headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 07/08/2020 - Ngày 18 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 46 — Nguyên Khuê ban truyền giới

元 珪 放 戒

Nguyên Khuê phóng giới

 墮 翻 邪

Táo Ðọa phiên tà

玄 沙 指 虎

Huyền Sa chỉ hổ

歸 宗 斬 蛇

Qui Tông trảm xà

古 德 火 抄

Cổ Ðức hỏa sao

靈 樹 風 車

Linh Thọ phong xa

181. — Nguyên Khuê ban truyền giới

Thiền sư Nguyên Khuê ở Tung Nhạc (nối pháp Huệ An Quốc sư) thưa hỏi nơi An Quốc sư, lãnh ngộ được huyền chỉ. Sư bèn tìm chỗ ở, là ngọn núi to trong dãy Ngũ Nhạc.

Xem tiếp...

Bài 45 — Khóa vàng của Ðạo sư

Ðạo Sư kim tỏa

象 骨 鐵 枷

Tượng Cốt thiết già

祖 心 叱 狗

Tổ Tâm sất cẩu

靈 祐 餵

Linh Hựu ủy nha

177. — Khóa vàng của Ðạo sư

Ðạo Sư nói:

                 Pháp vốn chẳng ngại nhau

                 Ba mé cũng như nhiên

                Người vô sự vô vi

                Còn bị nạn khóa vàng

(Theo: Hội Nguyên, quyển 3.)

Xem tiếp...

Bài 44 — Huyền Tuyền cây bồ kết

泉 皂 角

Huyền Tuyền tạo giác

山 苧 麻

Ðộng Sơn trữ ma

禪 拈 柿

Hựu Thiền niêm thị

展 度 瓜

Tùng Triển độ qua

173. — Huyền Tuyền cây bồ kết

Thiền sư Hối Cơ Siêu Huệ ở núi Hoàng Long (nối pháp Nham Ðầu). Ban đầu Sư tham kiến Nham Ðầu, Sư hỏi:

– Thế nào là ý Tổ sư từ phương Tây lại?

Nham Ðầu đáp:

– Ông có biết ngăn nhớt dãi lại chăng?

– Dạ biết.

Xem tiếp...

Bài 43 — Vân Nham mò chiếc gối

雲 巖 摸 枕

Vân Nham mạc chẩm

南 泉 指 花

Nam Tuyền chỉ hoa

曹 山 白 酒

Tào Sơn bạch tửu

真 際 清 茶

Chân Tế thanh trà

169. — Vân Nham mò chiếc gối

Ðạo Ngô hỏi Vân Nham (nối pháp Dược Sơn Duy Nghiễm):

– Ðấng đại bi ngàn tay ngàn mắt, mắt nào là mắt chính?

Vân Nham nói:

– Như người ban đêm đưa tay ra sau lưng mò chiếc gối.

Xem tiếp...

Bài 42 — Sư Ngạn Tùng chẳng hội

彥 從 不 會

Ngạn Tùng bất hội

法 遠 不 去

Pháp Viễn bất khứ

道 吾 舞 笏

Ðạo Ngô vũ hốt

秘 魔 擎 杈

Bí Ma kình xoa

165. — Sư Ngạn Tùng chẳng hội

Một hôm, Thiền sư Lạc Phổ Nguyên An ở Lễ Châu hỏi đệ tử:

– Ta sớm tối đều trình bày với các ông. Nay ta có một câu để hỏi, nếu các ông đáp được ta trao cho y bát. Ðây là câu hỏi: “Nếu nói cái này phải tức là trên đầu còn thêm đầu, nếu nói nó chẳng phải tức là chặt đầu mà tìm sự sống”.

Xem tiếp...

Bài 41 — Thiên Cái chùi rửa nhà

天 盖 浴室

Thiên Cái dục thất

侍 者 巡 鋪

Thị giả tuần phố

老 諗 四 門

Lão Thẩm tứ môn

師 備 三 句

Sư Bị tam cú

161. — Thiên Cái chùi rửa nhà

Thiền sư Sơn U ở núi Thiên Cái thuộc phủ Phượng Tường.

162. — Thị giả dạo phố xá

Triệu Châu cùng đi với thị giả Văn Viễn. Ngài bèn chỉ một miếng đất nói:

– Chỗ này rất tốt để cất một dãy nhà.

Văn Viễn liền đến bên đường đứng, nói:

– Xin đem đến cho Ngài xét!

Xem tiếp...

Bài 40 — Trúc Lâm mang giầy gai

竹 林 麻 鞋

Trúc Lâm ma hài

木 平 草 屢

Mộc Bình thảo lũ

地 藏 種 田

Ðịa Tạng chúng điền

懶 瓚 煨 芋

Lại Toản ổi dụ

157. — Trúc Lâm mang giầy gai

Không có chú giải (DG)

158. — Mộc Bình đeo dép cỏ

Thiền sư Thiện Đạo ở núi Mộc Bình tại Viên Châu thường xỏ dép đi hành cước.

Xem tiếp...

Bài 39 — Thượng tọa xem con cá

座 觀 魚

Thượng tọa quán ngư

伯 見 兔

Sư bá kiến thố

教 薑 杏

Minh Giáo khương hạnh

祖 鹽 醍

Mã Tổ diêm đề

153. — Thượng tọa xem con cá

Thiền sư Phụng Tiên Thâm có dịp đi đến sông Hoài cùng với Thượng tọa Thiên Mục Minh, thấy người ta đang kéo lưới, bỗng có con cá chui ra khỏi lưới. Thâm bảo:

– Xem này Minh huynh, in tuồng như một nạp tăng, giỏi thay!

Minh nói:

– Mặc dù như thế, sao bằng ngay lúc ấy chẳng chui đầu vào lưới! ?

Xem tiếp...

Bài 38 — Ngộ Bản thốt “lạ kì”

悟 本 稱 奇

Ngộ Bản xưng kì

大 禪 叫 悟

Ðại Thiền khiếu ngộ

義 存 歸 庵

Nghĩa Tồn qui am

老 觀 閉 戶

Lão Quán bế hộ

149. — Ngộ Bản thốt “lạ kì”

Thiền sư Lương Giới Ngộ Bản (nối pháp Vân Nham Thạnh) ở Ðộng Sơn thuộc Thụy Châu, đến tham vấn Qui Sơn, hỏi:

- Tôi nghe Quốc sư Huệ Trung ở Nam Dương nói “Vô tình thuyết pháp”, tôi chưa rõ chỗ vi diệu ấy?

Qui Sơn nói:

– Xà lê có nhớ được chăng?

Xem tiếp...

Bài 37 — Khó vẽ tướng Chí Công

誌 公 難 邈

Chí Công nan mạc

六 祖 難 塑

Lục Tổ nan tố

章 敬 撥 空

Chương Kỉnh bát không

雲 門 抽 顧

Vân Môn trừu cố

145. — Khó vẽ tướng Chí Công

Thiền sư Bảo Chí, còn gọi là Chí Công Hòa thượng. Tương truyền, vào một hôm, vợ của người họ Châu ở làng Ðông Dương huyện Kim Lăng, tình cờ nghe tiếng trẻ con khóc ở trên tổ chim ưng, bà ta liền bắc thang trèo lên cây ẵm đứa bé đem về nuôi làm con. Khi được bảy tuổi, đứa bé nương theo Ðại Sa-môn Tăng Kiểm ở Chung Sơn xuất gia, chuyên tu Thiền quán. Ðứa bé ấy tức là Sư Bảo Chí sau này.

Xem tiếp...