headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 05/08/2020 - Ngày 16 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 112 — Hòa Sơn hiệu Nghĩa Hổ

禾 山 義 虎

Hòa Sơn Nghĩa Hổ

瑞 巖 臥 龍

Thụy Nham Ngọa Long

翠 巖 唾 地

Thúy Nham thóa địa

寶 壽 釘 空

Bảo Thọ đính không

447. — Hòa Sơn hiệu Nghĩa Hổ

Thiền sư Hòa Sơn Phổ (nối pháp Hoàng Long Nam) khi mới bắt đầu trổ tài hùng biện ở những pháp hội, Sư giảng Duy Thức, luận Khởi tín.

Ở Lưỡng Xuyên, không ai dám đến cật vấn, nên Sư có hiệu là Nghĩa Hổ.

(Theo: Tăng Bảo truyện, quyển hạ.)

  • Nghĩa Hổ: chỉ cho bậc tài năng siêu xuất.

448. — Thụy Nham đáp “Ngọa Long”

Thiền sư Thụy Nham Sư Ngạn ở Ðài Châu (nối pháp Nham Ðầu) đến yết kiến ngài Giáp Sơn Thiện Hội. Hòa thượng Hội hỏi:

– Từ đâu đến?

– Từ Ngọa Long đến.

– Lúc ngươi đến đây, rồng (long) đã dậy hay chưa?

Sư liền xoay lại nhìn. Hội nói:

– Trên vết thương còn đốt thêm ngãi.

– Hòa thượng khổ như thế để làm gì?

Hội liền thôi.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 17.)

  • Ngọa Long (rồng nằm) là địa danh.

449. — Thúy Nham nhổ xuống đất

Thiền sư Tử Kì ở chùa Khai Nguyên Kì Châu yết kiến Thiền sư Thúy Nham (nối pháp Thạch Sương). Sư hỏi về đại ý Phật pháp. Thúy Nham nhổ xuống đất nói:

– Một bãi nước miếng này rơi vào đâu?

Kì vỗ ngực nói:

– Hôm nay lá lách của học nhân đau!

Sư liền rạng mặt.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 17.)

450. — Bảo Thọ vá hư không

Khi Hòa thượng Bảo Thọ Chiểu ở Trấn Châu (nối pháp Lâm Tế), có Hồ Ðinh Giảo đến tham vấn. Sư hỏi:

– Ông có phải là Hồ Ðinh Giảo chăng?

– Chẳng dám!

– Có biết vá hư không chăng?

– Nếu như Hòa thượng có thể đập bể hư không thì tôi sẽ cố gắng vá lại được.

Sư liền lấy gậy đánh cho một cái. Hồ nói:

– Hòa thượng chớ lầm đánh tôi.

– Về sau sẽ có ông thầy lanh mồm vạch trần cho ông rõ!

(Theo: Truyền Đăng, quyển 12.)

[ Quay lại ]