Vâng lời Thầy dạy

 

PT Chơn Hiền    
 

 

Thầy tặng con sách dạy chăn trâu
Muốn con rèn luyện để trâu thuần
Đời sau khỏi đọa vào cõi ác
Thầy đã từ bi chỉ dạy cho
Con rất hết lòng chăn dắt trâu !
Vào Chùa lễ Phật trâu như giác
Ít đến chùa thường trâu đi ngang
Chăn chăn dắt dắt lòng luôn nhớ
Chỉ tại nhiều đời trâu chưa chăn
Từ đây con ráng chăn chăm chỉ
Để trả ơn Thầy soạn sách Kinh
Mai nầy Thầy được quả vô sanh
Thì chớ ở luôn trong Niết Bàn
Nếu còn nhớ trâu ngu ấy
Thì hãy vào trần nhắc nhỡ con
Dẫu con lưu lạc trong các cõi
Vâng lời Thầy dạy phải chăn trâu

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]