headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 22/11/2019 - Ngày 26 Tháng 10 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác
LỄ KHÁNH THÀNH TVTL BẠC LIÊU
thhiepmoi01
thhiepmoi02

thhiepmoi03

Chuyện con chồn trắng

 Trích Hư Vân Niên Phổ - Dịch giả : Hạnh Đoan – Như Thủy – Kiến Châu

Năm dân quốc 25, Bính Tý. Sau khi Nam Hoa đã mở Đại giới đàn. Truyền ba đàn xong, lúc sắp giải giới thì Lâm Quốc Canh - Đoàn trưởng sư đoàn 16 đang đóng tại Tào Khê - đến thăm, tay xách một cái lồng, tay nhốt một con vật, toàn thân trắng tuyết, điểm lấm chấm đen, lông mướt rượt, mõm nhô đuôi dài, đích thị là một con chồn. Đoàn trưởng nói :

Xem tiếp...

CẢM TƯỞNG CỦA PHÁP SƯ TÂM NGỘ SAU KHI ĐỌC BẢN DỊCH PHẨM PHỔ MÔN

 Ni sư Hạnh Huệ dịch từ Hán sang Việt. 

Hạ năm ngoái tôi và pháp sư Tinh Vân lúc cùng dạy ở Hội Giảng Tập của Phật giáo Đài Loan. Chúng tôi vốn định một bên dạy học một bên theo cư sĩ Quan Khải Đồ học tiếng Nhật. Về sau vì phân hội Phật giáo tỉnh Đài Loan chủ trương nam nữ chia riêng, đem phái nữ dời đến chùa Viên Quang ở Trung Lịch làm việc, gặp lúc thỉnh pháp sư cao tuổi không ra, thế là nhất định mời tôi qua bên ấy chủ trì giáo vụ.

 

Xem tiếp...

PHẨM PHỔ MƠN – PHẦN LƯU THÔNG

 1. Trì Địa tán thán đức

Kệ tụng là con mắt của bản kinh, nay đã giảng xong. Kế là phần văn xuôi, có thể xem là phần lưu thông của phẩm Phổ Môn này.

Nhĩ thời Trì Địa Bồ-tát, tức tùng tòa khởi, tiền bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Nhược hữu chúng sanh, văn thị Quán Thế Âm Bồ-tát phẩm, tự tại chi nghiệp, phổ môn thị hiện thần thông lực giả, đương tri thị nhân, công đức bất thiểu.

Xem tiếp...

PHẨM PHỔ MÔN - KỆ TỤNG

 3. Năng Cứu Thế Gian Khổ

                Chúng sanh bị khổn ách
                Vô lượng khổ bức thân
                Quán Âm diệu trí lực
                Năng cứu thế gian khổ.

Xem tiếp...

PHẨM PHỔ MÔN - KỆ TỤNG

 2- Niệm Bỉ Quán Âm Lực

                Ngã vị nhữ lược thuyết
                Văn danh cập kiến thân
                Tâm niệm bất không quá
                Năng diệt chư hữu khổ.

 

Xem tiếp...

PHẨM PHỔ MÔN - KỆ TỤNG

 I. Hạnh Nguyện Đại Bi

Trước đã nói phẩm Phổ Môn chia thành 2 loại : Trường hàng thể văn xuôi và kệ tụng thể văn vần. Trường hàng giải thích xong rồi, dưới đây giải thích kệ tụng.

 

 

Xem tiếp...

LỢI ÍCH HIỂN - ANH LẠC CÚNG DƯỜNG

 Thị cố nhữ đẳng ưng đương nhất tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát, thị Quán Thế Âm Bồ-tát ma-ha-tát, ư bố úy cấp nạn chi trung. Năng thí vô úy, thị cố thử Ta-bà thế giới, giai hiệu chi vi thí vô úy giả.

 

Xem tiếp...

LỢI ÍCH HIỂN - BA MƯƠI BA THÂN (tiếp theo)

 III. THÂN BÁT BỘ, THÂN CHẤP KIM CANG

Ưng dĩ Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhân, phi nhân đẳng thân đắc độ giả, tức giai hiện chi nhi vị thuyết pháp.

Phần trước là thuyết pháp cho người, từ đây là hiện thân thuyết pháp cho Long Ca-la Bộ. Thiên long bát bộ còn gọi là Bát bộ long thần, vì Thiên long đứng đầu trong 8 bộ chúng. 8 bộ là:


Xem tiếp...

LỢI ÍCH HIỂN - BA MƯƠI BA THÂN (tiếp theo)

 II. THÂN TRỜI, THÂN NGƯỜI

Ưng dĩ Phạm vương thân đắc độ giả, tức hiện Phạm vương thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Đế Thích thân đắc độ giả, tức hiện Đế Thích thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tự Tại Thiên thân đắc độ giả, tức hiện Tự Tại Thiên thân nhi vị thuyết pháp.

 

 

 

Xem tiếp...

LỢI ÍCH HIỂN - BA MƯƠI BA THÂN

 I. THÂN THÁNH

Vô Tận Ý Bồ-tát bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ-tát vân hà du thử Ta-bà thế giới? Vân hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp? Phương tiện chi lực, kỳ sự vân hà ?

Ở trước mở đầu là nêu câu hỏi về danh hiệu và nhân duyên của Bồ-tát Quán Thế Âm. Thế Tôn trả lời là xưng danh, thường niệm, lễ bái, thì có thể được cảm ứng … Đó là lợi ích ngầm. Đoạn này Bồ-tát Vô Tận Ý hỏi về ba nghiệp thân miệng ý của Bồ-tát Quán Thế Âm.

Xem tiếp...

LỢI ÍCH NGẦM : HAI CẦU NGUYỆN và KHUYẾN TRÌ

 1. HAI CẦU NGUYỆN

Nhược hữu nữ nhân, thiết dục cầu nam, lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát, tiện sanh phước đức trí tuệ chi nam; thiết dục cầu nữ, tiện sanh đoan chánh hữu tướng chi nữ, túc thực đức bổn, chúng nhân ái kính. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát hữu như thị lực!

 

 


Xem tiếp...