headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 12/08/2020 - Ngày 23 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

NGŨ ĐĂNG HỘI NGHUYÊN-TRUYỀN TRAO TÂM ẤN

01.PhatTRUYỀN TRAO TÂM ẤN

Đức Thế Tôn trụ thế thuyết pháp bốn mươi chín năm. Rốt sau trên hội Linh Sơn, Phật bảo Ngài Ma-ha Ca-diếp:
- Ta có pháp nhãn thanh tịnh, Niết-bàn Diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, nay phó chúc lại cho ông. Ông nên khéo giữ gìn và làm cho hưng thịnh, sau truyền lại cho A-nan kế thừa Tổ vị (Tổ thứ hai), giáo hóa lợi ích chúng sinh, chớ để chánh pháp đoạn tuyệt.
Ngài Ca-diếp nghe Phật nói xong, đầu mặt lễ dưới chân Phật thưa:
- Lành thay! Lành thay! Con xin vâng lời Đức Thế Tôn dạy.

Một hôm, A-nan hỏi Ngài Ma-ha Ca-diếp:
- Đức Thế Tôn phó chúc chánh pháp nhãn tạng, sư huynh nhận được cái gì?
Ngài Ca-diếp gọi:
- A-nan!
A-nan liền ứng thanh:
- Dạ!
Ngài Ca-diếp hỏi:
- Là cái gì?
A-nan lễ tạ!
BÌNH:
Vừa gọi liền dạ là cái gì ?
CHÚ:
Đây là thuật truyền tâm trong nhà thiền chẳng phải ngôn ngữ có thể bàn đến. Nếu người khéo nhận, về sau mới thấy chỗ dùng của các Tổ chẳng ngoài việc này.
1/ Ở nơi Đức Phật thì Ngài phó chúc cho Tổ Ca-diếp qua hình ảnh đưa cành hoa sen lên, Tổ liền khế hội. Đó là "pháp nhãn thanh tịnh", từ nơi cửa con mắt mà thấu suốt.
2/ Đến Tổ Ca-diếp, Ngài lại dùng thuật "gọi Dạ" mà ấn tâm. Qua tiếng "gọi Dạ", Tôn giả A-nan liền nhận ra chỗ mật truyền của Đức Phật. Đó là "thật tướng vô tướng!". Từ nơi cửa lỗ tai mà tự thông. Đây là hai "thuật truyền tâm!" mà các Tổ sau này rất thường dùng. Vì tai, mắt là hai cửa bén nhạy nhất trong sáu cửa. Phải khéo thấy ý kia, chớ theo sắc thanh mà lưu chuyển!
 

[ Quay lại ]