headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 20/01/2021 - Ngày 8 Tháng 12 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatthanhdao  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 120 — Nhị Tổ được an tâm

二 祖 安心

Nhị Tổ an tâm

洞 山 見 影

Ðộng Sơn kiến ảnh

藥 嶺 榮 枯

Dược Lĩnh vinh khô

夾 山 人 境

Giáp Sơn nhân cảnh

479. — Nhị Tổ được an tâm

Xem tắc 415: “Huệ Khả đoạn tý”.

480. — Ðộng Sơn tự thấy bóng

Ðộng Sơn (nối pháp Vân Nham Thạnh) hỏi Vân Nham:

– Sau khi Hòa thượng trăm tuổi, chợt có người hỏi: “Có vẽ được hình của Thầy chăng? ” Lúc ấy con làm sao đáp?

Vân Nham nói:

– Hãy nói với y: “Tức là cái này!”

Van Nham im lặng hồi lâu nói:

– Người gánh vác việc lớn cần phải xét kĩ!

Sư vẫn còn hồ nghi. Về sau, nhân qua cầu, Sư thấy bóng của mình dưới nước liền đại ngộ ý chỉ trước. Nhân đó có làm một bài kệ: 

Thiết kỵ tòng tha mịch

Thiều thiều dữ ngã sơ

Ngã kim độc tự vãng

Xứ xứ đắc phùng cừ

Cừ kim chính thị ngã

Ngã kim bất thị cừ

Ưng tu thậm ma hội

Phương đắc khế như như.

                 Rất kỵ từ người tìm

                 Xa xôi cách xa ta

                 Nay ta riêng tự bước

                 Chỗ chỗ được gặp va

                 Và nay chính là ta

                 Ta nay chẳng phải va

                Cần phải như thế hội

                Mới khế hợp như như

(Theo: Hội Nguyên, quyển 13.)

481. — Dược Lĩnh tươi hay khô

Một hôm, Dược Sơn (nối pháp Thạch Ðầu) cùng với Ðạo Ngô, Vân Nham và Sa-di Cao đi dạo núi. Cả bốn người đều thấy hai cội cây, một tươi một khô, Sơn hỏi:

– Tươi là phải hay khô là phải?

Ngô đáp:

– Khô là phải.

Sơn nói:

– Khiến cho khắp nơi khô khao!

Sơn lại hỏi Vân Nham. Nham đáp tươi là phải.

Sơn nói:

– Khiến cho khắp nơi sáng rực!

Sơn lại hỏi Sa-di Cao. Cao đáp:

– Cây khô cứ mặc cây khô, cây tươi cứ mặc cây tươi.

Sơn xoay đầu lại nhìn Ðạo Ngô và Vân Nham, Sơn nói:

– Chẳng phải, chẳng phải!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 5.)

482. — Giáp Sơn cảnh với người

Tăng hỏi Giáp Sơn (nối pháp Hoa Ðình):

– Thế nào là cảnh Giáp Sơn?

Sơn đáp: 

Viên bão tử qui thanh chướng lí

Ðiểu hàm hoa lạc bích nham tiền.

                  Vượn bồng con về sau núi xanh,

                  Chim ngậm hoa đậu trước vách biếc.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 5.)

[ Quay lại ]