headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 28/09/2020 - Ngày 12 Tháng 8 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Đại Sư  PHỔ TỊNH và Đại Sư  THÔNG VINH

(Đời pháp thứ 43, tông Lâm Tế)

Sư quê ở Võ Lăng, Thượng Phước. Thuở nhỏ đã theo Hòa thượng Phúc Điền xuất gia tu học. Một hôm, Sư đến chùa Vân Trai đảnh lễ Đại sư Tường Quang xin thọ giới cụ túc.

Sau khi thọ giới, Sư thành tâm trì giới hành đạo. Từ bé chí trưởng, Sư chuyên tâm nghiên cứu kinh luật, không dám một phút lơi lỏng. Quá ngọ không để vật gì vào miệng, Sư về trụ trì tại chùa Tường Quang trên núi Đại Hùng ở Hà Nội, do Hòa thượng Phúc Điền khuyến hóa xây cất. Nơi đây, Sư độ tăng tục khá đông, vì thế ngôi chùa càng trang nghiêm đẹp đẽ.

Một hôm, Sư gọi chúng lại bảo:

- Nay ta cáo biệt, phó chúc ngươi kệ truyền pháp  đây:

          Nhiều năm ngồi tịnh núi Đại Hùng

          Quả thật thân cùng đạo chẳng cùng

          Sáu chữ chuyên trì thân thọ ký

          Truyền mãi đời sau sáng Tổ tông.

          (Kinh niên tĩnh tọa Đại Hùng phong

          Thật thị thân cùng đạo bất cùng

          Lục tự chuyên trì thân thọ ký

          Lưu truyền hậu thế hiển tông phong.)

Nói kệ xong, Sư ngồi yên mà tịch. Đồ đệ xây tháp tôn thờ.

----------------===----------------

Đại Sư  THÔNG VINH

(Đời pháp thứ 44, tông Lâm Tế)

Sư quê ở Nhân Kiệt, tỉnh Hải Dương. Thuở nhỏ, Sư đến Hàm Long xin cầu xuất gia, thế độ. Lớn lên, Sư đến Hòa thượng Phúùc Điền thọ giới cụ túc.

Sư tu hành chín chắn, đạo đức vang xa. Đệ tử rất đông, mỗi vị ở mỗi phương hoằng hóa. Khi sắp tịch, Sư nói kệ phó chúc:

          Tâm không cảnh lặng vượt thánh siêu phàm

          Ý nhiễm tình sanh muôn mối trói buộc

          Trời người các pháp trọn tại trong đây

          Ta người một thể gốc chỉ là tâm.

          (Tâm không cảnh tịch việt thánh siêu phàm

          Ý nhiễm tình sanh vạn đoan hệ phược

          Thiên nhân chư pháp tận tại kỳ trung

          Bỉ ngã nhất thể nguyên bản duy tâm.)

Không biết Sư tịch lúc nào và ở đâu.

[ Quay lại ]