NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 45 - MẶT THẬT XƯA NAY

45.MatthatxuanayTăng hỏi:
- Khi chẳng theo gió lửa tiêu tan, là cái gì?
Sư đáp:
- Không gió lửa, chẳng theo là cái gì?
Tăng không nói được.
Sư hỏi:
- Khi chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tất cả đều chẳng nghĩ, đem mặt thật xưa nay lại cho ta?
- Không dung mạo có thể bày.

BÌNH:
Bặt dấu vết có không!
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]