headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 18/07/2024 - Ngày 13 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Diệu nghĩa Kinh Pháp Hoa


THÍCH NHẬT QUANG
 

...Cứ mỗi lần đọc lại bản kinh, là mỗi lần thân tâm tôi rúng động. Lời Phật ý Tổ như ngọc sáng lưu ly, soi tỏ muôn dặm đường xa, khiến cho kẻ ly hương tìm được lối về, nhận ra tri kiến Phật nơi chính mình.

Thôi thì, xin trả cuộc phiêu lãng lại cho kiếp nhân sinh. Hồi đầu thị ngạn. Ẩn thân trong chốn thâm mật siêng tu theo lời Phật dạy. Riêng sống một đời tĩnh lặng mà chẳng quên bạn lứa anh em, nguyện cùng nhau sách tấn tu hành. Ngày vĩnh thoát trầm luân, yên vui nơi cõi Phật, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau...


NHÁ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP.HCM
 

Xem tiếp...

PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT - tiếp theo

 CHÁNH VĂN

Phát là mở ra, bày ra. Lúc còn mông muội mà phát minh ra. Ví như các cảnh giới thấy trong mộng, đều chẳng rời giấc mộng. Lúc biết là cảnh mộng, toàn thể đều là không. Biết rõ ràng cảnh mộng đều không, đó là nghĩa phát giác.

Lại như lúc còn mông muội chưa sáng, thì tánh giác bị bóng dáng duyên theo sáu trần làm mờ tối. Phàm đã thấy biết, đều như cảnh mộng, dù có tri kiến ấy, đều là mông muội, đó chỉ cho tri kiến của chúng sanh. Nếu lúc ngộ, thì bóng dáng duyên theo sáu trần, toàn thể đều không. Đã biết rõ trần cảnh đều không, thì tri kiến đó luôn luôn là tri kiến Phật, cũng gọi là phát tâm Bồ-đề và là tâm phát giác vậy.

Xem tiếp...

PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BẢN SỰ

 CHÁNH VĂN

Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Đây là dặn phải khéo hộ trì tâm ấy, biện rành tà chánh. Chớ cho được như thế là tự đủ, rồi sanh lười nhác. Hoặc bị ấm ma hoặc loạn, hoặc bị thiên ma nhiễu hại, hoặc lại giữa đường thành cuồng, hoặc lạc nơi đường tà, hoặc do đắm yêu chỗ tập từ trước ôm giữ trong lòng, mà sanh tăng thượng mạn, hoặc là chìm không, hoặc lại trệ tịch, dừng nghỉ ở Hóa thành, chẳng có thể lại tiến lên. Do các duyên này v.v... nên chẳng có thể tiến đến Bảo sở.

Xem tiếp...

PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT

 CHÁNH VĂN

Phổ Hiền là tâm nghe thấu suốt khắp mười phương, không chỗ nào mà chẳng đến. Đây là nhiếp phẩm Diệu Trang Nghiêm ở trước. Khi được vị thiện tri thức căn bản nắm tay dắt đi, khiến chẳng lạc vào các nẻo tà hiểm mà được thấy Phật. Bởi Phổ Hiền dùng tâm nghe mà được chứng, tức biểu trưng cho kinh lúc đầu lấy nhãn căn thấy tánh để khai thị, khiến ngộ nhập bản tâm. Kế lại, từ tánh nghe của nhĩ căn mà tu. Đến đây đã vào trong tánh nghe, công năng rất là cùng cực, tự thấy tâm thể trong sạch xưa nay của mình. Mới biết chính thật là tâm nghe, chẳng phải tai nghe vậy.

Xem tiếp...

PHẨM ĐÀ LA NI

 CHÁNH VĂN

Phẩm Đà-la-ni, đây gọi là Tổng trì. Nghĩa là tổng nhiếp tất cả pháp và thọ trì tất cả nghĩa.

Do vì người tu hành đã thấy được tâm thể xưa nay trong sạch của mình rồi. Phải biết rằng, tâm này vốn đầy đủ hằng sa công đức, và vô lượng pháp môn cũng đều nương nơi tâm này mà diễn xuất.

Xem tiếp...