headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 20/01/2021 - Ngày 8 Tháng 12 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatthanhdao  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 126 — Tuyết Ðậu điểm linh đài

雪 竇 靈 臺

Tuyết Ðậu linh đài

鼓 山 聖 箭

Cổ Sơn thánh tiễn

鐵 面 退 席

Thiết Diện thối tịch

克 賓 出 院

Khắc Tân xuất viện

503. — Tuyết Ðậu điểm linh đài

Tuyết Ðậu (nối pháp Trí Môn Tộ) lo Thiền đạo ngày càng suy vi nên có làm kệ rằng:

Tam phần quang âm nhị tảo quá

Linh đài nhất điểm bất khai ma

Tham sinh trục nhật khu khu khứ

Hoán bất hồi đầu tránh nại hà!

                 Tấc bóng thời gian qua rất mau

                 Linh đài một điểm chẳng chùi lau,

                 Bo bo tham sống ngày qua buổi,

                 Gọi chẳng hồi đầu biết tính sao!

                                             (Theo: Tăng Bảo truyện, quyển trung.)

504. — Cổ Sơn mũi tên thánh

Cổ Sơn (nối pháp Tuyết Phong) vào thành phó trai theo lời mời của Ðại vương. Tuyết Phong đưa tiễn đến Pháp đường, nói:

– Một mũi tên Thánh bắn thẳng vào thành vua vậy!

Thái Nguyên Phu nói:

– Gã ấy chưa được như vậy đâu!

Phong nói:

– Y là người ngộ triệt để mà!

Phu bảo:

– Nếu chẳng tin tôi, hãy đợi tôi khám qua đã.

Phu liền đuổi theo đến giữa đường, hỏi ngay:

– Sư huynh định đi đâu?

Cổ Sơn đáp:

– Ði đến thành vua.

Phu nói:

– Chợt gặp binh lính bao vây thì thế nào?

Cổ Sơn nói:

– Người ta tự có lối thoát.

– Thế ấy là lìa cung mất điện rồi!

– Chỗ nào mà xưng tôn chẳng được.

Phu phất tay áo liền trở về. Phong hỏi:

– Thế nào?

Phu đáp:

– Mũi tên Thánh của Thầy giữa đường bị bẻ gẫy thôi.

Phu thuật lại câu truyện trước. Phong liền nói:

– Lời của y nói vẫn còn.

Phu bảo:

– Cái lão hôi tanh này, còn có tình đồng hương nữa!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 7.)

505. 退 — Thiết Diện rút khỏi hội

Sau khi Thiền sư Tương Sơn Nguyên thị tịch, Thư Vương làm lễ mời Tú Thiết Diện (nối pháp Hưng Hóa) tiếp nối Trụ trì Thiền hội. Lúc Tú đến núi này, Thư Vương đã chờ ở đấy trước để hầu chuyện Tú, bàn việc quản lí tùng lâm. Tú vào gặp Vương chẳng đúng lúc, Vương cho là Tú khinh thường mình liền chẳng chấp nhận cho Tú làm Trụ trì.

(Theo: Truyền Đăng, quyển hạ.)

506. — Khắc Tân rời khỏi viện.

Hưng Hóa bảo Duy na Khắc Tân rằng:

– Chẳng bao lâu nữa ông sẽ làm bậc Ðạo sư.

Tân thưa:

– Con chẳng vào bảo xã ấy.

Hóa bảo:

– Ông hiểu rồi chẳng vào hay chẳng hiểu chẳng vào?

Tân đáp:

– Ðều chẳng như thế!

Hưng Hóa liền đánh, nói:

– Duy na Khắc Tân nghị luận đạo lí bị thua rồi, phạt ngươi năm quan tiền, dọn một nhà cơm thịnh soạn.

Hôm sau, Hưng Hóa lên nhà trên, đánh kẻng rồi bảo:

– Duy na Khắc Tân, nghị luận đạo lí bất thắng, chẳng được ăn cơm, mau ra khỏi viện!

Khắc Tân xuất thế, trụ Ðại Hành Sơn, nối pháp Hưng Hóa.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 11.)

[ Quay lại ]