NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 059 - THẤY TÁNH CHẲNG PHẢI MẮT

59.ThaytanhTướng quốc Thôi Công Quần ra làm Quán sát sử ở Hồ Nam. Gặp Sư, ông hỏi:
- Thầy đã được cái gì?
Sư đáp:
- Được thấy tánh.
Sư bị bệnh mắt, ông cười nói:
- Đã nói thấy tánh, con mắt vì sao như thế?
Sư nói:
- Thấy tánh chẳng phải mắt, mắt bệnh có hại gì?
Ông cúi đầu tạ lỗi.

BÌNH:
Tánh chân thật kia, chẳng phải do con mắt thịt mà thấy được, phải từ nơi trí mà nhận. Nếu đã nhận được rồi, mới rõ căn trần xưa nay đều không ngăn ngại, thấy hay chẳng thấy chỉ thuộc nơi mắt trần, còn tánh này từ trước đến giờ chưa từng gián đoạn! Có lẽ nào vì mắt bệnh mà tánh chẳng thấy hay sao?

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]