headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 29/10/2020 - Ngày 13 Tháng 9 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

THỦ TỌA TRONG TĂNG ĐƯỜNG

Thiền sư Như Mẫn ở viện Linh Thọ hai mươi năm mà không có người phụ trách chức Thủ tọa. Mỗi khi có người hỏi : “Sao ngài không cử chức Thủ tọa”, thiền sư đáp : “Thủ tọa ta vừa ra đời !”. Lại có người hỏi, sư đáp : “Thủ tọa ta đang hành cước”. Những câu đáp như thế làm cho người hỏi không hiểu gì cả.

Một hôm, thiền sư chợt sai đại chúng đánh chuông đánh trống và bảo đến sơn môn nghinh đón Thủ tọa. Lúc ấy, đại chúng lấy làm lạ, thiền sư Vân Môn bỗng dưng có mặt. Thiền sư Như Mẫn liền mời ngài nhận chức Thủ tọa. Do đó, mọi người đều truyền nhau là thiền sư Như Mẫn có thần thông biết quá khứ vị lai.

Không bao lâu, tướng quân Lưu Thạch khởi binh chiến tranh, nghe thiền sư Như Mẫn có thần thông, liền đích thân vào tự viện thỉnh thiền sư chỉ dạy những điều chưa biết sắp tới.

Không ngờ thiền sư Như Mẫn đã dự biết ý của tướng quân, nên đã thị tịch trước.

Khi Lưu Thạch đến, ông vô cùng tức giận, hỏi :

- Thiền sư có bệnh gì ? Tại sao muốn viên tịch như thế ?

Thị giả thành thật đáp :

- Thiền sư không có bệnh gì cả, biết tướng quân sắp đến nên đã thị tịch trước rồi.

Lưu Thạch ngộ được cử chỉ ấy, bèn bãi binh, và lễ thỉnh thiền sư Vân Môn đến viện Linh Thọ đảm nhận trụ trì.

Lời bình :

Cổ đức không bao giờ xếp bừa người cho đủ số để có địa vị rỗng, mà phải đợi người. Người có tài đức nhưng cũng phải đợi có duyên mới bầu lên. Thủ tọa một ngôi chùa phải đợi nhiều năm, đủ thấy rằng người xưa rất thận trọng chọn người tài. Thiền sư Vân Môn ban đầu ở viện Linh Thọ, sau đến núi Vân Môn làm hưng thịnh giáo pháp, lợi ích chúng sanh. Thiền sư Linh Thọ Như Mẫn đã dự biết, nhưng cũng đợi bậc đại khí sau đó mới thành.

[ Quay lại ]