headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 25/06/2024 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Ngày 3: Tấn đàn truyền Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni

hinh00Sáng ngày 18/04/2022 (nhằm ngày 18/3 nhâm Dần) Theo chương trình tại các điểm truyền giới trang nghiêm tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cho các giới tử đủ điều kiện sau kỳ khảo hạch.  Sau lời tác bạch cung thỉnh của Đại đức dẫn thỉnh, đảnh lễ tác bạch tại Cầu giới đường, chư vị giới sư quang lâm giới trường. Giới tử chí thành đảnh lễ cung nghinh. Sau khi đảnh lễ Tam bảo, chư giới sư được an tọa theo ngôi vị như luật định.

Tại thiền viện Thường Chiếu, Ban Tổ chức đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo.

Giới đàn THIỆN HOA 2022, truyền Tỳ kheo giới tại Thiền viện THƯỜNG CHIẾU và Tỳ kheo ni tại Thiền viện LINH CHIẾU, Tam sư Thất chứng gồm chư tôn đức:

Tam vị A xà lê sư :

- Truyền giới đường đầu Hòa thượng : HT. Thích Nhật Quang

- Yết Ma A xà lê sư : HT. Thích Minh Thông

- Giáo thọ A xà lê sư : HT. Thích Giác Quang

- Giáo thọ ngoại đàn: HT. Thích Lệ Trang

Thất vị Tôn chứng :

- Đệ Nhất tôn chứng: HT. Thích Hải Mẫn

- Đệ Nhị tôn chứng: HT. Thích Thiện Đạo

- Đệ Tam tôn chứng: HT. Thích Minh Ngạn

- Đệ Tứ tôn chứng: HT. Thích Bửu Chánh

- Đệ Ngũ tôn chứng: HT. Thích Huệ Quang

- Đệ Lục tôn chứng: TT. Thích Thông Hạnh

- Đệ Thất tôn chứng: TT. Thích Tuệ Thông

Chư tôn đức Điển lễ hướng dẫn giới tử tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Đường đầu, Hòa thượng Yết-ma và Hòa thượng Giáo thọ A-xà-lê. Sau đó, Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn giới tử thỉnh chư vị Tôn chứng Tăng-già.

Tác lễ thỉnh sư xong, giới tử lui ra khỏi giới trường. Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa tiền phương tiện và sau đó Hòa thượng Giáo thọ đã ra trước Đại Tăng để tác pháp xin cho các giới tử được thọ giới. Đại Tăng hứa khả. Sau khi hỏi các già nạn thanh tịnh, Hòa thượng Giáo thọ ra trước chư vị Giới sư tác bạch để đem các giới tử đến thọ giới.

Đàn giới Tỳ-kheo tấn đàn mỗi lần ba vị, chia làm 126 đàn. Trong buổi sáng hôm nay có 378 giới tử được Hòa thượng Yết-ma sau khi bạch tứ yết-ma trao truyền tánh giới Tỳ-kheo tại giới trường thiết định ở chánh điện thiền viện Thường Chiếu.

Giới trường thiền viện Linh Chiếu, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương làm Hòa thượng Ni Đường đầu, Ni trưởng Thích nữ Như Thuận là Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Như Đức làm Giáo thọ A-xà-lê và chư tôn đức Ni Tôn chứng, gồm: Ni trưởng Thích nữ Diệu Chánh, Ni trưởng Thích nữ Như Thiền, Ni trưởng Thích nữ Hiếu Liên, Ni trưởng Thích nữ Tấn Liên, Ni trưởng Thích nữ Xuân Liên, Ni trưởng Thích nữ Thuần Trí, Ni trưởng Thích nữ Như Định.

Sau khi tác pháp và trao truyền bổn pháp yết-ma, chư giới sư Ni hướng dẫn các giới tử Ni vân tập đến Đại Tăng để cầu Chánh pháp yết-ma. Trong buổi sáng nay, giới sư Ni đã trao trao các pháp yết-ma cho 510 giới tử.

Chiều nay Chư tôn đức giới sư Ni sẽ đem các giới tử đến Đại Tăng cầu Chánh pháp yết-ma để viên thành bản thể Tỳ-kheo-ni theo luật.

Tại thiền viện Linh Chiếu

[ Quay lại ]