headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 25/10/2020 - Ngày 9 Tháng 9 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 134 — Ðại Ðạo cây tùng ma

大 道 松 妖

Ðại Ðạo tùng yêu

黃 龍 赤 斑

Hoàng Long xích ban

黃 牛 拒 戒

Hoàng Ngưu cự giới

師 子 遇 姦

Sư Tử ngộ gian

535. — Ðại Ðạo cây tùng ma

Tuyền Ðại Ðạo (nối pháp Phần Dương), ở tại am Bảo Chân, bởi vì Hành Tương là nơi rất hung hiểm, ban đêm Sư ngồi dưới đất của ngọn Chúc Dung Phong, chợt có con trăn to quấn chung quanh bàn thạch. Tuyền giải y cột trên lưng con trăn ấy, nữa đêm thì chẳng thấy trăn đâu. Ðến sáng, Sư cầm dây, gậy đi khắp núi để tìm thì thấy lá y máng trên cây tùng khô.

Ðúng là cây tùng ma quái vậy!

(Theo: Tăng Bảo truyện, quyển hạ.)

536. — Hoàng Long rắn đỏ rằn

Ðại sư Cổ Sơn Trí Nhạc Tử Tông ở Phúc Châu đến chùa Hoàng Long ở Ngạc Châu. Sư hỏi:

– Từ lâu nghe danh Hoàng Long (rồng vàng), đến nơi chỉ thấy rắn đỏ rằn!

Hoàng Long nói:

– Ông chỉ thấy rắn đỏ rằn chứ chẳng thấy rồng vàng.

Tông hỏi:

– Thế nào là rồng vàng?

– Uốn khúc cuồn cuộn.

– Chợt gặp đại bàng đến thì sao?

– Tính mạng khó giữ được!

– Thế ấy thì bị chim đại bàng nuốt quách?

– Cảm ơn Xà lê cúng dường.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 21.)

537. — Hoàng Ngưu cưỡng lời dạy

Chính Hoàng Ngưu (thuộc Tông Pháp Nhãn đời thứ 4) là người xứ Tiền Ðường ở núi Công Thần thuộc Dư Hàng. Thuở bé mồ côi nên làm đồng tử. Sư có chỗ hiểu biết hơn người, những lời Sư nói ra rất chín chắn, chừng mực. Vị Bản sư thường khen ngợi Sư với mọi người.

Có đại thí chủ tên Kì Chi cấp cho Sư độ điệp (Ðộ điệp: Ở Trung Hoa thời xưa muốn làm tăng phải có độ điệp do nhà vua cấp).

Sư quỳ gối, dâng độ điệp trên hai tay, cảm ơn mà chẳng nhận. Vị Bản sư hỏi nguyên cớ. Sư đáp:

– Thọ nhận ân kia chẳng phải là giản dị. Người kia chẳng biết con, đặc biệt nhờ lời nói của Thầy. “Vật thí trăm ngàn đối với một đồng tử như con phải gánh vác suốt đời, mà người bố thí chẳng mong cầu báo đáp đấy ư?”. Như Lai Thế Tôn có nguyện lớn độ chúng sinh thì sẽ có lòng thương che chở cho con. Hôm nay con đang cúi mình tụng trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì tất cả ân đều qui về Nhất nghĩa mới đúng.

Vị Bản sư tự cho là rất lạ. Ðến năm mười tám, với chí khí ấy, quả nhiên Sư làm đại tăng du phương, hỏi đạo 30 năm mới nghỉ.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 10.)

538. — Sư Tử bị phao gian

Khi Tiên mục Phụ đi nhận chức quan ở Triết Ðông có mời Ðoan Sư Tử đi phó trai ở tư dinh của mình. Sáng sớm hôm ấy, Ðoan một mình đi đến trú mưa ở trong nhà bên cạnh. Người vợ trẻ ở trong gia đình ấy bước ra tiếp đón. Trong giây lát, chồng của nàng đi đến mắng nhiếc đuổi ra và sai đầy tớ bắt Sư. Mục Phụ sai sứ mời Sư đến. Sứ gặp Sư liền hỏi nguyên do. Sư đáp:

– Phiền nhắn đến Tiền Công. Hôm nay đi dự trai tăng, dọc đường lại bị phao gian. Thôi! Mời Tiền Công ăn cơm một mình đi!

Mục Phụ nghe xong lấy làm lạ, cười và nói với khách:

– Ông tăng đó không đáng bị nghi chút nào!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 1.)

[ Quay lại ]