headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 25/10/2020 - Ngày 9 Tháng 9 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 131 — Tổ Tâm nêu phạm trái

祖 心 背 觸

Tổ Tâm bối xúc

道 一 長 短

Ðạo Nhất trường đoản

石 樓 無 耳

Thạch Lâu vô nhĩ

真 溪 具 眼

Chân Khê cụ nhãn

523. — Tổ Tâm nêu phạm trái

Ngài Hoàng Long Tổ Tâm ở trong thất thường giơ nắm tay lên hỏi tăng:

– Gọi là nắm tay thì phạm, chẳng gọi nắm tay thì trái. Vậy thì ông gọi là cái gì?

(Theo: Hội Nguyên, quyển 17.)

524. — Ðạo Nhất đáp ngắn dài

Có một vị tăng ở trước Mã Tổ (nối pháp Nam Nhạc Nhượng) làm bốn bức họa, một bức họa dài, ba bức họa ngắn, rồi hỏi Tổ:

– Chẳng được nói một dài ba ngắn, lìa ngoài tứ cú, thỉnh Hòa thượng đáp:

Tổ liền vạch một đường nói:

– Chẳng được nói ngắn dài, ta đáp cho ông rồi vậy.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 6.)

525. — Thạch Lâu không lỗ tai

Hòa thượng Thạch Lâu ở Phần Châu (nối pháp Thạch Ðầu). Nhân có tăng hỏi Sư:

– Con chưa biết tính bản lai, xin Thầy phương tiện chỉ dạy cho?

Sư nói:

– Thạch Lâu không lỗ tai.

– Con tự biết lỗi!

– Lão tăng cũng có lỗi.

– Hòa thượng lỗi ở chỗ nào?

Sư đáp:

– Lỗi ở chỗ ông lầm lỗi.

Tăng lễ bái. Sư liền đánh.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 5.)

526. — Chân Khê đầy đủ mắt

Thiền sư Quảng Lợi Dung ở Xử Châu (nối pháp Tào Khê) ban đầu trụ trì ở Chân Khê. Có tăng đến tham vấn. Sư dựng đứng phất tử nói:

– Ông già Chân Khê có đầy đủ mắt chăng?

– Tôi chẳng dám thấy lỗi Hòa thượng.

– Lão tăng chết trong tay Xà lê!

Tăng lấy tay chỉ ngực liền bước ra, Sư bảo:

– Xà lê thấy Tiên sư đến!

Ðến chiều, Sư đang uống trà. Tăng đưa chung trà lên nói:

– Cái này là việc bên chư Phật xuất thế, thế nào là việc bên khi chưa xuất thế?

Sư gạt chung trà rồi nói:

– Ðến lúc Xà lê chết trong tay Lão tăng.

Tăng nói:

– Cột cây số ngoài cửa thành.

Sư bảo:

– Không có duyên chớ làm mê loạn sư tăng.

Tăng liền đứng dậy rót trà tạ ơn. Sư nói:

– Cảm ơn ông đã đến thăm.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 13.)

[ Quay lại ]