnhu http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4587-nhatnhu

78.nhatnhuHòa thượng Lợi Sơn, có vị tăng hỏi:
- Các sắc về không, không về chỗ nào?
Sư đáp:
- Đầu lưỡi chẳng ra khỏi miệng.
- Vì sao chẳng ra khỏi miệng?
- Vì trong ngoài nhất như.
- Chẳng trải qua vô số kiếp chứng được pháp thân, thỉnh thầy chỉ thẳng?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 01 May 2018 04:29:12 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 077. ÔNG ĐÃ TIN ĐẾN ĐƯỢC http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4583-ongdatin http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4583-ongdatin

77.OngdatinHòa thượng Mông Khê. Tăng hỏi:
- Khi một niệm chẳng sanh thì thế nào?
Sư im lặng giây lâu. Tăng liền lễ bái.
Sư hỏi:
- Ông làm sao hội?
Tăng thưa:
- Con trọn chẳng dám không hổ thẹn!
- Ông đã tin đến được.
- Việc bổn phận làm sao nhận rõ?
- Sao ông chẳng tự hỏi?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 17 Apr 2018 18:47:02 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 076. CHÍNH ĐANG ỒN http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4580-chinhdangon http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4580-chinhdangon

76.ChinhdangonThiền sư Vô Nghiệp ở Phần Châu, Sư họ Đỗ quê ở Thượng Lạc, Thương Châu. Sau khi xuất gia thọ giới, Sư chuyên giảng Kinh, Luật, Luận, suốt cả mùa đông mùa hạ. Được nghe Thiền môn Mã Đại sư thạnh hành, Sư tự đến chiêm lễ. Tổ thấy tướng mạo Sư kỳ đặc, tiếng nói vang như chuông liền bảo:
- Phật đường vòi vọi mà trong ấy không có Phật!

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 11 Apr 2018 18:15:37 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 075. MỘT NHÀ SÁU CỬA http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4578-nha6cua http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4578-nha6cua

75.Nha6cuaThiền sư Hồng Ân ở Trung Ấp, Lãng Châu.
Ngưỡng Sơn đến hỏi Sư:
- Làm sao thấy được nghĩa thật tánh?
Sư đáp:
- Ta vì ông nói một thí dụ: "Như một nhà có sáu cửa, trong có một con khỉ, ngoài có một con khỉ từ bên đông kêu "Chóe! Chóe!". Bên trong cũng kêu "Chóe! Chóe!", liền đáp lại. Sáu cửa đều kêu, đều đáp lại như thế".

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 05 Apr 2018 18:03:03 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 074. THẾ NÀO LÀ GIÓ DỮ THỔI THUYỀN BÈ TRÔI DẠT VÀO NƯỚC QUỶ LA-SÁT? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4573-gioduthoithien http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4573-gioduthoithien

74.GioduthoithienThiền sư Đạo Thông ở núi Tử Ngọc, Đường Châu, Sư họ Hà quê ở Lô Giang. Sau Sư xuất gia thọ giới đắc pháp với Mã Tổ, Tổ gọi Sư bảo:
- Nơi nào có ngọc thạch xinh tươi v.v... núi non đẹp đẽ, sẽ lợi ích cho đạo nghiệp của ông v.v... nếu gặp thì nên ở.
Nhân đó Sư cất nhà ở núi này, học đồ tứ phương tụ về rất đông. Tướng công Vu Địch hỏi Sư:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 24 Mar 2018 17:59:09 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 073. ĐÃ THẤY NHAU RỒI ! http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4567-dathaynhau http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4567-dathaynhau

73.ThaynhauroiThiền sư Đạo Minh ở Nam Nguyên, Viên Châu.
Sư thượng đường:
- Ngựa hay một roi, người khéo một lời, có việc sao chẳng trình ra, không việc mỗi người tự lui.
Tăng hỏi:
- Một lời làm sao nói?
Sư le lưỡi, nói:
- Đợi ta có tướng lưỡi rộng dài sẽ vì ông nói.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 12 Mar 2018 18:42:19 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 072. BẮT HƯ KHÔNG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4563-bathukhong http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4563-bathukhong

72.BathukhongSư hỏi Tây Đường:
- Huynh bắt được hư không chăng?
Tây Đường nói:
- Bắt được.
- Làm sao bắt?
Tây Đường lấy tay chụp hư không.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 05 Mar 2018 19:22:46 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 071. THỢ SĂN VÀ CHĂN TRÂU http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4560-thosan http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4560-thosan

71.ThosanThiền sư Huệ Tạng - Thạch Củng ở Phủ Châu khi xưa vốn làm nghề thợ săn nên rất ghét Sa-môn. Nhân đuổi theo con nai chạy qua trước am Mã Tổ, Tổ bèn đón lại. Sư hỏi Mã Tổ:
- Thấy con nai chạy qua chăng?
Tổ hỏi:
- Ông là người gì?
- Thợ săn.
- Ông bắn giỏi chăng?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 26 Feb 2018 19:05:04 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 070. ĐÂU TỪNG LẦM ! http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4550-dautunglam http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4550-dautunglam

70.DautunglamThiền sư Nhượng ở Bắc Lan, Giang Tây. Có Trưởng lão Lượng ở Hồ Đường đến hỏi:
- Nghe đồn sư huynh họa được chân tướng của Tiên sư, tạm thỉnh cho xem!
Sư lấy hai tay xoa ngực chỉ cho đó!
Lượng bèn lễ bái. Sư bảo:
- Chớ lễ! Chớ lễ!
Lượng nói:
- Sư huynh lầm! Lượng chẳng lễ sư huynh.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 10 Feb 2018 18:52:28 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 069. Ý TÂY SANG http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4544-ytaysang http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4544-ytaysang

69.YTaySangThiền sư Pháp Hội ở Lặc Đàm, Hồng Châu.
Sư hỏi Mã Tổ:
- Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?
Tổ bảo:
- Hãy nói nhỏ, ông lại gần đây ta sẽ nói nhỏ cho ông nghe.
Sư bèn đến gần. Tổ liền tát cho một tát tai, bảo:
- Chẳng thể cho người thứ ba biết. Đi! Đi! Ngày mai đến!
Hôm sau, Sư một mình vào pháp đường thưa:
- Thỉnh Hòa thượng nói!
Tổ bảo:
- Hãy đi, đợi Lão Tăng thượng đường trở ra hỏi, ta sẽ vì ông chứng minh.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sun, 28 Jan 2018 17:45:31 +0000
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 068. PHÁP NÓI CHẲNG NÓI http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4542-phapchangnoi http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/thaytruclam/4542-phapchangnoi

68.PhapchangnoiThiền sư Duy Chánh ở núi Bá Trượng, Hồng Châu. Có một vị lão túc thấy ánh nắng mặt trời soi qua cửa sổ, bèn hỏi Sư:
- Mặt trời đến cửa sổ hay cửa sổ đến mặt trời?
- Trong phòng trưởng lão có khách, sớm trở về đi!
Sư hỏi Nam Tuyền:
- Những bậc thiện tri thức các nơi lại có “cái pháp chẳng nói” tương tợ cho người hay không?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 20 Jan 2018 19:49:33 +0000