Thiền Sư THANH NGUYÊN

(Đời thứ 41, tông Tào Động)

Thiền sư Thanh Nguyên hiệu Minh Nam, là người viết bài tựa cho sách Pháp Hoa Đề Cương của Thanh Đàm. Hai vị có lẽ cùng một bổn sư và một môn phái. Sau đây là bài kệ của Sư tán dương sách Pháp Hoa Đề Cương:

          Hồ xanh trong biếc nảy sen thơm

          Kinh mục nêu bày nghĩa đại cương

          Minh Chánh nhất thừa đà quảng bá

          Đạo trung tâm yếu lại hoằng dương.

          Quần phương tỏ ngộ tâm viên tịnh

          Đại chúng đồng tham lý vĩnh trường

          Thanh tịnh sen kia ngời pháp giới

          Tự tính Tỳ-lô khéo xiển dương.

          ( Bích thanh đàm xuất diệu liên hương

          Hoa mục chi tiêu tổng pháp cương

          Minh Chánh nhất thừa khai tố quảng

          Đạo trung tâm yếu thị hoằng dương.

          Quần phương hội ngộ viên tâm tịnh

          Chúng đẳng đế quan nhập lý trường

          Thanh tịnh liên hoa quang pháp giới

          Tỳ-lư tính hải diễn chân thường.)

Bài tựa sách Pháp Hoa Đề Cương được viết vào tháng tám âm lịch năm 1820. Hai chữ Minh Chánh trong bài thơ là pháp hiệu của Thanh Đàm.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]