headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 28/05/2024 - Ngày 21 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 32- MẮT TÂM CHƯA MỞ

32.MatTamMột hôm, Sư dạy chúng:

- Nay đã thọ giới rồi, chớ nói được ít phần giới, thân, miệng, ý thanh tịnh liền cho là đã xong việc. Đâu biết, hà sa cửa giới, định, huệ, vô lậu giải thoát, đều chưa mảy may dính dáng! Phải nỗ lực hướng tới, mạnh mẽ xét lấy, chớ đợi tai điếc, mắt mờ, mặt nhăn tóc bạc, già khổ đến thân, buồn thương dằng dặc, lệ ứa tràn mi, tâm thần sảng sốt, không chỗ nương tựa, chẳng biết về đâu? Đến khi ấy, muốn sửa lại tay chân cũng chẳng được.

 Dẫu có phước trí, tiếng khen lợi dưỡng đều không thể cứu! Bởi mắt tâm chưa mở, chỉ lo nghĩ nhớ các cảnh trước mắt, chẳng biết xoay lại chính mình, cũng chẳng thấy Phật đạo. Bao nhiêu nghiệp thiện ác đã gây trong đời thảy hiện ra trước, hoặc mừng, hoặc sợ, năm uẩn sáu đường, một lúc hiện trước mắt, trọn bày lộng lẫy nào nhà cửa, xe cộ, ghe thuyền, sáng chói rực rỡ v,v.. đều từ tâm tham ái mà hiện. Tất cả cảnh ác đều biến thành cảnh thù thắng, tùy chỗ tham ái nặng mà nghiệp thức dẫn đi, theo chỗ ái nhiễm thọ sanh, trọn không có chút phần tự do tự tại.

BÌNH:

Chủ yếu:

Hãy mở sáng mắt tâm! Chớ để các cảnh trước mắt lừa gạt! Nếu tình còn luyến ái thân nặng và tham đắm các cảnh giới, ắt ngày cuối cùng khó thoát khỏi bị nghiệp dẫn đi, đâm bậy vào lùm, vào bụi cũng không đường tự chủ! Mọi công phu bên ngoài há có thể tự cứu được sao ?
 

Phải cố gắng! Phải cố gắng!
 

[ Quay lại ]