NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 079. CHẲNG THỂ KHÔNG LỜI

79.changthekhongloiHòa thượng Tùng Sơn cùng với Bàng Cư sĩ uống trà. Cư sĩ đưa chung trà lên hỏi:
- Mỗi người trọn có phần, do gì chẳng nói được?
Sư đáp:
- Sở dĩ nói chẳng được, chỉ vì mỗi người đều trọn có.
- Tại sao A huynh nói được?
- Chẳng thể không lời!
- Rõ ràng! Rõ ràng!

Sư bèn uống trà.
- A huynh uống trà sao chẳng mời khách?
- Ai?
- Bàng công!
- Sao lại phải mời! (thật chí lý!)
Sau Ngài Đơn Hà nghe, bèn nói:
- Nếu chẳng phải Tùng Sơn, trước sau đã bị lão già ấy một phen làm rối bời.
Cư sĩ nghe, bèn sai người đến nói với Đơn Hà:
- Sao chẳng hội lấy trước khi đưa chung trà?
BÌNH:
Chỉ một “chung trà bình thường vô sự” mà ba vị đã gây thành sóng gió, rốt cuộc kiểm điểm lại cũng chưa sạch được dấu vết chung trà! Trong đây, ai có thể đáp cho một chuyển ngữ khiến dứt bặt dấu vết thử xem!
- Ngay đó ném chung trà, liền đi!
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]