headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 07/08/2020 - Ngày 18 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 26 — Ba sư dạy làm nói

三 師 行 說

Tam sư hành thuyết

二 老

Nhị lão sơ thân

文 殊 白 槌

Văn thù bạch chùy

百 丈 捲 席

Bách Trượng quyển tịch

101. — Ba sư dạy làm nói

Thiền sư Ðại Từ Hoài Trung (nối pháp Bách Trượng Hoài Hải) dạy chúng: Nói được một trượng chẳng bằng làm được một thước, nói được một thước chẳng bằng làm được một tấc.

Ðộng Sơn bảo:

– Tôi chẳng nói như thế.

Tăng hỏi:

– Thầy nói như thế nào?

Xem tiếp...

Bài 25 — Ðạo Ngô giả làm quỉ

道 吾 裝 鬼

Ðạo Ngô trang quỉ

拾 得 呵 神

Thập Ðắc ha thần

大 覺 潑 水

Ðại Giác bát thủy

興 教 墮 薪

Hưng Giáo đọa tân

97. — Ðạo Ngô giả làm quỉ

Tam Thánh đến Ðạo Ngô, Ðạo Ngô biết trước bèn lấy khăn bịt trán, cầm thiên trượng đứng ngay cửa. Tam Thánh nói:

– Tiếp đón cẩn thận!

Sư ứng thinh:

– Dạ!

Xem tiếp...

Bài 24 — Triệu Châu nói con chó

趙 州 狗 子

Triệu Châu cẩu tử

臨 濟 真 人

Lâm Tế chân nhân

華 林 二 虎

Hoa Lâm nhị hổ

青 原 一 麟

Thanh Nguyên nhất lân

93. — Triệu Châu nói con chó

Tăng hỏi Triệu Châu (nối pháp Nam Tuyền):

– Con chó có Phật tính hay là không?

Châu đáp:

– Không.

Tăng lại hỏi:

– Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, do đâu mà con chó lại không có?

Xem tiếp...

Bài 23 — Bà già ăn trộm măng

婆 子 偷

Bà tử thâu duẫn

行 者 施 銀

Hành giả thí ngân

莊 宗 得 寶

Trang Tông đắc bảo

船 子 得 鱗

Thuyền Tử đắc lân

89. — Bà già ăn trộm măng

Sư Triệu Châu đi đường gặp một bà già, hỏi rằng:

– Bà đi đâu thế, bà!

– Tôi đi ăn trộm măng của ông Triệu Châu.

– Chợt gặp lão tăng thì bà làm sao?

Bà già liền cho Sư một tát. Triệu Châu liền thôi.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 4.)

Xem tiếp...

Bài 22 — Phù Thạch rao xem bói

浮 石 鬻 卜

Phù Thạch dục bốc

王 老 賣 身

Vương lão mại thân

香 嚴 原 夢

Hương Nghiêm nguyên mộng

普 化 描 真

Phổ Hóa miêu chân

85. — Phù Thạch rao xem bói

Hòa thượng Phù Thạch ở Dương Châu (nối pháp Tử Hồ Tung), nhân lúc thượng đường, sư nói:

– Sơn tăng mở cửa tiệm xem bói, có thể đoán người giàu nghèo, có thể định kẻ sống chết!

Lúc ấy, có vị tăng bước ra hỏi:

– Lìa sinh tử giàu nghèo, chẳng rơi vào ngũ hành, thỉnh Thầy chỉ thẳng?

Sư đáp:

– Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 11.)

Xem tiếp...

Bài 21 — Bốn vị quan hỏi đạo

四 賢 問 道

Tứ hiền vấn đạo

三 佛 下 語

Tam Phật hạ ngữ

真 際 庭 柏

Chân Tế đình bách

守 初 麻 斤

Thủ Sơ ma cân

81. — Bốn vị quan hỏi đạo

1. Tướng quốc Bùi Hưu hỏi ngài Hoàng Bá:

Tướng quốc Bùi Hưu vào chùa Khai Nguyên, thấy hình vẽ bên vách nên hỏi ngài trụ trì:

– Vẽ cái gì đây?

– Vẽ hình cao tăng.

– Hình có thể thấy mà cao tăng thì ở đâu?

Xem tiếp...

Bài 20 — Cốc Tuyền bị đày ải

谷 泉 配 役

Cốc Tuyền phối dịch

長 興 遭 虜

Trường Hưng tao lỗ

宣 老 為 男

Tuyên lão vi nam

信 公 作 女

Tín công tác nữ

77. — Cốc Tuyền bị đày ải

Thiền sư Cốc Tuyền ở Hoành Nhạc trong những năm 1056-1063, Sư bị quan Nam Tử Lãng Thanh sàm tấu, trách đuổi Sư. Thanh đã từng đi qua Do Am, đánh đập và đày Sư vào lao ngục ở Sâm Châu. Giữa trời nắng gắt, Sư gánh đất đến ngã tư đường, chợt buông gánh xuống và nói kệ:

Xem tiếp...

Bài 19 — Kính Sơn đáp trùng nhỏ

徑 山 蟭 螟

Kính Sơn tiêu minh

地 藏 鸚 鵡

Ðịa Tạng anh vũ

石 霜 侍 師

Thạch Sương thị sư

慈 覺 養 母

Từ Giác dưỡng mẫu

73. — Kính Sơn đáp trùng nhỏ

Thiền sư Kính Sơn Hồng Yên ở Hàng Châu (là Tổ thứ ba Tông Qui Ngưỡng ở chùa Kính Sơn, nối pháp Qui Sơn).

Tăng hỏi Sư:

– Thế nào là dài?

– Ngàn Thánh không lường được.

– Thế nào là ngắn?

– Trong mắt của con trùng nhỏ chứa chẳng hết.

Xem tiếp...

Bài 18 — Sư Ðạo Ngô đứng xá

道 吾 起 拜

Ðạo Ngô khởi bái

迦 葉 作 舞

Ca-diếp tác vũ

涌 泉 騎 牛

Dũng Tuyền kỵ ngưu

牧 庵 跨 虎

Mục Am khóa hổ

69. — Sư Ðạo Ngô đứng xá

Tăng hỏi Hòa thượng Quan Nam Ðạo Ngô (nối pháp Quan Nam Ðạo Thường) ở Tương Châu:

– Thế nào là chỗ sâu xa của Hòa thượng?

Sư bước xuống giường hiền làm thế giống như người nữ lễ bái (đứng xá) và nói:

– Cảm ơn chú từ xa đến đây!

Tăng không thể đối đáp.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 11. )

Xem tiếp...

Bài 17 — Qui Tông hỏi khuân đá

歸 宗 拽 石

Qui Tông duệ thạch

木 平 般土

Mộc Bình ban thổ

宣 鑒 斫 牌

Tuyên Giám chước bài

白 雲 搖 艫

Bạch Vân diêu lô

65. — Qui Tông hỏi khuân đá

Vân Môn bảo rằng:

– Tuyết Phong ném banh, Qui Tông khuân đá.

Một hôm nhân công tác khuân đá, Qui Tông (nối pháp Mã Tổ) hỏi Duy na:

– Ði chỗ nào?

– Ði khuân đá.

Qui Tông nói:

– Khuân đá thì ông cứ khuân, nhưng chẳng cho ông động đến giữa cây đòn.

(Theo: Truyền Đăng.)

Xem tiếp...