headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 25/06/2024 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGHUYÊN - TIẾNG DIỆT, TÁNH NGHE CHẲNG DIỆT

10.BotatQuanAmThiền sư Vô Trụ, ở chùa Bảo Đường, Ích Châu. Sư chuyên ngồi lặng lẽ. Tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm từng cùng Sư luận đạo. Một hôm, con quạ đậu trên cây trước sân kêu. Tướng công hỏi:
- Thầy có nghe chăng?
Sư đáp:
- Nghe!
Quạ bay đi, Tướng công lại hỏi:
- Thầy có nghe chăng?

Sư cũng đáp:
- Nghe!
Tướng công hỏi:
- Quạ bay đi, không tiếng, tại sao thầy nói nghe!
Sư gọi đại chúng bảo:
- Phật ra đời khó gặp, chánh pháp khó nghe, các ông lắng nghe cho kỹ! Có tiếng không tiếng chẳng quan hệ gì đến tánh nghe. Tánh nghe xưa nay chẳng sanh, đâu từng có diệt! Khi có tiếng, thanh trần tự sanh, khi không tiếng, thanh trần tự diệt, nhưng tánh nghe này chẳng nhân nơi tiếng mà có sanh, có diệt. Ngộ tánh nghe này liền khỏi thanh trần chi phối. Phải biết, tánh nghe vốn không sanh không diệt, đến đi ...
Tướng công cùng các quan chức và đại chúng đều cúi đầu chấp nhận.

BÌNH:
Quán Âm ngồi ngay cửa!
 

[ Quay lại ]