NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 068. PHÁP NÓI CHẲNG NÓI

68.PhapchangnoiThiền sư Duy Chánh ở núi Bá Trượng, Hồng Châu. Có một vị lão túc thấy ánh nắng mặt trời soi qua cửa sổ, bèn hỏi Sư:
- Mặt trời đến cửa sổ hay cửa sổ đến mặt trời?
- Trong phòng trưởng lão có khách, sớm trở về đi!
Sư hỏi Nam Tuyền:
- Những bậc thiện tri thức các nơi lại có “cái pháp chẳng nói” tương tợ cho người hay không?

Nam Tuyền thưa:
- Có.
Sư hỏi:
- Pháp gì?
- Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật.
- Thế ấy thì đã nói tương tợ cho người rồi.
- Con như thế ấy, Hòa thượng thì sao?
- Ta chẳng phải thiện tri thức, đâu biết có cái nói chẳng nói.
- Con chẳng hội, thỉnh Hòa thượng nói!
- Ta đã nói tột cho ông rồi!

BÌNH:
1/ Hãy xoay lại “Ông chủ không đến đi!”
2/ Trước đầu câu nói nhận lấy!
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]