Bài 1 - Thích Ca đi bảy bước

釋 迦 七 步

Thích Ca thất bộ

達 磨 九 年

Ðạt Ma cửu niên

靈 山 密 付

Linh Sơn mật phó

少 室 單 傳

Thiếu Thất đơn truyền

1. 釋 迦 七 步 — Thích Ca đi bảy bước

Thế Tôn giáng sinh một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đi quanh bảy bước, mắt nhìn bốn phương nói:

– Trên trời dưới đất, chỉ có Ta là tôn quí.

(Theo: Kinh Phổ Diệu)

2. 達 磨 九 年 — Ðạt Ma ngồi chín năm

Sơ Tổ ở chùa Thiếu Lâm trên non Tung Sơn, ngồi xoay mặt vào vách chín năm, lúc bấy giờ mọi người đều chẳng lường được, gọi ngài là ông Bà-la-môn ngó vách.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 3.)

3. — Linh Sơn thầm trao pháp

Thế Tôn ở trên hội Linh Sơn, giơ cành hoa thị chúng. Lúc ấy, đại chúng đều im lặng, chỉ có tôn giả Ca-diếp rạng mặt mỉm cười. Thế Tôn nói:

– Ta có Chính pháp nhãn tạng, Niết-bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, chẳng lập văn tự, truyền ngoài giáo điển phó chúc cho Ma-ha Ca-diếp.

Thế Tôn sai Tôn giả Ca-diếp đến trước tháp Ða Tử phân tòa rồi bảo Ma-ha Ca-diếp ngồi, kế đó lấy y Tăng-già-lê đắp cho ngài, Thế Tôn bảo:

– Ta đem Chính pháp nhãn tạng thầm trao cho ông, ông phải hộ trì và truyền lại cho đời sau.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 1.)

4. — Thiếu Thất chỉ truyền tâm

Buổi ban đầu, chư Tổ truyền pháp, ngoài Thiền ra còn dùng cả giáo thừa của Tam tạng kinh điển. Về sau, Tổ sư Ðạt Ma chỉ truyền tâm ấn, phá chấp hiển bày Thiền tông, nên nói truyền ngoài giáo điển, chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tính thành Phật.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 3.)

Tin mới

[ Quay lại ]