headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 13/08/2020 - Ngày 24 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Thiền Sư BỔN TỊNH

(1100 - 1176)-(Đời thứ 9, dòng Vô Ngôn Thông)

Sư họ Kiều quê ở Phù Diễn, Vĩnh Khương. Thuở nhỏ rất hiếu học, thấu tột được lẽ sinh tử của đạo Phật, thông suốt thuyết nhân nghĩa của đạo Nho.

Sư xuất gia theo học với Thiền sư Mãn Giác ở chùa Giáo Nguyên, đạt được thâm chỉ Thiền tông.

Năm Đại Định thứ hai (1141), Sư lên núi Chí Linh, tu tại am Bình Dương. Quan Hữu Bật Ngụy Quốc Bảo mến phục đức hạnh của Sư, kính thờ làm thầy. Sau Sư nhận lời thỉnh của Thành Dương Công, đến trụ trì chùa Kiền An. Sư thường phát đại nguyện:

- Nguyện con đời đời chẳng lầm tông chỉ của Phật, hạnh tự giác giác tha không bao giờ gián cách, dùng phương tiện dẫn dắt mọi người đồng vào một đạo.

Niên hiệu Trinh Phù năm đầu (1176), tháng giêng, Sư không bệnh gọi chúng đến dạy:

          Một đạo một đạo,

          Mèo đá vẫy đuôi,

          Nhảy bổ chụp chuột,

          Lại hóa thành quỉ.

          Nếu cần rành rõ

          Vàng sanh sông Lệ.

          (Nhất quỹ nhất quỹ  ?

          Thạch miêu diêu vĩ 

          Trịch thân tróc thử  

          Hoàn hóa vi quỉ      

          Nhược yếu phân minh       

          Kim sanh Lệ thủy.)  ?

Và kệ:

          Thân huyễn vốn từ không tịch sanh,

          Dường tợ trong gương hiện bóng hình.

          Bóng hình giác rõ không tất cả,

          Thân huyễn chớp mắt chứng tướng chân.

          (Huyễn thân bổn tự không tịch sanh,

          Du như cảnh trung xuất hình tượng.

          Hình tượng giác liễu nhất thiết không,

          Huyễn thân tu du chứng thật tướng.)

Nói kệ xong, Sư thị tịch, thọ 77 tuổi.

[ Quay lại ]