headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 14/06/2021 - Ngày 5 Tháng 5 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2021  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 052 - CHẲNG PHẢI MẮT THẤY

52.ChangphaimatthayThiền sư Linh Mặc, khi sắp thị tịch dạy chúng:
- Pháp thân tròn lặng, thị hiện có đến đi, ngàn Thánh đồng nguồn, muôn loài về một. Thân ta nay như bọt nổi rồi tan, đâu can hệ gì đến việc thạnh suy. Các ông chớ có lao nhọc tinh thần, phải giữ gìn chánh niệm. Nếu tuân theo lời dạy này, là chân thật báo ân ta, bằng trái lời dạy này chẳng phải đệ tử ta.
Bấy giờ, có vị tăng hỏi:
- Hòa thượng tịch đi về đâu?

Sư đáp:
- Không chỗ về.
- Sao con chẳng thấy!
- Chẳng phải mắt có thể thấy.

BÌNH:

Pháp thân vô tướng, chẳng phải mắt trần có thể thấy. Chớ đem thức tình sanh diệt mà đo lường chân thể, lấy đến đi mà dối gạt người mê. Phải biết trong đây không dấu vết sinh tử, tới lui, nào hỏi chỗ về?
 

[ Quay lại ]