Bài 128 — Dược Sơn tiếng thét dài

藥 山 長 嘯

Dược Sơn trường tiếu

般 若 狂 吟

Bát-nhã cuồng ngâm

師 備 果 子

Sư Bị quả tử

智 勤 林 擒

Trí Cần lâm cầm

511. — Dược Sơn tiếng thét dài

Một hôm, Dược Sơn (nối pháp Thạch Ðầu Hy Thiên) lên núi đi kinh hành, chợt mây tan, Sư trông thấy mặt trăng, liền thét lên một tiếng ngân dài đến 90 dặm về phía Ðông của Lễ Dương. Dân cứ ngỡ là tiếng thét phát xuất từ nhà láng giềng. Sáng hôm sau, họ hỏi truyền nhau rồi kéo đến Dược Sơn hỏi thăm. Ðồ chúng nói:

– Ðêm hôm qua, Hòa thượng lên đỉnh núi cất tiếng thét dài như thế.

Lí Cao có viết tặng bài thơ:

Tuyển đắc u cư hiệu dã tình

Chung niên vô tông diệc vô nghênh

Hữu thì trực thướng cô phong đỉnh

Nguyệt hạ phi vân tiêu nhất thanh.

                 Chọn nơi thanh vắng sẵn cao hoài

                 Ði, về thăm viếng mặc cho ai

                 Có lúc leo lên trên đỉnh núi

                 Mây tan trăng hiện, tiếng thét dài!

                                                      (Theo: Hội Nguyên, quyển 14.)

512. — Bát-nhã khúc ngâm cuồng

Không có chú giải (DG)

513. — Trái cây của Sư Bị

Sư Bị cùng ngồi ăn trái cây với Vi Giám Quân. Vi hỏi:

– Thế nào là chỗ dùng hằng ngày mà chẳng biết?

Sư liền cầm một trái cây giơ lên, bảo:

– Mời ngài dùng!

Vi ăn trái cây xong lại hỏi như trước. Sư đáp:

– Chỉ là việc dùng hằng ngày mà chẳng biết!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 7.)

514. — Trí Cần trái hoa hồng

Tăng hỏi Linh Vân (nối pháp Qui Sơn):

– Thế nào là ý Tổ sư từ phương Tây lại?

Vân đáp:

– Dưới đáy giếng trồng trái hoa hồng.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 11.)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]