headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 07/08/2020 - Ngày 18 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 76 — Tọa chủ ngồi hang quỉ

座 主 鬼 窟

Tọa chủ quỉ quật

夾 嶺 鳳 巢

Giáp Lĩnh phượng sào

泐 潭 苦 瓜

Lặc Ðàm khổ qua

香 林 甜 桃

Hương Lâm điềm đào

303. — Tọa chủ ngồi hang quỉ

Trong hội của ngài Diêm Quan, nhân có một vị tăng làm Giảng sư đến tham vấn. Sư hỏi:

– Tọa chủ chất chứa sự nghiệp gì?

– Giảng kinh Hoa Nghiêm.

Xem tiếp...

Bài 75 — Lỗ mũi của Thượng tọa

上 座 鼻 孔

Thượng tọa tỉ khổng

翠 巖 眉 毛

Thúy Nham my mao

杉 山 拈 尺

Sam Sơn niêm xích

義 存 斫 槽

Nghĩa Tồn chước tào

299. — Lỗ mũi của Thượng tọa

Ngài Cổ Sơn hỏi Phu Thượng tọa:

– Lúc cha mẹ chưa sinh, lỗ mũi ở chỗ nào?

Phu bảo: Sư huynh nói trước đi.

Xem tiếp...

Bài 74 — Sư Kì Lâm múa kiếm

祇 林 揮 劍

Kì Lâm huy kiếm

藥 嶠 抽 刀

Dược Kiệu trừu đao

實 際 頂 笠

Thật Tế đỉnh lạp

惠 圓 腰 包

Huệ Viên yêu bao

295. — Sư Kì Lâm múa kiếm

Hòa thượng Kì Lâm ở Hồ Nam (nối pháp Vĩnh Thái Thoan) thường hay quát rằng:

– Văn thù, Phổ Hiền đều là tinh mị!

Sư tự tay cầm kiếm gỗ và bảo rằng hàng ma. Vừa có tăng đến tham lễ, Sư liền bảo:

– Ma tới rồi, ma tới rồi!

Xem tiếp...

Bài 73 — Thúy Nham cầm lái thuyền

翠 巖 把 梢

Thúy Nham bả tiêu

風 穴 據 令

Phong Huyệt cứ lệnh

石 鞏 趁 鹿

Thạch Củng sấn lộc

南 泉 斬 貓

Nam Tuyền trảm miêu

291. — Thúy Nham cầm lái thuyền

Khoảng thời gian từ năm 1000 đến 1060, trong hàng đệ tử giỏi của Từ Minh có vài bậc kiến tính như: Ðạo Ngô Chân, Dương Kì Hội, nhưng họ đều suy tôn khâm phục thị giả Hải Thiện. Hải Thiện từng đến Kim Loan, Chân Ðiểm Hung v.v…

Xem tiếp...

Bài 72 — Ðàm Chiếu kêu khổ khổcuốc

曇 照 叫 苦

Ðàm Chiếu khiếu khổ

亡 僧 索 命

Vong tăng sách mạng

大 容 林 蟬

Ðại Dung lâm thiền

古 德 爛 杏

Cổ đức lạn hạnh

287. — Ðàm Chiếu kêu khổ khổ

Thiền sư Bạch Mã Ðàm Chiếu ở Kinh Nam (nối pháp Nam Tuyền) thường nói:

– Sống vui, sống vui.

Ðến lúc lâm chung, Sư kêu:

– Khổ! Khổ! Lão Diêm-la đến bắt ta.

Xem tiếp...

Bài 71 — Ngộ Bản với cây cuốc

悟 本 钁 頭

Ngộ Bản quắc đầu

烏 臼 杓 柄

Ô Cữu tiêu bính

良 禪 破 關

Lương Thiền phá quan

女 子 出 定

Nữ tử xuất định

283. — Ngộ Bản với cây cuốc

Ðộng Sơn cùng với Mật Sư Bá đang cuốc cỏ trong vườn trà. Bỗng Sư ném cây cuốc xuống, nói:

– Hôm nay tôi không còn một chút khí lực!

Mật Sư Bá nói:

– Nếu không có khí lực thì đâu thể nói như thế.

Xem tiếp...

Bài 70 — Mã Tổ duỗi chân ngang

馬 祖 展 足

Mã Tổ triển túc

大 覺 引 頸

Ðại Giác dẫn cảnh

靈 祐 踢 瓶

Linh Hựu thích bình

寂 子 撲 鏡

Tịch Tử phác kính

279. — Mã Tổ duỗi chân ngang

Một hôm, Ðặng Ẩn Phong đẩy xe, Mã Tổ ngồi trên đường duỗi chân ngang. Phong nói:

– Thỉnh Thầy rút chân?

– Ðã duỗi thì chẳng rút.

– Ðã tiến thì chẳng lùi.

Xem tiếp...

Bài 69 — Trường Tư đáp công đức

長 髭 功 德

Trường Tư công đức

黃 梅 佛 性

Hoàng Mai Phật tính

善 財 採 藥

Thiện Tài thái dược

大 慈 識 病

Ðại Từ thức bệnh

275. — Trường Tư đáp công đức

Thiền sư Trường Tư Khoáng ban đầu tham vấn nơi ngài Thạch Ðầu. Ðầu hỏi:

– Từ đâu đến?

– Từ núi Ðại Dữu đến.

Xem tiếp...

Bài 68 — Cung Nhân có ngàn chúng

宮 人 千 眾

Cung Nhân thiên chúng

惠 安 單 丁

Huệ An đơn đinh

清 涼 十 願

Thanh Lương thập nguyện

達 磨 四 行

Ðạt Ma tứ hạnh

271. — Cung Nhân có ngàn chúng

Không có chú giải (DG)

272. — Huệ An chỉ một người

Không có chú giải (DG)

Xem tiếp...

Bài 67 — Huệ Khả biết rõ ràng

惠 可 了 了

Huệ Khả liễu liễu

瑞 巖 惺 惺

Thụy Nham tinh tinh

慈 道 罐 破

Từ Ðạo quán phá

文 悅 盆 傾

Văn Duyệt bồn khuynh

267. — Huệ Khả biết rõ ràng

Ban đầu Sơ tổ ở chùa Thiếu Lâm chín năm, Tổ chỉ dạy cho Huệ Khả rằng:

                  Ngoài lìa các duyên

                 Trong không nghĩ tưởng

Xem tiếp...