headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 15/06/2024 - Ngày 10 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Tin người nghe pháp

 Tổ Lâm Tế quở chúng:

  "Các ông không đủ lòng tin".

Chúng thưa:

- Hòa Thượng bảo con tin việc gì ?

-Tin người nghe pháp đó!

Tổ dạy tiếp:

            Nhữ nhược ái Thánh tắng Phàm

            Sanh tử hải lý trầm phù

            Phiền não do tâm cố khởi

            Vô tâm phiền não hà câu

            Bất lao phân biệt thủ tướng

            Tự nhiên đắc đạo tu du.

   Dịch:

            Nếu ông mến thánh ghét phàm

            Trong biển sanh tử  nổi chìm

            Phiền não do tâm nên có

            Không tâm phiền não còn đâu

            Chẳng nhọc phân biệt chấp tướng

            Tự nhiên đắc đạo phút giây.

Tổ Lâm Tế nói:

- Sáu căn không nhiễm sáu trần là "Lục thông".

BÌNH:

Ai muốn được lục thông ? Bao giờ có ?

[ Quay lại ]