headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 16/12/2017 - Ngày 29 Tháng 10 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang Mong
 Video - Sám hối 6 căn

THÔNG BÁO

phathoang

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với

Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức

LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 709
ngày Đức Vua


Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

 

01/11/Mậu Thân (1308) - 01/11/ Đinh Dậu (2017)

 

+ Thời gian tổ chức : Ngày 01 tháng 11- Đinh Dậu ( nhằm ngày 18/12/2017).

+Tổ chức tại: Thiền viện Thường Chiếu, số 1C, Phước Thái , huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chương trình đại lễ

 07 giờ 30:

- Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng, Ni vân tập.

- Tiếp đón Quan khách.

- Phật Tử tập trung.

 08 giờ 00: KHAI MẠC

- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

- Sơ lược Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Lời tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của TWGH và Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

- Phát biểu của Chính quyền.

- Dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Cảm tạ của ban Tổ Chức.

- Bế mạc  - hồi hướng.

BBT Kính Thông Báo

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 60 - MINH CHÂU TRẤN HẢI

60.MinhchautranhaiNgưỡng Sơn đến tham vấn, Sư hỏi:
- Ông là người xứ nào?
Ngưỡng Sơn thưa:
- Người Quảng Nam.
- Ta nghe ở Quảng Nam có hạt minh châu trấn hải phải không?
- Phải!
- Châu ấy thế nào?

- Tối trời thì ẩn, sáng trăng thì hiện.
- Lại có thể đem đến được chăng?
- Đem đến được.
- Sao chẳng trình tương tợ cho Lão Tăng?
Ngưỡng Sơn khoanh tay đến gần phía trước, thưa:
- Vừa đến Quy Sơn cũng đòi hạt minh châu này, liền được không lời có thể đáp, không lý có thể bày.
Sư nói:
 Thật là sư tử con khéo hay gầm rống.
Ngưỡng Sơn lễ bái xong, trở về phòng khách, đầy đủ oai nghi, trở lại việc thượng nhân.
Sư vừa trông thấy, liền nói:
- Đã thấy nhau rồi!
Ngưỡng Sơn thưa:
- Thế ấy thấy nhau, ngay đó là phải ư?
Sư về phương trượng, đóng cửa. Ngưỡng Sơn về thuật lại với Quy Sơn. Quy Sơn nói:
- Huệ Tịch... con! Là tâm hạnh gì?
Ngưỡng Sơn thưa:
- Nếu chẳng thế ấy, đâu biết đặng y!

BÌNH:
Đông Tự chẳng biết phải quấy, châu của người vì sao lại hỏi đòi? Ngưỡng Sơn cũng lận đận tuy nói chẳng được mà vẫn cố bày! Song kiểm điểm lại, châu này là của ai? Nếu bảo là của Đông Tự, vì sao ở trong tay Ngưỡng Sơn? Nếu là của Ngưỡng Sơn sao bị Đông Tự đòi? Thế là của ai? Làm sao phân chứng được?
- Ngưỡng Sơn, Đông Tự thôi gác lại,
Châu vẫn tròn vìn, trả cho ta!
 

[ Quay lại ]