Sách đọc http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc Tue, 25 Sep 2018 14:20:33 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/4007-phatphaptaithegian http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/4007-phatphaptaithegian

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

13:02

11:90 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 1-1{/mp3}

File  02

10:33

09:66 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 1-2{/mp3}

File  03

14:30

13:20 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 1-3{/mp3}

File  04

13:42

12:50 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 1-4{/mp3}

File  05

12:01

11:00 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 1-5{/mp3}

File  06

11:41

10:70 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 1-6{/mp3}

File  07

12:20

11:20 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 2-1{/mp3}

File  08

11:33

10:50 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 2-2{/mp3}

File  09

13:55

12:70 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 2-3{/mp3}

File  10

13:34

12:40 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 2-4{/mp3}

File  11

10:01

09:18 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 2-5{/mp3}

File  12

12:44

11:60 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 2-6{/mp3}

File  13

11:35

10:60 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 3-1{/mp3}

File  14

15:05

13:80 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 3-2{/mp3}

File  15

17:40

16:10 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 3-3{/mp3}

File  16

13:08

12:00 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 3-4{/mp3}

File  17

09:13

08:44 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 3-5{/mp3}

File  18

09:43

08:90 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 3-6{/mp3}

File  19

12:10

11:10 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 4-1{/mp3}

File  20

11:60

12:40 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 4-2{/mp3}

File  21

16:19

14:90 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 4-3{/mp3}

File  22

17:08

15:60 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 4-4{/mp3}

File  23

15:06

13:80 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 4-5{/mp3}

File  24

11:07

10:10 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 5-1{/mp3}

File  25

16:30

15:10 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 5-2{/mp3}

File  26

13:46

12:60 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/PHAT PHAP TAI THE 5-3{/mp3}

File  27

03:50

03:51 MB

{mp3}kinhsachdoc/PHAT PHAP TAI THE GIAN/ket{/mp3}

 

( Do Phật tử Lê Thị Dung - Từ Hậu đọc - Tủ sách đọc Trần Lê Gia Trang)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Sách Đọc Tue, 28 Apr 2015 13:24:50 +0000
THIỀN SƯ VIỆT NAM http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3224-thiensuvn http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3224-thiensuvn

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

25:22

23:20 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 1-1{/mp3}

File  02

14:02

12:80 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 1-2{/mp3}

File  03

18:10

16:60 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 1-3{/mp3}

File  04

16:12

18:40 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 1-4{/mp3}

File  05

18:29

16:90 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 2-1{/mp3}

File  06

19:06

17:50 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 2-2{/mp3}

File  07

18:58

17:30 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 2-3{/mp3}

File  08

18:32

16:90 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 2-4{/mp3}

File  09

18:14

16:70 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 3-1{/mp3}

File  10

19:44

18:00 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 3-2{/mp3}

File  11

22:46

20:80 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 3-3{/mp3}

File  12

16:27

15:00 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 3-4{/mp3}

File  13

18:30

16:90 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 4-1{/mp3}

File  14

20:38

18:80 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 4-2{/mp3}

File  15

17:19

15:80 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 4-3{/mp3}

File  16

19:38

17:90 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 4-4{/mp3}

File  17

18:14

16:60 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 5-1{/mp3}

File  18

23:22

21:30 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 5-2{/mp3}

File  19

17:20

15:80 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 5-3{/mp3}

File  20

16:56

15:50 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 5-4{/mp3}

File  21

21:30

19:60 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 6-1{/mp3}

File  22

22:15

20:30 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 6-2{/mp3}

File  23

19:15

17:60 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 6-3{/mp3}

File  24

13:36

12:40 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 6-4{/mp3}

File  25

19:03

17:40 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 7-1{/mp3}

File  26

20:20

18:60 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 7-2{/mp3}

File  27

18:46

17:10 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 7-3{/mp3}

File  28

15:24

14:00 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 7-4{/mp3}

File  29

23:00

21:00 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 8-1{/mp3}

File  30

22:04

20:20 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 8-2{/mp3}

File  31

15:14

13:90 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 8-3{/mp3}

File  32

11:26

10:40 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 8-4{/mp3}

File  33

20:51

19:00 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 9-1{/mp3}

File  34

17:34

16:00 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/THIEN SU VN/THIEN SU VN 9-2{/mp3}

 ( Do Phật tử Lê Thị Dung - Từ Hậu đọc - Tủ sách đọc Trần Lê Gia Trang)


 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Sách Đọc Sat, 25 Aug 2012 14:07:26 +0000
MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3158-muoitranhchantrau http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3158-muoitranhchantrau

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

04:00

03:67 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 1-1{/mp3}

File  02

17:52

16:30 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 1-2{/mp3}

File  03

18:00

16:40 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 1-3{/mp3}

File  04

16:49

15:40 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 1-4{/mp3}

File  05

20:48

19:00 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 1-5{/mp3}

File  06

19:37

17:90 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 2-1{/mp3}

File  07

18:55

17:30 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 2-2{/mp3}

File  08

19:59

18:30 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 2-3{/mp3}

File  09

17:44

16:20 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 2-4{/mp3}

File  10

17:15

15:80 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 3-1{/mp3}

File  11

19:43

18:00 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 3-2{/mp3}

File  12

19:53

18:20 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 3-3{/mp3}

File  13

20:30

18:70 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 3-4{/mp3}

File  14

22:23

20:50 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 4-1{/mp3}

File  15

18:10

16:60 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 4-2{/mp3}

File  16

17:21

15:80 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 4-3{/mp3}

File  17

15:56

14:60 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 4-4{/mp3}

File  18

19:36

17:90 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 5-1{/mp3}

File  19

21:12

19:40 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 5-2{/mp3}

File  20

19:52

18:20 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 5-3{/mp3}

File  21

17:32

16:00 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 5-4{/mp3}

File  22

21:09

19:30 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 6-1{/mp3}

File  23

18:29

16:90 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 6-2{/mp3}

File  24

19:14

17:60 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 6-3{/mp3}

File  25

18:18

16:70 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 6-4{/mp3}

File  26

22:37

20:70 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 7-1{/mp3}

File  27

17:35

16:10 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 7-2{/mp3}

File  28

19:06

17:50 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 7-3{/mp3}

File  29

18:54

17:30 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 7-4{/mp3}

File  30

09:13

08:44 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 8-1{/mp3}

File  31

12:04

11:00 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 8-2{/mp3}

File  32

11:50

10:80 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 8-3{/mp3}

File  33

19:21

17:70 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 8-4{/mp3}

File  34

20:55

19:10 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 8-5{/mp3}

File  35

12:31

11:40 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 9-1{/mp3}

File  36

12:58

11:80 MB

  {mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 9-2{/mp3}

File  37

12:12

11:10 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 9-3{/mp3}

File  38

23:29

21:50 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 9-4{/mp3}

File  39

06:19

05:79 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/MUOI BUC TRANH CHAN TRAU/MUOI BUC TRANH 9-5{/mp3}


 ( Do Phật tử Lê Thị Dung - Từ Hậu đọc - Tủ sách đọc Trần Lê Gia Trang)


]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Sách Đọc Sat, 23 Jun 2012 05:03:14 +0000
PHẬT Ở TRONG TÂM http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3128-phatotrongtam http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3128-phatotrongtam

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

18:29

16:90 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 1-1{/mp3}

File  02

18:10

16:60 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 1-2{/mp3}

File  03

19:39

17:90 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 1-3{/mp3}

File  04

18:16

17:70 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 1-4{/mp3}

File  05

19:10

17:50 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 2-1{/mp3}

File  06

18:57

17:30 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 2-2{/mp3}

File  07

15:17

13:90 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 2-3{/mp3}

File  08

21:15

19:40 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 2-4{/mp3}

File  09

19:32

17:80 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 3-1{/mp3}

File  10

18:52

17:20 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 3-2{/mp3}

File  11

18:26

16:80 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 3-3{/mp3}

File  12

17:46

16:20 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 3-4{/mp3}

File  13

17:46

16:20 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 4-1{/mp3}

File  14

17:22

15:90 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 4-2{/mp3}

File  15

29:43

18:90 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 4-3{/mp3}

File  16

05:01

04:59 MB

  {mp3}kinhsachdoc/PHAT O TRONG TAM/PHAT O TRONG TAM 4-4{/mp3}

 ( Do Phật tử Từ Hậu đọc)

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Sách Đọc Sat, 19 May 2012 08:31:42 +0000
HÀNH HƯƠNG HOA HẠ http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3124-hanhhuonghoaha http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3124-hanhhuonghoaha

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

04:24

4:03 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 1-1{/mp3}

File  02

18:21

16:80 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 1-2{/mp3}

File  03

16:38

15:20 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 1-3{/mp3}

File  04

19:20

17:70 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 1-4{/mp3}

File  05

18:37

17:00 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 1-5{/mp3}

File  06

21:19

19:50 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 2-1{/mp3}

File  07

19:14

17:60 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 2-2{/mp3}

File  08

21:45

19:90 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 2-3{/mp3}

File  09

14:47

13:50 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 2-4{/mp3}

File  10

17:18

15:80 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 3-1{/mp3}

File  11

14:49

13:50 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 3-2{/mp3}

File  12

17:08

15:60 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 3-3{/mp3}

File  13

25:09

23:00 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 3-4{/mp3}

File  14

14:70

16:07 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 4-1{/mp3}

File  15

13:09

12:00 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 4-2{/mp3}

File  16

10:57

10:00 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 4-3{/mp3}

File  17

09:21

08:457 MB

  {mp3}kinhsachdoc/HANH HUONG HOA HA/HANH HUONG HOA HA 4-4{/mp3}

 ( Do Phật tử Từ Hậu đọc)

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Sách Đọc Wed, 16 May 2012 18:40:53 +0000
NHỮNG CÁNH HOA ĐÀM - Tập 3 http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3098-nhungcanhhoadam3 http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3098-nhungcanhhoadam3

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

18:24

16:80 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 1-1{/mp3}

File  02

18:10

16:60 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 1-2{/mp3}

File  03

20:44

18:90 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 1-3{/mp3}

File  04

16:39

15:20 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 1-4{/mp3}

File  05

17:44

16:20 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 2-1{/mp3}

File  06

20:22

18:60 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 2-2{/mp3}

File  07

16:54

15:40 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 2-3{/mp3}

File  08

21:04

19:20 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 2-4{/mp3}

File  09

20:47

19:00 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 3-1{/mp3}

File  10

18:56

17:30 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 3-2{/mp3}

File  11

17:46

16:20 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 3-3{/mp3}

File  12

13:22

12:20 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 3-4{/mp3}

File  13

19:54

18:50 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 4-1{/mp3}

File  14

22:11

18:20 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 4-2{/mp3}

File  15

15:48

14:40 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 3/NHUNG CANH HOA DAM 4-3{/mp3}

 ( Do Phật tử Từ Hậu đọc)

]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Sách Đọc Mon, 23 Apr 2012 12:51:09 +0000
NHỮNG CÁNH HOA ĐÀM - Tập 2 http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3091-nhungcanhhoadam2 http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3091-nhungcanhhoadam2

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

21:26

19:60 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 1-1{/mp3}

File  02

18:13

16:60 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 1-2{/mp3}

File  03

19:09

17:50 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 1-3{/mp3}

File  04

17:49

16:30 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 1-4{/mp3}

File  05

19:14

17:60 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 2-1{/mp3}

File  06

18:57

17:30 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 2-2{/mp3}

File  07

21:48

19:90 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 2-3{/mp3}

File  08

17:01

15:50 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 2-4{/mp3}

File  09

19:11

17:50 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 3-1{/mp3}

File  10

19:31

17:80 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 3-2{/mp3}

File  11

21:30

19:60 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 3-3{/mp3}

File  12

17:03

15:60 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 3-4{/mp3}

File  13

24:04

22:00 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2NHUNG CANH HOA DAM 4-1{/mp3}

File  14

22:11

20:03 MB

  {mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2 NHUNG CANH HOA DAM 4-2{/mp3}

File  15

22:13

20:03 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 2/2 NHUNG CANH HOA DAM 4-3{/mp3}

 ( Do Phật tử Từ Hậu đọc)

]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Sách Đọc Sat, 14 Apr 2012 17:46:55 +0000
NHỮNG CÁNH HOA ĐÀM - Tập 1 http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3082-nhungcanhhoadam http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/3082-nhungcanhhoadam

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

19:07

17:50 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 1-1{/mp3}

File  02

20:21

18:60 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 1-2{/mp3}

File  03

18:04

16:50 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 1-3{/mp3}

File  04

16:23

15:00 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 1-4{/mp3}

File  05

18:00

16:40 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 2-1{/mp3}

File  06

14:46

13:50 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 2-2{/mp3}

File  07

20:12

18:50 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 2-3{/mp3}

File  08

21:48

19:90 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 2-4{/mp3}

File  09

20:23

18:60 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 3-1{/mp3}

File  10

17:30

16:00 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 3-2{/mp3}

File  11

19:00

17:40 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 3-3{/mp3}

File  12

15:45

14:40 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 3-4{/mp3}

File  13

19:18

17:60 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 4-1{/mp3}

File  14

17:39

16:10 MB

 

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 4-2{/mp3}

File  15

08:33

07:83 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHUNG CANH HOA DAM 1/1NHUNG CANH HOA DAM 4-3{/mp3}

 ( Do Phật tử Từ Hậu đọc)

]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Sách Đọc Wed, 04 Apr 2012 18:10:56 +0000
NHẶT LÁ BỒ ĐỀ http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/2707-nhatlabode http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/2707-nhatlabode

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

13:04

12:26 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 1-1{/mp3}

File  02

10:52

10:19 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 1-2{/mp3}

File  03

16:15

15:24 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 1-3{/mp3}

File  04

14:37

13:71 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 1-4{/mp3}

File  05

11:59

11:25 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 1-5{/mp3}

File  06

11:06

10:41 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 1-6{/mp3}

File  07

14:26

13:54 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 2-1{/mp3}

File  08

10:14

09:59 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 2-2{/mp3}

File  09

10:26

09:79 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 2-3{/mp3}

File  10

15:45

14:76 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 2-4{/mp3}

File  11

13:41

12:83 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 2-5{/mp3}

File  12

15:06

14:17 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 2-6{/mp3}

File  13

15:25

14:46 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 3-1{/mp3}

File  14

14:33

13:64 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 3-2{/mp3}

File  15

12:00

11:26 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 3-3{/mp3}

File  16

13:15

12:42 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 3-4{/mp3}

File  17

12:37

11:84 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 3-5{/mp3}

File  18

10:37

09:96 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 3-6{/mp3}

File  19

10:01

09:40 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 4-1{/mp3}

File  20

14:44

13:82 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 4-2{/mp3}

File  21

11:45

11:02 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 4-3{/mp3}

File  22

14:57

14:01 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 4-4{/mp3}

File  23

11:07

10:43 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 4-5{/mp3}

File  24

15:53

14:90 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 4-6{/mp3}

File  25

23:20

21:88 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 5-1{/mp3}

File  26

20:21

19:09 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 5-2{/mp3}

File  27

19:10

17:98 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 5-3{/mp3}

File  28

15:42

14:73 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 5-4{/mp3}

File  29

20:07

18:86 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 6-1{/mp3}

File  30

20:33

19:27 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 6-2{/mp3}

File  31

18:25

17:27 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 6-3{/mp3}

File  32

19:55

18:68 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 6-4{/mp3}

File  33

19:09

17:96 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 7-1{/mp3}

File  34

20:53

19:58 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 7-2{/mp3}

File  35

18:08

17:03 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 7-3{/mp3}

File  36

19:47

20:11 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 7-4{/mp3}

File  37

17:21

16:27 MB

{mp3}kinhsachdoc/NHAT LA BO DE/NHAT LA BO DE 8{/mp3}

 ( Do Phật tử Từ Hậu đọc)

 

]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Sách Đọc Fri, 08 Apr 2011 18:17:59 +0000
TU LÀ CHUYỂN NGHIỆP http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/2664-tulachuyennghiep http://thuongchieu.net/index.php/sachdoc/2664-tulachuyennghiep

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

19:47

18:55 MB

{mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 1-1{/mp3}

File  02

18:48

17:63 MB

{mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 1-2{/mp3}
File  03 22:16 20:88 MB {mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 1-3{/mp3}
File  04 12:02 11:28 MB

{mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 1-4{/mp3}

File  05 19:08 17:94 MB {mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 2-1{/mp3}
File  06 21:03 19:74 MB {mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 2-2{/mp3}
File  07 18:31 17:37 MB {mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 2-3{/mp3}
File  08 13:37 12:76 MB {mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 2-4{/mp3}
File  09 19:09 17:96 MB {mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 3-1{/mp3}
File  10 26:06 24:47 MB {mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 3-2{/mp3}
File  11 27:02 25:35 MB {mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 3-3{/mp3}
File  12 17:06 16:04 MB {mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 4-1{/mp3}
File  13 14:23 13:49 MB {mp3}kinhsachdoc/TU LA CHUYEN NGHIEP/TU LA CHUYEN NGHIEP 4-2{/mp3}

 ( Do Phật tử Từ Hậu đọc)

 

]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Sách Đọc Mon, 07 Mar 2011 19:01:37 +0000