headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 28/09/2020 - Ngày 12 Tháng 8 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 51 - KHÔNG NGƯỜI BIẾT ĐẶNG Y

Đời Đường, niên hiệu Trinh Nguyên. Ban đầu Sư đến trụ ở đạo tràng Bạch Sa, sau đến Ngũ Duệ.
51.KhongnguoibietCó vị tăng đến hỏi:
- Vật gì lớn nhất trong trời đất?
Sư đáp:
- Không người biết đặng y.
- Lại có thể chạm trổ chăng?
- Ông hạ thủ xem.
- Trong cái cửa này, việc trước sau thế nào?

- Ông hãy nói trước mắt đã thành đến nay bao lâu?
- Học nhân chẳng hội.
- Câu hỏi này của ta, chẳng phải của ông.
- Hòa thượng há không chỗ tiếp người?
- Đợi ông cần tiếp ta tiếp.
- Xin thỉnh Hòa thượng tiếp.
- Ông kém thiếu cái gì?
- Làm sao được vô tâm?
- Núi nghiêng lấp biển thường an tịnh.
  Đất chuyển ngủ khò há động y!

BÌNH:

Cái thể bằng trời đất kia, không lệ thuộc không gian, thời gian, cũng chẳng do tạo tác thành. Nếu sống được với thể đó thì tất cả động tịnh của thế gian không gì có thể lay chuyển. Đó là chỗ "không người biết đặng y"
 

[ Quay lại ]