headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 13/08/2020 - Ngày 24 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

KHÔNG TIN LÀ CHÂN ĐẾ

Có vị học tăng xin Quốc sư Huệ Trung chỉ dạy :
- Cổ đức nói : “Trúc biếc xanh xanh đều là pháp thân, hoa vàng rỡ rỡ đều là Bát-nhã. Có người không tin cho đó là tà thuyết, người tin cho đó là không thể nghĩ bàn, chẳng hay thế nào mới đúng ?
Quốc sư Huệ Trung đáp :

- Đó là cảnh giới Văn-thù, Phổ Hiền, hàng phàm phu, Tiểu thừa không thể tin nhận được. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói : “Thân Phật trùm khắp pháp giới, hiện khắp trước tất cả chúng sanh, tùy duyên cảm đến, không nơi nào chẳng có mà thường ở tòa Bồ-đề này”. Trúc biếc đã không ngoài pháp giới, há không có ở pháp thân sao ? Lại kinh Bát-nhã nói : “Vì sắc vô biên, Bát-nhã cũng vô biên”. Hoa vàng đã không ngoài sắc, há không có ở Bát-nhã sao ? Thế nên, kinh không phải là pháp bất định, pháp cũng không có nhiều.
Học tăng nghe xong vẫn chưa hiểu, lại hỏi :
- Tin tức này, người tin phải hay người không tin phải ?
Quốc sư Huệ Trung đưa ra ý cao siêu :
- Người tin là tục đế, người không tin là chân đế.
Học tăng kinh ngạc nói :
- Người không tin đó là tà kiến, vì sao thiền sư nói là chân đế ?

Người không tin tự họ không tin, còn chân đế là chân đế. Vì chân đế ấy mà phàm phu cho là tà kiến. Người tà kiến, đâu thể nói là chân đế ?

Quốc sư Huệ Trung nói lời tóm kết xong, học tăng mới ngộ chân lý cứu cánh không phải dễ tin.

Lời bình :

Đức Phật khi mới chứng ngộ, liền than thở : “Chỗ ngộ của ta không giống chúng sanh”. Chúng sanh cho dục lạc là thật, còn đức Phật cho dục lạc là giả; chúng sanh cho Phật tánh chơn như là không, đức Phật cho là có. Cho nên pháp thế gian chớ đem tin và không tin làm chuẩn, ai cũng lấy lời tốt lời xấu làm chuẩn. Thật ra, Phật đạo trở về Phật đạo, tà kiến trở về tà kiến.
 

[ Quay lại ]