headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 15/11/2019 - Ngày 19 Tháng 10 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác
LỄ KHÁNH THÀNH TVTL BẠC LIÊU
thhiepmoi01
thhiepmoi02

thhiepmoi03

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 073. ĐÃ THẤY NHAU RỒI !

73.ThaynhauroiThiền sư Đạo Minh ở Nam Nguyên, Viên Châu.
Sư thượng đường:
- Ngựa hay một roi, người khéo một lời, có việc sao chẳng trình ra, không việc mỗi người tự lui.
Tăng hỏi:
- Một lời làm sao nói?
Sư le lưỡi, nói:
- Đợi ta có tướng lưỡi rộng dài sẽ vì ông nói.

Động Sơn đến tham, vừa lên pháp đường, Sư nói:
- Đã thấy nhau rồi!
Động Sơn liền đi ra.
Sáng hôm sau, Động Sơn lại lên pháp đường hỏi rằng:
- Hôm qua đã nhờ lòng từ bi của Hòa thượng, chẳng biết chỗ nào là chỗ Hòa thượng cùng con thấy nhau?
Sư đáp:
- Tâm tâm không gián đoạn, trôi vào biển pháp tánh.
Động Sơn nói:
- Cơ hồ vuột qua rồi.
Động Sơn từ giã, Sư nói:
- Học nhiều Phật pháp, rộng làm lợi ích.
Động Sơn thưa:
- Học nhiều Phật pháp thì chẳng hỏi, thế nào là rộng làm lợi ích?
Sư đáp:
- Một vật chớ sót.
Tăng hỏi:
- Thế nào là Phật?
Sư đáp:
- Chẳng thể nói là ông được. (lời này sâu xa thay!)

BÌNH:
1/ Chính ngay lúc le lưỡi đó là lời gì?
Phải khéo thấy trong chỗ không nói.
2/ Thế nào là chỗ Sư cùng Động Sơn thấy nhau?
- Trong tâm vừa có chỗ dừng tức đã ngăn cách nhau rồi! Nếu thẳng đó không một niệm dừng nghĩ suy tư, lại đâu có khác?
CHÚ:
"Một vật chớ sót" có hai nghĩa:
1/ Còn bỏ sót một vật là hạnh chưa mãn, tâm chưa khắp.
2/ Dùng "một" để đáp "nhiều" theo lối đáp của Lục Tổ, cuối cùng "một" "nhiều" đều quên mới là tột chỗ lợi ích.

 

[ Quay lại ]