headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 05/12/2023 - Ngày 23 Tháng 10 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21
httrichon1 httrichon2

NIỆM ÂN THẦY TỔ

Huệ Hiền - Thiền viện Linh Chiếu

Từ giả mẹ cha, rời xa quyến thuộc, thế phát xuất gia với mong hướng đến một chân trời cao đẹp huyền diệu, sáng trong. Thật là một lý tưởng thánh thiện siêu phàm nhưng có thành tựu được hay không là tùy theo nghiệp duyên, phước trí của mỗi người. Trên bước đường thực hiện lý tưởng ấy, nếu không phải là bậc xuất trần thượng sĩ thiết nghĩ mấy ai không nương tựa cần cầu nơi các bậc thầy đúng nghĩa minh sư. Huống chi chúng con thân phận nữ nhi lại muốn vượt thoát thường tình nhi nữ thì dễ đâu tự thân lập mệnh.

Nhân sanh vô thường, cõi đời biến đổi, các pháp thế gian chỉ là duyên sinh, giả tạm. Và trong cái giả tạm đó lại tạm diễn ta biết bao hoạt cảnh khổ vui, xoay vần giả ngã. Nhận chân cái giả, khám phá cái thật nhiệm mầu vô tướng- là chủ thuyết khai thị mà Đức Thế Tôn Đại Đạo Sư đã một đời hoài bảo giáo hóa chúng sanh. Nhờ ơn Tam Bảo, thầy tổ truyền trao chúng con hôm nay được học nghe lãnh thọ. Tuy có tâm lành hướng tu giải thoát nhưng tập nghiệp chúng sanh vẫn cứ âm thầm len lõi. Những nhu cầu cuộc sống ăn, mặc, ở, bệnh, những ứng xử chị em, đạo bạn v.v.. vẫn còn đó những dính mắc bám víu, vẫn còn đó những buồn, giận, ghét, thương. Bởi đồng phận phàm phu nặng tình chấp ngã, quên lời Phật dạy nên đạo nghiệp khó thành.

Trân trọng suy gẫm hành trạng tiền nhân cho chúng con một niềm cảm kích tôn kính vô cùng. Giáo đoàn Ni giới đầu tiên được thành lập là cả một khối quyết tâm kiên trì, dũng lực của lệnh bà Kiều Đàm cùng năm trăm công nương hoàng tộc Thích Ca. Đoàn nữ lưu quý tộc ấy dám bỏ lại sau lưng cung vàng điện ngọc, nhung gấm lụa là, ngựa xe đưa đón… để ra đi trong nắng, mưa, cát bụi, lội suối băng rừng, chân trần rướm máu, biết bao khó khổ nhọc nhằn tìm đến hương thất Thế Tôn, khẩn cầu tha thiết mới được xuất gia. Với phước trí sâu dày và niềm tin vững chắc nơi giáo pháp, chuyên sâu thiền định, các Ngài mau chóng thành tựu an lạc giải thoát. Giáo đoàn Ni giới được thành lập đã là chỗ nương tựa tín trọng của biết bao thân phận nữ nhân có duyên lành với Tam bảo.

Thời gian trôi qua đã hơn hai ngàn năm trăm năm lịch sử, với những thăng trầm cuộc thế đổi thay nhưng tinh thần xả thân vì đạo của người xưa vẫn còn âm hưởng truyền thừa để giờ đây chúng con được chở che bảo bộc trong tuệ giác từ bi của các bậc Tôn Đức Ni trưởng Ni sư. Đức hạnh và tài trí của các Ngài đã chiêu cảm được tín tâm Phật tử, chùa viện được sửa sang, ni chúng quy tụ.

Với bao nghiệp thức chúng sanh ám chướng khó độ nhưng vì nghiệp “lực tiếp dẫn hậu lai” nơi ánh mắt các ngài vẫn tỏa dịu lòng hỷ xả, bao dung. Mặc dầu, tứ đại về chiều nhiều lúc bệnh suy nhưng Phật sự đang cần, các bậc thầy của chúng con vẫn không đành lòng buông xuôi an dưỡng, vẫn gượng sức lo toan sắp xếp mọi công việc trong ngoài, vẫn cố gắng tạo mọi phương tiện thích hợp cho ni chúng yên tâm tu học.

Ni chúng chúng con, cúi đầu kính phục, đầu thành đảnh lễ tôn vinh công hạnh vô ngã vị tha của các bậc Thầy chúng con. Xin mãi khắc ghi thâm ân sâu dày của các bậc Thầy, chư vị Thánh Ni.

Rồi đây, trên bước đường tu tập phàm ni chúng con có đủ sức tỉnh giác nhận ra cái giả sống với cái thật hay không? Nhưng chúng con tin rằng chỉ cần nhớ lời Phật dạy, niệm ân Thầy Tổ là chúng con sẽ vững lòng, bền chí, trở về an trụ tuệ giác trong con, để được khép mình trong giáo đoàn Ni giới hôm nay.

[ Quay lại ]