headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 21/05/2024 - Ngày 14 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN: 021. PHẬT NÓI TÂM LÀ TÔNG

21.PhatTamTongThiền sư Đạo Nhất ở Giang Tây, người huyện Thập Phương, Hán Châu. Sư họ Mã, xuất gia ở chùa La Hán tại quê nhà. Sau khi thọ giới, Sư đến tham vấn Ngài Nam Nhạc - Hoài Nhượng được mật truyền tâm ấn. Một hôm, Sư gọi chúng bảo:
- Tất cả các ngươi, mỗi người phải tin tâm mình là Phật. Tâm này là tâm Phật. Đại sư Đạt-ma đến đây truyền pháp nhất tâm, khiến cho các ông khai ngộ. Lại dẫn kinh Lăng Già ấn tâm, sợ e các ông điên đảo chẳng tự tin "pháp nhất tâm" này, mỗi người đều sẵn có, nên dẫn văn kinh Lăng Già: "Phật nói tâm là tông, lấy cửa không làm cửa Pháp".

Xét về ba cõi chỉ có tâm, sum la vạn tượng là chỗ bày của một pháp. Phàm thấy sắc đều là thấy tâm. Tâm chẳng tự tâm, nhân sắc nên có. Ông chỉ tùy thời nói năng, ngay nơi sự, tức là lý, đều không chướng ngại. Bồ-đề đạo quả cũng lại như vậy. Bởi từ tâm sanh nên gọi là sắc, biết sắc không, nên sanh tức chẳng sanh. Nếu rõ được ý này mới có thể tùy thời mặc áo ăn cơm, nuôi lớn Thánh thai, tùy duyên qua ngày, lại đâu có việc khác!

BÌNH:
Đất tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự chiếu, không riêng có một pháp có thể được!
Chủ yếu:
Ngộ tâm là chính, thấy pháp tức không.


CHÚ:
Tâm này tức "Chân Tâm" vậy.
 

[ Quay lại ]