headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 13/04/2024 - Ngày 5 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Trị Bệnh Ngủ Gật

 Trong Tăng Chi Bộ Kinh (VII, VI-58) chép: Một hôm Phật dùng thiên nhãn quan sát nơi khu rừng chư Tăng ẩn tu, thấy Mục Kiều Liên đang tọa thiền bị ngủ gật, Phật liền đến dạy:  Nếu ông ngồi bị ngủ gật nên khởi tưởng để đánh tan ma ngủ gật. Trường hợp khởi tưởng không hết thì quán pháp.

Xem tiếp...

Công Ðức Bát Quan Trai

 Trong Tăng Chi Bộ Kinh (VIII, V-42), Phật dạy: "Người tu tập bát quan trai giới thanh tịnh chỉ trong một ngày đêm hơn một đời vua cai trị toàn xứ Ấn Ðộ".

Xem tiếp...

Nói cái gì ?

 Người xưa nói:

            Mạc hành tâm xứ lộ

            Bất quải bổn lai y

            Hà tu thậm ma đạo

            Thiết kỵ vị sanh thì.

Dịch:

            Chớ đi nơi đường tâm

            Chẳng mặc áo xưa nay

                                                    Đâu cần nói cái gì ?

                                                    Rất kỵ lúc chưa sanh.

Xem tiếp...

Dứt bặt có không

 Hỏi:

- Trong nhà Thiền thường nói: Chỗ có Phật hãy đi nhanh qua, chỗ không Phật chớ dừng trụ, lý này thế nào ?

Đáp:

- Chỉ là vượt qua "có" và "không", tức không kẹt hai bên vậy.

Xem tiếp...

Ai thân ai sơ

 Hiệp Sơn cùng Định Sơn đồng đi đường cùng nói chuyện với nhau.

Định Sơn nói:

-Trong sanh tử, không Phật tức phi sanh tử.

Hiệp Sơn nói:

-Trong sanh tử, có Phật tức chẳng mê sanh tử .

Xem tiếp...

Cái gì quí nhất

 Có một vị Tăng hỏi Ngài Huyền Sa:

- Ở thế gian cái gì quí nhất ?

Huyền Sa đáp:

- Cái đầu con mèo chết quý nhất.

Xem tiếp...

Chủ khách

 Có hai Thủ Tọa nhà Đông, nhà Tây gặp nhau liền hét lên một tiếng. Một vị Tăng đem việc này hỏi Hòa Thượng Lâm Tế:

- Như vậy có chủ khách chăng ?

Lâm Tế đáp:

- Chủ khách rõ ràng.

- Vậy ai là chủ? Ai là khách ?

Xem tiếp...

Chẳng phải Như Lai

 Một cư sĩ cầm trái táo vừa ăn vừa hỏi:

-Thế nào là Như Lai ăn Như Lai ?

Viện Chủ bảo:

- Chẳng phải Như Lai rồi !

Xem tiếp...

Đến chỗ nào ngồi

 Thiền Sư Phật Ấn, một hôm Sư và đồ chúng vào thất, cư sĩ Tô Đông Pha đến thẳng vào thất.

Sư nói:

- Trong này không có ghế ngồi, cư sĩ đến đây làm gì ?

Đông Pha nói:

- Tạm mượn thân tứ đại của Phật Ấn làm ghế ngồi.

Xem tiếp...

Tha ngươi ba mươi gậy

 Động Sơn Thủ Sơ ban đầu đến tham vấn Vân Môn.

Vân Môn hỏi: -Vừa rồi ở đâu.

Sư thưa: -Tra độ

Vân Môn hỏi: - Mùa hạ rồi ở đâu ?

Sư thưa: - Chùa Báo Từ ở Hồ Nam.

Vân Môn hỏi: - Rời nơi ấy lúc nào ?

Sư thưa: - Ngày hai mươi lăm tháng tám.

Vân Môn bảo: -Tha ngươi ba gậy.

Xem tiếp...