headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 28/05/2024 - Ngày 21 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 61 - CÁI ẤY SỚM ĐÃ TRÌNH TƯƠNG TỰ

61.TrinhphapThiền sư Trí Tạng ở Tây Đường, Kiền Châu. Sư họ Liêu quê ở Kiền Hóa, tám tuổi theo thầy xuất gia, hai mươi lăm tuổi thọ giới Cụ túc. Sau đó, Sư bèn đến tham lễ Đại Tịch, cùng với Thiền sư Bách Trượng - Hoài Hải là đồng hàng nhập thất, đều được Tổ ấn ký. Một hôm, Đại Tịch bảo Sư đến Trường An đưa thơ cho Quốc sư Huệ Trung. Quốc sư Huệ Trung hỏi:

- Thầy ông nói pháp gì?
Sư từ bên đông qua bên tây đứng. Quốc sư hỏi:
- Chỉ cái ấy, hay lại riêng có gì khác?
Sư lại từ bên tây sang bên đông đứng.
Quốc sư nói:
- Cái ấy là của Mã Đại sư, còn ông thế nào?
Sư thưa:
- Vừa trình tương tợ cho Hòa thượng xong!

BÌNH:
Ngay lúc đi từ tây qua đông, từ đông qua tây, đó là pháp gì?
CHÚ:
Chính ngay cái thân tới lui, qua lại đã ngầm ẩn “con người chân thật không xưa nay” vẫn thường hiện hữu nơi mỗi người ai ai cũng đều đầy đủ như thế. Ngoài cái ấy ra, không riêng có pháp gì thật có thể nói. Tuy nhiên nếu hồ đồ mà nhận ngay cái tướng qua lại cho là thật, e rằng không thoát khỏi hai tròng con mắt này!
Khéo nhận! Khéo nhận!
 

[ Quay lại ]