headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 25/06/2024 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - TẤC TƠ CHẲNG DÍNH

13.TacToNi Huyền Cơ ở Tịnh Cư, Ôn Châu. Khoảng giữa niên hiệu Cảnh Vân đời Đường đặng độ làm ni. Sư thường tập định trong hang đá núi Đại Nhật. Một hôm, Sư chợt nghĩ: "Pháp tánh lặng lẽ vốn không đến đi, chán chỗ ồn náo, cần chỗ yên tịnh đâu phải là người đạt đạo". Sư bèn đến tham vấn Ngài Tuyết Phong, Tuyết Phong hỏi:
- Từ đâu đến?
Đáp:
- Từ núi Đại Nhật đến.

- Mặt trời lên chưa?
- Nếu mặt trời lên, ắt tan núi Tuyết (Tuyết Phong).
- Ngươi tên gì?
- Con tên Huyền Cơ.
- Một ngày dệt được bao nhiêu?
- Tấc tơ chẳng dính.
Sư bèn lễ bái lui ra. Vừa đi năm, ba bước, Tuyết Phong gọi, bảo:
- Góc ca-sa chấm đất!
Sư xoay đầu nhìn lại.
Tuyết Phong nói:
- Rất tốt! Tấc tơ chẳng dính!

BÌNH:
Đây là nhân tên mà đặt thành bẫy.
Hỏi: "Từ đâu đến?".
Đáp: "Từ Đại Nhật đến".
Hỏi: "Mặt trời lên chưa?" là một cái bẫy.
Đáp: "Nếu mặt trời lên ắt tan núi Tuyết" (Tuyết Phong): là qua một cái bẫy.
Hỏi: "Ngươi tên gì?"
Đáp: "Huyền Cơ".
Hỏi: "Ngày dệt bao nhiêu?": là một cái bẫy nữa.
Đáp: "Tấc tơ chẳng dính": lại qua thêm một cái bẫy.
Cuối cùng:
"Lễ bái xong lui ra, gọi bảo: "Góc ca-sa chấm đất". Vừa xoay đầu nhìn lại, liền nói: "Rất tốt! Tấc tơ chẳng dính!". Đây là chỗ sống người. Nếu không có câu sau này Tuyết Phong đã bị Huyền Cơ thâu rồi! Đã có câu sau, Tuyết Phong, Huyền Cơ mỗi tự bày. Vậy có ai thấy được chỗ bày? - Rất tốt! Tấc tơ chẳng dính!
 

[ Quay lại ]